Rozcestník

Odbor finanční

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Vedoucí odboru: Ing. Eliška Vlková
Číslo kanceláře: 130
Tel.: 533 304 348
E-mail: vlkova@slapanice.cz 

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 13.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek zavřeno

 

Vážení občané a obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se stává Město Šlapanice s účinností od 1. 7. 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste při uskutečnění zdanitelného plnění pro Město Šlapanice počínaje tímto datem, vystavovali daňové doklady v souladu s výše uvedeným zákonem.

Činnost odboru

 • zpracovává finanční podklady a analýzy pro financování investičních i neinvestičních akcí města;
 • na úseku finanční účtárny vede účetnictví města;
 • na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města;
 • na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města a návrh závěrečného účtu města, zpracovává rozbory hospodaření města a jeho organizací; zpracovává rozpočtový výhled města;
 • na podnět jednotlivých vedoucích odborů zpracovává návrhy na změny schváleného rozpočtu (rozpočtová opatření) a předkládá je orgánům města;
 • zabezpečuje zpracování a podání daňových přiznání a úhradu daní, zajišťuje finanční vztahy se státem a krajem;
 • zajišťuje provádění dokladových inventur a porovnávání inventurních soupisů s účetním stavem;
 • vede evidenci příjmů a čerpání dotací získaných tuzemskými poskytovateli (ministerstva, kraj, úřad práce, granty firem) i dotací z fondů EU;
 • vede agendu místních poplatků vybíraných na základě OZV, pokud není některý z nich výslovně svěřen jinému odboru;
 • vede evidenci pohledávek města v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem.


Předpisy, kterými se odbor finanční ve své činnosti zejména řídí:

Předpisy můžete vyhledat v aplikaci Ministerstva vnitra Sbírka zákonů 

 • zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top