Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Hasiči

Velikost textu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice (JSDH Šlapanice)

http://www.hasici-slapanice.cz/

Vznik jednotky je prakticky spojen již se vznikem hasičského hnutí v 19. století, protože dobrovolné hasičské sbory byly zakládány v obcích právě pro aktivní boj proti ohni. Činnost sboru se však rozrůstala i do jiných oblastí, zejména společenského a kulturního života v obci. Jednotka v dnešním pojetí vznikala, dá se říci návratem k původnímu jedinému účelu, a to postupným vyčleňováním "bojeschopných" jednotlivců z řad sboru dobrovolných hasičů, kteří díky svému věku a tělesným schopnostem utvářeli kolektiv určený k nasazení na zásahy. Hasičské sbory (HS) se vždy skládaly z členů aktivně činných, přispívajících a čestných. V průběhu existence dobrovolného hasičského hnutí docházelo naprosto přirozeně k vývoji, kdy členové činní přecházeli, zejména v souvislosti s věkem či zdravím, mezi členy přispívající. Důležité je, že zachováním svého členství (ve většině případů téměř celoživotního) vyjadřovali svoji přízeň a podporu hasičskému sboru.

S legislativním vývojem souvisí také jasné definování a členění, takže někdy v 50. letech 20. století byla existence zásahových jednotek částečně ošetřena. Tak se členové HS, kteří byli k této činnosti vedeni, protože sbory měly své oddíly mládeže, účastnili výjezdů a měli se zásahovou činností spojeno jisté krytí (pojištění pro případ úrazu či způsobení škody atd.). Avšak stále zásahovou činnost zajišťoval hasičský sbor (v 50. letech "Základní organizace Svazu požární ochrany") prostřednictvím svých činných členů. Činnost sboru vedl zvolený výkonný výbor, v jehož čele stál předseda (dnes starosta) a po jeho boku velitel, který měl na starosti zejména výcvik a zásahovou činnost.

Po krátké době jakéhosi bezvládí plném změn a zmatků, které nastalo po roce 1989, přišla novodobá samostatná historie jednotek požární ochrany (JPO), kdy na zákonném základě vznikaly Jednotky sboru dobrovolných hasičů, které však již nemají právní návaznost na HS. Měnila se struktura, názvy (např. "Dobrovolný veřejný požární sbor") až po existenci současných JSDH, čímž došlo k definitivnímu vydělení z působnosti HS.

Podle současných právních norem má povinnost požární ochranu na svém území zajistit každá obec. Přeneseno na místní podmínky, Město Šlapanice je zřizovatelem JSDH. Znamená to, že každý člen má smlouvu s městem na tuto činnost a velitele jednotky jmenuje starosta města. Zákon, podle různých kritérií - tzv. požárního zatížení, řadí obce do několika skupin. Příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) na základě ukazatelů rozhodne o zařazení jednotky, což opět zákon ošetřuje tím, že pro každou kategorii stanoví minimální počet členů, povinné minimální vybavení atd. Veškeré vybavení a provoz tak musí ze zákona financovat zřizovatel. Nemalou finanční zátěž města pomáhá zmírnit svými dotacemi stát.

Členové JSDH dnes nemusí vzejít z členské základny hasičského sboru, ale musí při svém vstupu do JSDH splňovat stanovené fyzické předpoklady a chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Vše je dáno zvyšujícími se nároky na nasazení, kdy dobrovolní hasiči se stávají mnohdy rovnocennými partnery hasičů profesionálních, přestože jejich kritéria jsou pochopitelně mírnější. Členové mají ze zákona nárok na odměny, ovšem záleží vždy na postoji a finanční situaci zřizovatele, jak ocení tuto dobrovolnou, rizikovou a také stále nejen časově náročnější činnost. Člen JSDH Šlapanice, zařazené do JPO 3 (výhledově JPO 2, JPO 1 už jsou profesionální jednotky HZS), musí právě v souladu s tímto zařazením být schopen používání veškeré předepsané výstroje a výzbroje, kterou musí mít jednotka ve své předpisy stanovené výbavě (např. používání dýchací techniky). Velitelé (velitel jednotky má vedle sebe ještě velitele družstev) a strojníci (řízení a obsluha mobilní techniky) procházejí pravidelnými školeními pořádanými HZS a po složení zkoušek získávají Osvědčení hovořící o jejich kvalifikaci. Všichni členové jednotky pak absolvují během každého roku stanovený roční program školení a výcviku. Veškerá školení a výcvik jsou organizovány či dozorovány HZS.

JSDH Šlapanice je v současnosti poměrně dobře vybavenou a fungující záchrannou složkou, která je schopna okamžitého nasazení a je pro své schopnosti a výkony velmi dobře hodnocena profesionály s nimiž spolupracuje. Ovšem pořád je co vylepšovat a stále je třeba obnovovat ne právě levné vybavení.

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2013

Moravská hasičská jednota hasičský sbor Šlapanice (MHJ HS Šlapanice)

http://www.hasici-slapanice.cz/

Dobrovolný hasičský sbor byl ve Šlapanicích založen v roce 1889 a jeho historie, poslání a činnost kontinuálně trvá i přes společenské změny v zemi, stejně jako několikeré změny v názvu organizace. Vzhledem k dlouhé historii je obtížné představit na několika řádcích toto, slovy zákona "občanské sdružení působící na úseku požární ochrany".

Dobrovolní hasiči jsou tradičně jednou z největších a nejstarších organizovaných dobrovolných skupin v našem státě a příslušnost k nim byla vždy nahlížena jako prestižní. Stav základny HS Šlapanice se v průběhu více než stoleté historie pohyboval zhruba od 30 po 130 členů. V současné době je to přibližně 90 členů všech věkových kategorií.

Při vzniku hasičského hnutí byla hlavní náplní činnosti likvidace mimořádných událostí - nejčastěji požárů. Někdy do 2. světové války byli součástí sborů, jako nezbytná dobrovolná záchranná složka, také samaritáni. Ruku v ruce s touto represivní činností šla i prevence, která zahrnovala místní kontroly nemovitostí, náměty na zlepšení požární ochrany v obcích a veřejné prezentace dobrovolných hasičů. Doplňkem prevence byl na očích veřejnosti i výcvik a to zejména formou hasičských soutěží či cvičení.

Doba však přináší stále rozmanitější situace, ke kterým jsou hasiči povoláváni a jejich záběr se tak dnes rozšířil do velké všestrannosti, kde požáry se staly jen částí náplně práce. To je ale už jiná kapitola historie, která se týká v současnosti již na sborech nezávislých jednotek, které převzaly jen část svého názvu (viz. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice).

Díky zvyšujícím se nárokům se někdy v 50. letech 20. století postupně ze sborů vyčleňovali na zásahovou činnost jedinci schopní takového nasazení. Ti byli také v případě zásahu právně ošetřeni (zvláštní pojištění apod.). Takovýmto vývojem a růstem "právního státu" docházelo k postupnému oddělování a vzniku dvou právních subjektů s odlišnou náplní vyplývající ze zákona. Původní dobrovolné hasičské sbory opustily zajišťování samotné zásahové činnosti, čímž je i vzbuzen pocit jakéhosi nedocenění či odstavení od tradic, pro které celé hnutí vzniklo. V současnosti však zůstává hlavním posláním a náplní preventivní činnost a výchova mládeže v oddílech mladých hasičů. Zde jsou děti mimo jiné učeny hasičským dovednostem, kde doplňkem jsou i tradiční hasičské soutěže, které jsou považovány za součást výcviku i u dospělých. Takto sbory vychovávají a připravují nástupce členů zásahových jednotek.

Ovšem jsou také další aktivity, které hasičské spolky vyvíjí. Dobrovolní hasiči byli, a snad stále jsou, nositeli tradic ve smyslu kulturního a společenského dění téměř v každé obci. HS Šlapanice tak pořádá např. Šlapanické slavnosti, Ostatky, dříve to býval Hasičský ples, hasičské soutěže a mnohé další akce. Hasičské sbory měly od počátku několik zdrojů příjmů - členské příspěvky, příspěvky a dary příznivců i firem (dnešní terminologií "sponzorské dary"), podpora obce. Postupně přibyly výtěžky společné práce jako brigády, sběr železného šrotu a právě pořádání kulturních a společenských akcí. Vždy v zájmu společné pokladny a nikoli ve prospěch jednotlivců, kteří tuto činnost vykonávali se zápalem a láskou a samozřejmě zcela zdarma ve svém volném čase. Ze sborové pokladny pak byly financovány veškeré aktivity sboru, zejména nákup a obnova hasičského vybavení a techniky. Postupem doby převzali finanční odpovědnost za pořizování technického vybavení stát a město.

Dnešní MHJ HS Šlapanice je organizací spolupracující s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Nemá vlastní techniku ani prostředky požární represe a soustředí se na prevenci, výchovu mládeže, pořádání některých tradičních akcí ve městě a propagaci hasičské činnosti, jejímž příkladem jsou příspěvky do informačních médií města. HS Šlapanice staví na své dlouholeté tradici a veškeré významné údaje z jeho historie lze najít v opečovávané a od dob založení vedené kronice.

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2013

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 19.07.2018 000 07:47       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní