Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 - logo.jpg

Co je místní Agenda 21?

I když se název zdá poněkud zvláštní, je možné ho snadno vysvětlit:

Místní odkazuje na vlastní místo působení- bydliště, obec, případně region.

Agenda je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam, který je třeba splnit, aby bylo dosaženo cíle.

21 znamená, že se jedná o to, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Místní Agenda 21

- je programem rozvoje obce, regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe

- zohledňuje konkrétní místní problémy

- propojuje tři základní problémové okruhy: ekonomický, sociální a environmentální

- hledá řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží jejich potřeby

-  zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života i v delším časovém horizontu

- zapojuje veřejnost do plánování a realizace plánů

Vznik místní Agendy 21

Místní Agenda 21 vychází z hlavního dokumentu Agenda 21, který byl přijat na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Představitelé 178 světa se sešli k řešení otázky dalšího vývoje na naší planetě. Výsledkem složitých jednání byla shoda na určitých zásadách a přijetí několika významných dokumentů, které také podepsali představitelé tehdejšího Československa. Jedním z těchto dokumentů je právě Agenda 21. Dokument je poměrně obsáhlý, má 40 kapitol a 500 stran. Každá kapitola se věnuje jedné oblasti, potřebné pro nastolení udržitelného rozvoje.

Základní principy udržitelného rozvoje

 • propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a environmentální- řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
 • dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
 • kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdoje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
 • předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
 • prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů- na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů / časových, finančních, lidských /
 • kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další - lidé mají přirozené právo na kvalitní život
 • sociální spravedlnost - sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam podmínek v rámci ekologické únosnosti Země. Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástoje k dosažení zlepšení sociálních podmínek
 • zohlednění vztahu " lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit a naopak
 • vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost - morální povinnost k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?

Místní Agenda 21 by měla vést k zabezpečení urdžitelné kvality života v místním měřítku a měla by vést k otevřené spolupráci celého místního i širšího společenství.

 Význam kritérií MA21

 • města, obce i regiony budou moci dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí
 • sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní MA21 budou mít do budoucna větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout 

 

Sada kritérií MA21

 • Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“. 
 • Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených Kritérií MA21.

 

 ma21.cenia.cz

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top