Rozcestník

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění. Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. Volby vyhlašuje prezident republiky (zákon stanoví, že tak učiní nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb).

Volebními obvody jsou kraje, voliči hlasují pro kandidáty na krajských kandidátních listinách s možností využití 4 preferenčních hlasů.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  na dny 8. a 9. října 2021 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Informace o volbách naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

Informace pro voliče

Kdo může volit
Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9.10.2021) dosáhl věku nejméně 18 let. Volič si může v úředních hodinách na Městském úřadě Šlapanice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu o voličský průkaz - občané Šlapanic na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, pí Šubrtová, 1. patro, dveře č. 125.
Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (tzn. občan Šlapanic může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v České republice nebo v zahraničí).
Každý volič může požádat o voličský průkaz poštou nebo datovou zprávou, žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 01.10.2021. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.
Volič zapsaný  do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 
Vydávající úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.09.2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze zaslat na adresu uvedenou v žádosti (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. 

Informace o způsobu hlasování
Hlasování s voličským průkazem
Hlasování v zahraničí
Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Informace o podmínkách kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Informace o podmínkách kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Harmonogram termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Právní úprava termínů a lhůt
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
- vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).

Harmonogram termínů a lhůt 

Okrsková volební komise

Okrsková volební komise mimo jiné dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Informace o okrskové volební komisi
Delegace člena okrskové volební komise
Přihláška do okrskové volební komise


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top