Rozcestník

Související zákony

Nejdůležitější právní předpisy


Právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění, aplikovány jsou vždy v platném znění. Platné znění právních předpisů je přístupné na právním oddělení, budova MěÚ, Opuštěná 9/2, Brno a na Odboru správních činností, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice. Dále můžete použít vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů na portálu veřejné správy.

OBECNÉHO CHARAKTERU

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku,
 • ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k Evropské unii,
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky,
 • zákon č. 352/2001Sb., o užívání státních symbolů ČR,
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a o hlavním městě Praze,
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresního úřadu, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • zákon č. 500/2004 Sb.,o správní řád,
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu,
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR)

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhláška MV č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, vyhláška MV č.642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

ODBOR SOCIÁLNÍ

 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

ODBOR FINANČNÍ

 • zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 62/2001 Sb., o hodpodaření organizačních složek státu a státních organizací s maj. státu
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 323 z 2.6.2002, o rozpočtové skladbě
 • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 337/1992, o správě daní a poplatků
 • zákon č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • vyhláška 125/1993 Sb. o zákonném pojištění organizací
 • zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích,
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
 • vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění pracovníků, a o poskytování dávek nemoc. pojištění
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
 • vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávních celků
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. o státním rozpočtu ČR na příslušný rok
 • zákon č. 65/1965, Sb., zákoník práce
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
 • vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
 • vyhláška 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
 • zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004, Sb., správní řád

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon č. o ochraně ovzduší)
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

ODBOR DOPRAVY

 • zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
 • vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování tech. způsobilosti a tech. podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhláška 243/2001 Sb. o registraci vozidel
 • zákon č. 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace,
 • zákon č . 252/1997 Sb., o zemědělství,
 • nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností,
 • nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných,
 • nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze FO splňující způsobilost,
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
 • zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
 • zákon č. 40/1964 Sb.- Občanský zákoník,
 • zákon č. 513/1991 Sb.- Obchodní zákoník,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
 • zákon č.379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými, výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top