Rozcestník

Podání oznámení

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021 (která je platná i bez platného zákona ČR po uplynutí lhůty uvedené v čl. 26 Směrnice EU) byla v městě Šlapanice pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice EU je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

Město Šlapanice bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU a deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů.

V souladu se Směrnicí EU a vnitřním předpisem jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice EU k dispozici níže uvedené komunikační kanály města Šlapanice. Oznámení mohou podat písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně i telefonicky.

Komunikace s příslušnou osobou:

telefonní linka: + 420 533 304 221

e-mailová adresa: oznamovatel@slapanice.cz 

 

Osobně:  

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

 

Písemná komunikace:

Adresa:

Městský úřad Šlapanice

Manažer IMS

Opuštěná 9/2

Brno

Obálka musí být zalepena a označena: „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA - NEOTVÍRAT“ 

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, město nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí EU.

Příjmem a zpracováním všech informací z oznámení při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a městu Šlapanice navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči městu Šlapanice. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (ve Směrnici EU stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let. 

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí EU možnost podat oznámení uveřejněním.

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Polici ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top