Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice (JSDH Šlapanice)

http://www.hasici-slapanice.cz/jednotka

Vznik jednotky je prakticky spojen již se vznikem hasičského hnutí v 19. století, protože dobrovolné hasičské sbory byly zakládány v obcích právě pro aktivní boj proti ohni. Činnost sboru se však rozrůstala i do jiných oblastí, zejména společenského a kulturního života v obci. Jednotka v dnešním pojetí vznikala, dá se říci návratem k původnímu jedinému účelu, a to postupným vyčleňováním "bojeschopných" jednotlivců z řad sboru dobrovolných hasičů, kteří díky svému věku a tělesným schopnostem utvářeli kolektiv určený k nasazení na zásahy. Hasičské sbory (HS) se vždy skládaly z členů aktivně činných, přispívajících a čestných. V průběhu existence dobrovolného hasičského hnutí docházelo naprosto přirozeně k vývoji, kdy členové činní přecházeli, zejména v souvislosti s věkem či zdravím, mezi členy přispívající. Důležité je, že zachováním svého členství (ve většině případů téměř celoživotního) vyjadřovali svoji přízeň a podporu hasičskému sboru.

S legislativním vývojem souvisí také jasné definování a členění, takže někdy v 50. letech 20. století byla existence zásahových jednotek částečně ošetřena. Tak se členové HS, kteří byli k této činnosti vedeni, protože sbory měly své oddíly mládeže, účastnili výjezdů a měli se zásahovou činností spojeno jisté krytí (pojištění pro případ úrazu či způsobení škody atd.). Avšak stále zásahovou činnost zajišťoval hasičský sbor (v 50. letech "Základní organizace Svazu požární ochrany") prostřednictvím svých činných členů. Činnost sboru vedl zvolený výkonný výbor, v jehož čele stál předseda (dnes starosta) a po jeho boku velitel, který měl na starosti zejména výcvik a zásahovou činnost.

Po krátké době jakéhosi bezvládí plném změn a zmatků, které nastalo po roce 1989, přišla novodobá samostatná historie jednotek požární ochrany (JPO), kdy na zákonném základě vznikaly Jednotky sboru dobrovolných hasičů, které však již nemají právní návaznost na HS. Měnila se struktura, názvy (např. "Dobrovolný veřejný požární sbor") až po existenci současných JSDH, čímž došlo k definitivnímu vydělení z působnosti HS.

Podle současných právních norem má povinnost požární ochranu na svém území zajistit každá obec. Přeneseno na místní podmínky, Město Šlapanice je zřizovatelem JSDH. Znamená to, že každý člen má smlouvu s městem na tuto činnost a velitele jednotky jmenuje starosta města. Zákon, podle různých kritérií - tzv. požárního zatížení, řadí obce do několika skupin. Příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) na základě ukazatelů rozhodne o zařazení jednotky, což opět zákon ošetřuje tím, že pro každou kategorii stanoví minimální počet členů, povinné minimální vybavení atd. Veškeré vybavení a provoz tak musí ze zákona financovat zřizovatel. Nemalou finanční zátěž města pomáhá zmírnit svými dotacemi stát.

Členové JSDH dnes nemusí vzejít z členské základny hasičského sboru, ale musí při svém vstupu do JSDH splňovat stanovené fyzické předpoklady a chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Vše je dáno zvyšujícími se nároky na nasazení, kdy dobrovolní hasiči se stávají mnohdy rovnocennými partnery hasičů profesionálních, přestože jejich kritéria jsou pochopitelně mírnější. Členové mají ze zákona nárok na odměny, ovšem záleží vždy na postoji a finanční situaci zřizovatele, jak ocení tuto dobrovolnou, rizikovou a také stále nejen časově náročnější činnost. Člen JSDH Šlapanice, zařazené do JPO 3 (výhledově JPO 2, JPO 1 už jsou profesionální jednotky HZS), musí právě v souladu s tímto zařazením být schopen používání veškeré předepsané výstroje a výzbroje, kterou musí mít jednotka ve své předpisy stanovené výbavě (např. používání dýchací techniky). Velitelé (velitel jednotky má vedle sebe ještě velitele družstev) a strojníci (řízení a obsluha mobilní techniky) procházejí pravidelnými školeními pořádanými HZS a po složení zkoušek získávají Osvědčení hovořící o jejich kvalifikaci. Všichni členové jednotky pak absolvují během každého roku stanovený roční program školení a výcviku. Veškerá školení a výcvik jsou organizovány či dozorovány HZS.

JSDH Šlapanice je v současnosti poměrně dobře vybavenou a fungující záchrannou složkou, která je schopna okamžitého nasazení a je pro své schopnosti a výkony velmi dobře hodnocena profesionály s nimiž spolupracuje. Ovšem pořád je co vylepšovat a stále je třeba obnovovat ne právě levné vybavení.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top