20. století 1945-1989

Po osvobození našeho města vojsky Rudé a Rumunské královské armády se začal život pomalu vracet do starých kolejí. Jisté změny však proběhly. Místo obecního úřadu v čele se starostou byl ustaven Místní národní výbor, do jehož čela byl zvolen předseda František Kalous - člen KSČ. Třicet míst v MNV bylo rozděleno takto:
KSČ - 8
ČSL - 7
ČSSD - 7
ČSNS - 7
bezpartijní - 1

K 1.1.1965 byl městysu Šlapanice přiznán statut města a později střediskové obce, vedené MěNV.

Předsedové MNV (1945 - 1964), MěNV (1965 - 1990)

1945 - 46 František Kalous
1946 - 48 Josef Kousal
1948 - 50 František Nebl
1950 - 51 Jindřich Brzobohatý
1951 - 64 Jan Staněk
1964 - 65 Jan Locker
1965 - 76 Rostislav Nohel
1976 - 81 Jiří Kotulán
1981 - 86 Zdeněk Heger
1986 - 90 Jaroslav Klimeš

Hned po osvobození vydával MNV svůj vlastní tisk tzv. Šlapanické noviny, které nahrazovaly jednak v té době těžko dostupný denní tisk a také informovaly obyvatele o dění v obci. Vydáno bylo 40 čísel, některé ve dvou i třech vydáních. V říjnu roku 1945 začal opět vycházet Šlapanický zpravodaj, posléze Šlapanické zprávy a do roku 1948 bylo po vydání 13 čísel vydávání zastaveno.

V roce 1958 vydala osvětová beseda při MNV brožuru Šlapanice 1948 - 58 věnovanou poválečnému vývoji a budování lidově demokratického zřízení v tehdejších Šlapanicích. Další knížka věnovaná povšechnému dění byla nazvána Šlapanice - Cesty k dnešku vydaná k 750 letům první písemné zmínky o našem městě. Té předcházelo 11 čísel Zpráv přípravného výboru. V letech 1987 - 89 vydával MěNV zpravodaj Ruch šlapanicka (13 čísel).

V roce 1948 byly ve Šlapanicích zahlazeny stopy války. Vydlážděna ulice Nádražní a odkanalizovaná. Později též odkanalizovány ulice: Riegrova, Ponětovská, Hybešova, Jiráskova, Brněnská, Čechova a Svatojánské náměstí. Na Brněnské upraveny břehy před domy a vystavěny kamenné zdi s cihlovými pilířky. Roku 1954 svépomocí vykopány jámy pro sloupy trolejbusového vedení a prvního května přijel první trolejbus. Tenkrát dojíždělo za prací do Brna více jak 2 000 občanů.

Postupně došlo ke zmodernizování a rozšíření obchodní sítě: potraviny Husova (1963), potraviny Dlouhá (1967), nákupní středisko Lípa (1977), nákupní středisko Družba (1984).

V oblasti výstavby obytných domů bylo v letech 1955 - 58 postaveno 13 novostaveb. Roku 1959 bylo založeno bytové družstvo (později SBD - Cíl). Toho roku byly postaveny dva bytové domy (ul. Štefanikova). Výstavba sídliště Brněnská probíhala ve 3 etapách (1962, 1969 a 1972). Nové sídliště s nákupním střediskem Lípa a mateřská škola Havlíčkova (1975 - 76). V 70. letech nová čtvrť rodinných domků Nad zámkem, bytové domy na Švehlově a rodinné domy na Jiráskově.

Plynofikace probíhala v letech 1964 - 96. Vodovod dokončen ve 2. polovině 70. let. V roce 1975 došlo k regulaci a napřímení koryta Říčky, která se v minulých letech často rozvodňovala. V roce 1976 byl rozšířen hřbitov a postavena nová obřadní síň.

Průmysl a zaměstnanost

JZD Pokrok: 1950 - 18 rolníků výkonných, 1966 - Řád práce, 1972 sloučení s Bedřichovicemi a 1974 s Kobylnicemi a Dvorsky. V roce 1975 udělen titul "Družstvo 30. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou". V té době 462 členů.

Brněnské papírny: Po válce fy. Schottola poté Dehtochema do roku 1948 ruční výroba lepenek, tehdy zavedena strojní výroba krycích lepenek, která trvala až do začátku 70. let. Od roku 1965 Brněnské papírny - výroba kartonáže.

Po zániku tří soukromých cihelen (1950) zahájily Cihelny Gustava Klimenta, n. p. Brno ve vhodné lokalitě severovýchodně od města výstavbu velké moderní cihelny - výstavba 1983; linka cihly 1986; linka křidlice 1987. Později závod Krytina ZWG Šlapanice, a. s., nyní Tondach ČR s r.o.

Další průmyslové podniky: VD - Kovo (1954), Drukov (1957), Konekta, 1981 sloučení Konekta + Znak - vznik VD Kovo. Komunální služby - vznik 1961, roku 1973 - 150 zaměstnanců. Později sloučeny s Pozořicemi a Tišnovem.

Zdravotnictví: Zpočátku soukromé ordinace v rodinných domech. Spádovost 1963 úpravou bývalé fary na náměstí s dostavbou dvorního křídla. Detašované pracoviště Na zahrádkách (4 zdravotní obvody, 4 zubní ordinace, 2 dětské ordinace, ženské oddělení, oddělení lékařské pohotovosti - 43 pracovníků).

Kulturně-společenská činnost:

Do roku 1948 - spolky, od toho roku Místní osvětová rada, 1955 přejmenována na Osvětovou besedu. Tato se stala řídící složkou spolků a organizace sdružených v Národní frontě.

1948 sloučeny Sokol, Orel, JPT, DTJ, SKŠ. V nové TJ Dehtochema pak DSO TATRAN a nakonec v TJ Sokol organizováno 1 200 členů. Koncem 70. let vybudována nová správní budova na hřišti, v 80. letech přistavena nová sportovní hala na Smetanově ulici. Tehdy také stavební a terénní úpravy tenisových kurtů.
1945 - založen a 1948 znovu obnoven ČSČK
1945 - Svaz protifašistických bojovníků - 1948 přejmenován na Svaz bojovníků za svobodu
1946 - prádelní družstvo (200 žen)
1947 - SČSP - 49 členů
1950 - ČSM (Československý svaz mládeže)
1951 - Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou)
1954 - Myslivecký spolek
1954 - LSD - Jednota
Dechová hudba OB (dříve Hamrova) získává v první polovině 50. let četná soutěžní ocenění a hraje v rozhlase Brno
hudební soubor Antonína Marka a PSŠ (Pěvecké sdružení Šlapanice)
Kroužek Náš domov připravuje každoročně Šlapanické slavnosti s výjimkou let 1949-57
Místní muzeum dostalo v roce 1949 nové prostory v bývalé Scholasterii - 1956 nákladná rekonstrukce. V tomto roce se stává Okresním vlastivědným muzeem Brno-venkov, 1965 připojeno k Ivančicím a profesionalizováno.
Bývalé sokolské kino - roku 1968 rekonstrukce a přestavba z klasického na širokoúhlý formát

Školství

Stará dívčí škola a škola u parku s pavilonem Děvín již nevyhovovaly a nedostačovaly počtu žáků. Od roku 1953 se vyučovalo v bývalé orlovně, kde byla od roku 1963 i místní knihovna. Od roku 1956 se vyučovalo v Pionýrském domě na Tyršově ul., v hasičské zbrojnici a dojíždělo se i do Ponětovic. Začátkem 70. let byla zahájena výstavba nové školy na náměstí. První školní rok se zde vyučovalo 1979/80. Ve šlapanické škole se utvořil v letech 1959/60 pěvecký kroužek z něhož vznikla Kantiléna.

Mateřská škola (MŠ) po válce otevřena v Hospodářské škole, poté v dívčí škole na náměstí. MŠ s celodenním provozem otevřena 1949 na Nádražní ulici naproti sokolovny. Roku 1962 přibyla další opět na Nádražní ulici č. p. 921. V roce 1968 zřízena MŠ v Ponětovicích pro děti ze Šlapanic, 1976 MŠ Havlíčkova, 1980 MŠ Děvín na Riegrově ulici.
LŠU - 1947 pouze Hudební škola, nejprve ve škole na Riegrově, později na orlovně.

Hospodářská škola na Nádražní ul. obnovila svoji činnost hned po válce na rozdíl od Živnostenské školy, která za protektorátu zanikla. Hospodářská škola se věnovala výchově zemědělského dorostu do roku 1976, kdy byla zrušena a její prostory převzal Krajský pedagogický ústav. Ve druhé polovině 80. let provedena přístavba s ubytovacími prostorami.

Od roku 1950 se mládež kromě sportovních a školských organizaci sdružovala v ČSM později SSM. Jeho článkem byla i pionýrská organizace. Koncem 60. let se na krátkou dobu obnovil Skaut, který byl zrušen v roce 1949. Začátkem 70. let byla činnost znovu zastavena.

Osobnosti

Antonín Hamr (1907 - 77) - kapelník dechovky
František Hamr (1911 - 80) - novátor a zlepšovatel
Stanislav Hanzl (1919 - 2011) - akademický sochař, autor sochy Rudoarmějce, žil v Praze
Jan Dvořák (1924 - 2006) - pěstitel chryzantém, žil ve Šlapanicích
Karel Láznička (1928 - 2010) - zasloužilý mistr sportu, žil ve Šlapanicích
Zdeněk Dvořáček (1929 - 88) - akademický malíř, (vězněn v 50. letech)

Důležitá data

1954 - trolejbusové spojení s Brnem
1964 - začátek plynofikace města
1965 - přiznán statut města
1965 - "staré" sídliště na Brněnské ulici
1972 - rozhodnutí pro stavbu vodovodu ve městě
1976 - "nové" sídliště na Brněnské ulici
1980 - nová budova základní školy na Masarykově náměstí
1985 - obchodní dům Družba na Nádražní ulici


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top