13. až 18. století

Ve 13. století a za ranného středověku byly Šlapanice dosti bohatou osadou, k čemuž jistě přispívaly staré kupecké cesty vedoucí blízkým okolím, později pak udělení městských privilegií, a to práva tržního, soudního a hrdelního. Jako prebenda kapitulní scholasterie (dnes budova Muzea Brněnska Šlapanice) právě olomoučtí scholastikové ovlivňovali další osudy obce po dlouhou dobu. V té době zde existoval kostel s bohatou farou, obklopený několika domky, který pak byl po zpustošování (lupiči, válkami, požáry) postupně obnovován ve slohu gotickém, barokním až do poslední rekonstrukce v letech 1983-1991.

Převážně feudálně zemědělský ráz osady (později i městečka) se připomíná řadou lenních statků (manské povinnosti); ve 14. stol. jich bylo sedm, od 17. stol. až do roku 1848 dva až čtyři dvory patřící vrchnostem biskupského panství Chrlice, Sokolnice příp. Blažovice, biskupskému lénu Šlapanice a dvoru klášterní školy neboli scholasterie. Toto rozdělení trvalo až do zrušení roboty v roce 1848.

Na počátku 17. stol. ztratily Šlapanice na významu i na svém bohatství, protože obchodní cesty se odklonily směrem na Brno. Podíl na stagnaci měly také válečné a živelní pohromy, epidemie a drancování.

Pohromy válečné a živelné

 • V roce 1241 ves Šlapanice byla údajně vypálena od Tatarů.
 • 28. března 1401 trestná výprava brněnských proti početné družině loupežníků, opevněných ve šlapanickém kostele. 56 lapků bylo popraveno; příběh popsán latinsky v historicky významném dokumentu Passio raptorum (Kyeszolt).
 • 17. května 1430 porážka části husitského vojska Brňany u Šlapanic.
 • Roku 1449 Šlapanice vypáleny Ješkem z Boskovic a Svojanova, stoupencem Jiřího z Poděbrad, při jeho tažení proti rajhradskému klášteru.
 • Od června 1468 do února 1469 Šlapanice utrpěly značné škody při obléhání města Brna uherským vojskem krále Matyáše. Znovu pak od téhož vojska v roce 1470.
 • Při dvojím obléhání města Brna Švédy (1643 - 1645) byly Šlapanice vydrancovány (Třicetilétá válka).
 • Velké požáry 1677, 1733 a zejména 1757 (vyhořela celá osada).
 • 6. dubna 1742 Šlapanice pustošeny vojskem pruského krále Fridricha II. (tzv. Války o rakouské dědictví).
 • Koncem roku 1798 a začátkem 1799 ve Šlapanicích a v okolí obce tábořil pomocný sbor ruské Suvorovovy armády.

 

Důležitá data

 • 1235 - latinsky psaná listina olomoucké kapituly, týkající se desátků náležejících oslavanskému klášteru - připomínáno: "Jan, kněz ze Šlapanic"
 • 1244 - papež Inocenc IV. obnovuje dispens výše uvedenému Janovi
 • 1262 a 1269 - připomínán Janův nástupce Jindřich
 • 1306 - finanční zabezpečení scholasterie (olomoucký biskup Jan VI.)
 • 1361 - zprávy týkající se opět scholasterie
 • 1376 - markrabě Jan Jindřich a jeho nástupce Jošt nutí kupce, aby opustili "staré cesty v okolí Šlapanic" a vozili zboží své přes Brno
 • 1401 - pochytání bandy loupeživého rytíře Keyzolta brněnskými měšťany
 • 1557 - ustaven se souhlasem biskupa Marka "cech Masařů"
 • 1613 - stavba nové scholasterie
 • 1673 - zmínka o škole a učiteli
 • od 17. století byly Šlapanice rozděleny na tři části (biskupské panství patřící ke statku Chrlice, biskupský lenní statek zvaný Starý nebo též Dolní dvůr, statek olomouckého scholastika zvaný scholasterie). Tento stav trval do zrušení roboty
 • 1750 - stavba zámku moravského guvernera knížete Blümegena (dnes gymnázium)
 • 1781 - ze zámku klášter paulánů
 • 1747 - 1848 - dědičná rychta v rodě Zemanů

 

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top