Rozcestník

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. Volby vyhlašuje prezident republiky (zákon stanoví, že tak učiní nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb).
Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem (zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků). Voliči hlasují pro kandidáty na krajských kandidátních listinách, přičemž lze nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dávají přednost.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  na dny 8. a 9. října 2021 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.
Informace o volbách naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/

Informace pro voliče

Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou dne 8.10.2021 od 14:00 do 22:00 hod. a dne 9.10.2021 od 8:00 do 14:oo hod., v příslušných volebních okrscích. Rozdělení obce do volebních okrsků: Volební okrsky .

Kdo může volit
Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9.10.2021) dosáhne věku nejméně 18 let. Volič si může v úředních hodinách na Městském úřadě Šlapanice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (tzn. občan Šlapanic může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v České republice nebo v zahraničí).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (6.10.2021 do 16:00 hodin) - tzn., že občané Šlapanic žádají osobně na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, pí Šubrtová, 1. patro, dveře č. 125, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.09.2021) předá osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze zaslat na adresu uvedenou v žádosti (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný  do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Další informace o voličských průkazech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR Voličské průkazy - Ministerstvo vnitra České republiky .

Obecné informace k voličským průkazům

Plocha pro vylepení volebních plakátů
Starostka města nevyhradila na území města Šlapanice žádnou plochu pro bezplatné vylepení volebních plakátů (§ 16 odst. 4 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. 

Informace o způsobu hlasování
Hlasování s voličským průkazem
Hlasování v zahraničí
Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Zvláštní způsoby hlasování

Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon putuje k podpisu prezidentu republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů.
Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.
Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR
Informace ke zvláštnímu způsobu hlasování
Zákon o zvláštních způsobech hlasování

 

Informace o podmínkách kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Informace o podmínkách kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Harmonogram termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Právní úprava termínů a lhůt
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
- vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).

Harmonogram termínů a lhůt 

Okrsková volební komise a volební okrsky

Okrsková volební komise mimo jiné dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Starostka města zveřejnila na základě § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Šlapanice:

Volební okrsek č. 1: Budova bývalé Městské knihovny, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Volební okrsek č. 2: Mateřská škola Zahrádka, Havlíčkova 8, Šlapanice.

Volební okrsek č. 3: Objekt na ulici Husova, Husova 25, Šlapanice.

Volební okrsek č. 4: Sokolovna, Nádražní 87, Šlapanice. 

Volební okrsek č. 5: Obřadní síň MěÚ, Masarykovo náměstí 7, Šlapanice.

Volební okrsek č. 6: Kulturní dům, Jižní 2, Bedřichovice.

Starostka města stanovila na základě § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, že minimální počet členů okrskových volebních komisí ve volebních okrscích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pět.

Informace o okrskové volební komisi
Delegace člena okrskové volební komise
Přihláška do okrskové volební komise


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top