Neděle, 22. červenec 2018. Svátek má Magdaléna

Městská policie

Velikost textu

Kontakt

Adresa: Městská Police Šlapanice, Nádražní 7, Šlapanice 664 51; 1 patro

Pracovní doba: Pondělí - pátek    7.00 - 19.00
O svátcích a víkendech slouží MP pouze při větších veřejných akcích.
 

Pevná linka na služebnu: 544 228 865

Mobilní kontakt na hlídku strážníků: 602 309 238

Mimo službu strážníku volejte PČR: 974 626 740

e-mail: mestska.policie MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Kontak na jednotlivé strážníky:

Bc. Oldřich Krištof
kristof MOCHR slapanice MOCHR2 cz
606 793 105
 
Ladislav Pilát
pilat MOCHR slapanice MOCHR2 cz
 
Alfred Hoyer
hoyer MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Působnost MP

Ze zákona MP Šlapanice má působnost pouze tam,kde byla obcí-městem zřízena, tedy v našem případě na území obce Šlapanice a místní části Bedřichovice (katastrální území města Šlapanice ). Podolí, Mokrá-Horákov, Hostěnice, Jiříkovice, Blažovice.

Výjimky jsou pouze v těch případech, pokud dojde k uzavření tzv. "Veřejnoprávní smlouvy" našeho města s některou obcí v rámci regionu a Jihomoravský krajský úřad, tuto smlouvu schválí. Potom má MP Šlapanice na území této smluvní obce stejné oprávnění jako ve Šlapanicích. Úkoly však plní na základě smluvního požadavku obce (doprava, veřejný pořádek, místní vyhlášky, nařízení…), která požádala o uzavření "Veřejnoprávní smlouvy". Výnosy z pokut jsou přínosem do pokladny našeho města.

Strážníci při výkonu povolná jsou oblečeni do stejnokroje - uniforem:

 • v létě: modrá košile, černé kalhoty a černé polobotky, na hlavě brigadýrka nebo čepice
 • v zimě: komplet černá uniforma, na hlavě pletená kukla nebo čepice

Na stejnokroji je nápis MĚSTSKÁ POLICIE, na prsou pak odznak s číslem strážníka.

Strážnicí se proukazují:

 • uniformou - při výkonu služby
 • služebním průkazem s fotografií strážníka

Vozidlo MP je bílé barvy a označeno nápisem MĚSTSKÁ POLICIE (vyplývá ze zákona o Obecní Policii)

Historie obecní policie ve Šlapanicích

Už v dávné minulosti uskutečňovali naši předkové nejrůznější preventivní opatření, proti všem tehdejším nepoctivcům, podvodníkům, zlodějům, žhářům a násilníkům. Pochopitelně, že držitelé moci a pověření ochránci práv občanů, škůdce společnosti stíhali a nekompromisně trestali. Připomeňme si jak to bylo během 19. stol. ve Šlapanicích, a kdo zajišťoval ochranu soukromého a obecního majetku. Byli to zejména Šlapaničtí hlásní, ponocní, placení hlídači, policajti, strážníci a četníci.

Úřední osobou pověřenou dohledem nad plněním vůle a příkazů nejvyšších představitelů obce, dozorem nad veřejným pořádkem ve Šlapanicích a zmocněnou k provádění celé řady dalších úkonů, byl obecní policajt. Kdy byl ve Šlapanicích oficiálně zaveden institut obecního policajta se nepovedlo zjistit. Šlapanický dlouholetý kronikář, Emanuel Vlček, zmiňuje místní strážníky již před rokem 1848, kdy poddané obce ve Šlapanicích vedli 3 rychtáři spolu se dvěmi purkmistry a přísežnými. Když bylo poddanství zrušeno, vznikla městská rada a výbor. Zde jsou již uváděni konkrétně 3 obecní policajti. Tehdejší obecní policajt byl pověřován "vybubnováním" nejrůznějších informací především nařízení a pokynů určených obecnému lidu. Na příkaz starosty, či některého radního, chodil po obci s bubnem zavěšeným přes rameno, paličkami na řemenu a písemnou zprávou v ruce. Čtení zprávy předcházelo hlučné bubnování. Tento rituál se opakoval na vybraných místech. Tehdejší strážník také roznášel úřední zásilky - tedy předvolání k úřednímu jednání a vyřizoval vzkazy radnice místním lidem.

Šlapanický policajt byl vybaven znaky své úřední moci a nedotknutelnosti. Čepice s odznakem, šavle a v pozdější době i celá uniforma. Obecní policajti nemohli chybět při nejrůznějších shromážděních občanů, např. o výročních trzích, vojenských odvodech, hodových zábavách apod. Nelze nepřipomenou i úlohu při volbách.

Éra obecních strážníků u nás skončila hned po květnu 1945. Ve zcela nových společenských podmínkách se jevila obecní policie nepotřebnou složkou v životě měst a obcí. Po revoluci v roce 1989 začaly opět vznikat obecní - městské policie, zejména v souvislosti s posílením pravomocí obcí. Na základě těchto potřeb vznikl zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Některé obce- města, využila vzniku zákona a založila vlastní obecní-městskou policii. Jedním z těchto měst byly i Šlapanice.

Historie MP ve Šlapanicích

V roce 1992 byla Směrnicí č. 8 zastupitelstva města Šlapanice zřízena Městská policie, jako nutný prvek k zajištění úkolů, pro další činnost a rozvoj města. Činnost MP vycházela ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,s přihlédnutím k současným potřebám města. V roce 2004 byla směrnice doplněna a upravena do dnešní podoby " Směrnice č. 1/2004" ( vlivy zákonných úprav a posílení pravomocí a činností strážníků - zákonné změny). Vzhledem k potřebě aktualizace je nyní vypracována její nová podoba čeká se na její schválení kompetentními orgány města.

V roce 1992 byli přijati k MP dva strážníci, kteří zajišťovali výkon až do roku 2004. Od roku 2004 došlo k personálním změnám a v květnu 2004 již nastoupili 3 noví strážníci (2 muži a 1 žena). Po skončení 3-měsíčního kurzu a vykonání odborných zkoušek, začali tito noví strážníci dne 1.8.2004 vykonávat své povolání. Je pravdou, že se jednalo o mladé strážníky, věkově kolem 25 let bez zkušeností a praxe. Postupně však získávali jak místní, tak i osobní znalost a hlavně zkušenosti při řešení problémů v silniční dopravě a veřejném pořádku.

Od 1.5. 2015 jsou ve stavu MP 3 strážníci.

Strážníci jsou přímo podřízeni vedoucímu strážníkovi a ten je pak přímo podřízen řediteli a v jedné osobě i starostovi města

V práci strážníků není jen represe, ale i prevence a ta se projevila při názorných akcích na gymnáziu a základní škole ve Šlapanicích. V oblasti prevence MP Šlapanice velmi dobře spolupracuje s policisty OOP PČR Šlapanice a MP Brno.

Není podstatné jaká částka (a ne malá!!!) byla inkasována při zákrocích od nezodpovědných řidičů, nebo občanů přestupců, kteří nemají zájem dodržovat určitá pravidla, nebo zákony. Důležitá je však skutečnost, že si naši spoluobčané již na naše nové mladé strážníky zvykli a obrací se na ně s žádostmi o pomoc. MP je povinna přijmout oznámení a požadavek vyřídit. Pokud sama nemůže tento požadavek vyřídit, postupuje oznámení oprávněné instituci či orgánu k řešení.

V oblasti dopravy

S dodržováním pravidel v silničním provozu, parkováním a podobně, mají naši strážníci neustále plné ruce práce. Není to jen parkování na chodnících, zvláště pak na sídlištích, na zelených plochách, v místech kde je zákaz vjezdu, nebo zákaz zastavení. Řidiči se neuvědomují, že svým jednáním brzdí dopravu, ničí majetek a vzhled města. Je třeba si uvědomit, že dopravní značení je ve městě stanoveno "s určitými podmínkami" a toto "stanovení" dopravními značkami je závazné pro všechny řidiče. Občané si neuvědomují, že chodník je komunikace, která má především sloužit chodcům a maminkám s kočárky, ne však jako parkovací místo pro vozidla.
Od 1.1.2006 platí nový zákon č. 379/2005 Sb. (tabákový zákon), kde je pravomoc strážníků MP posílena, a to v oblasti potírání požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

V oblasti veřejného pořádku

Naše MP řešila několik přestupků v souvislosti s narušováním občanského soužití, nedovoleným pálením odpadků, černými skládkami, napadením psů, občanů apod. Pokud strážníci jednotlivé případy nevyřešili na místě, zaslali je k vyřízení do Komise pro projednávání přestupků MěÚ Šlapanice. Strážníci MP v rámci pravomoci ukládají pokuty, které přestupci uhradí buď na místě, nebo je jim uložena pokuta a vydána složenka k úhradě. Je mylné se domnívat, že když obdrží přestupce složenku na zaplacení pokuty, tuto zahodí a pokutu nezaplatí. Ve spolupráci s MěÚ Šlapanice, je možné vymáhání těchto pokut řešit pomocí exekucí.

Vybavení MP Šlapanice

V současné době používají strážníci MP při výkonu služby

 1. svítilny s velkým dosahem značky Mag Life s oranžovými nástavci, které slouží pro řízení dopravy i pro stavění vozidel.
 2. bateriový megafon
 3. měřící zařízení rychlosti jízdy - radar, značky Pro-Laser2, které slouží jednak k měření vzdálenosti objektu - vozidla, dokumentaci stavu a vyhodnocení okamžité rychlosti vozidla, včetně počítačového programu pro zpracování výsledků rychlosti jízdy a tisku "Protokolu " k předání do správního řízení.
 4. Distanční tyč - tomfa
 5. Slzotvorné obranné prostředky
 6. Digitální fotoaparáty značky Olympus, k dokumentaci přestupků, zejména parkování, dokumentace jakého koliv stavu,kdy je potřebné pro další řízení tento stav doložit fotografiemi jako dokumentací
 7. Mobilní kameru s nahrávacím zařízením (digitální zařízení umožňující kontrolu záznamem i vytvoření foto)
 8. Služební pouta
 9. Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla - tzv. Botičky
 10. Orientační přístroj k měření alkoholu C-2000 (digitální dechový měřič alkoholu)
 11. Mobilní telefony a vysílačky.
 12. Služební vozidlo bílé barvy, s modrými pruhy po stranách
 13. Plastová figurína policisty k osazení na krajnici vozovky- prevence

Výpis ze Směrnice č. 1/2004

pro činnost Městské policie ve Šlapanicích

§ 1
Úvodní ustanovení

Městská policie (dále jen MP) je orgánem města Šlapanice, který na základě zákona č.553/1991 Sb. o obecní polici, zřizuje a zrušuje městské Zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Městskou policii řídí starosta, pokud městské Zastupitelstvo nepověří řízením MP jiného člena městského Zastupitelstva.

Městskou policii řídí starosta, pokud městské Zastupitelstvo nepověří řízením MP jiného člena městského Zastupitelstva.

§ 1a

Počet strážníků MP 4 + 1 ( vedoucí) je stanoven s ohledem na počet obyvatel města Šlapanice a jeho územní části Bedřichovice, dále pak rozloze města, na dopravní situaci, nápadu trestné činnosti ( vycházející ze statistik PČR ) a dalších aspektů, s cílem zajistit plnění všech úkolů, které jsou stanoveny pro činnost MP.

§ 1b

Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Pracovní době je rozvržena nerovnoměrně s ohledem na zajištění plnění úkolů, které jsou dány činností MP. Doklad o odpracované pracovní době je veden řádnou a kontrolovatelnou evidencí.

Sídlo MP je řádně označeno a je umístěno v určených prostorách MěÚ Šlapanice. Jeho umístění a telefonní spojení je zveřejněno na Informačním kanále města.

Město Šlapanice ze zákona zajišťuje vybavení strážníků MP pro výkon služby (výstrojní a výzbrojní vybavení, služební pomůcky, vybavení jejich kanceláří, výpočetní a dokumentační techniku apod.)

§ 2
Činnost Městské policie

Městská policie Šlapanice se řídí:

 1. zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6.prosince 1991 O obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
 2. zákonem Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému
 3. pokyny, obecně závaznými vyhláškami nebo nařízeními města Šlapanice a pověřeného vedoucího strážníka :
 4. veřejnoprávními smlouvami mezi městem Šlapanice a ostatními subjekty při plnění úkolů na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy, *1)
 5. zákonem č. 65/1965 Sb. a ve znění pozdějších předpisů ( zákoník práce ),
 6. ostatními zákonnými normami, které se zabývají činností nebo plněním úkolů MP ( trestní zákon, trestní řád a další ),
 7. doporučeními a rozhodnutími orgánů města, PČR a MV ČR, zejména na úseku prevence ( k nápadu trestné činnosti, narušování pravidel občanského soužití, v dopravě, kriminality mládeže apod.).

*1) jen pokud budou uzavřeny

MP plní zejména úlohu v oblastech:

 1. zabezpečení místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města, pokud tak stanovuje zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštní zákon,
 2. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 3. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 4. přispívá v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiným zákonem, k bezpečnosti plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 5. odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 6. upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opaření k nápravě

§ 3
Spolupráce Městské policie s ostatními složkami

 1. Při plnění svých úkolů spolupracuje MP s PČR územně příslušnou.
 2. V případě vzniku mimořádných událostí pak spolupracuje se základními složkami Integrovaného záchranného systému .
 3. V oblastech zajištění veřejného pořádku a dopravy při konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcích pak s dobrovolnými organizacemi a spolky.

§ 4
Vybavení Městské policie

Výzbroj a výstroj je stanovena zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6.prosince 1991 O obecní policii a ve znění pozdějších předpisů.

Výzbroj a výstroj strážníků je zajišťována z finančních prostředků města a zůstává majetkem města.

Při výkonu služby strážníci MP mohou využívat následující spojovací a technické prostředky:

 • spojovací prostředky ( jako jsou pevné telefonní linky, mobilní telefony, radiostanice ),
 • výpočetní techniku včetně jejich napojení na internetovou síť a stávající síť MěÚ ,
 • přenosný kapesní diktafon,
 • videorekordér ve spojení s televizním přijímačem,
 • měřiče rychlosti jízdy,
 • služební automobil ( označení MP Šlapanice ), případně jednostopá motor. vozidla, *2)
 • mobilní silniční prahy k omezení rychlosti jízdy na místních komunikacích, *3)
 • technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla ( TPZO - botičky), pro případy, kdy osobní vozidlo bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje ( v součinnosti se společností SATESO s.r.o.Šlapanice ),
 • přenosné dopravní značky (v součinnosti se společností SATESO s.r.o. Šlapanice ),
 • v případě nezbytné nutnosti svoje soukromá motorová vozidla dle příslušných směrnic MěÚ ,
 • digitální dokumentační techniku ( fotoaparáty,příp.videokamery k dokumentaci zjištěných přestupků, nedostatků, narušování veřejného pořádku, důkazních materiálů ke správnímu řízení apod.).

*2) jen pokud budou dány MP k disposici
*3) jen pokud budou dány MP k disposici

§6
Činnost vedoucího strážníků

Vedoucí strážníků odpovídá za vybavení služebny a zajišťuje případné opravy nebo doplnění technických prostředků, které jsou užívány strážníky MP pro výkon služby, za pořádek a čistotu služebních místností. Dále pak

  vede veškerou dokumentaci o činnosti MP ( uvedeno v § 5),
 • plánuje služby (současně i sleduje a vyhodnocuje "Výkazy práce" strážníků a na základě odpracované doby pak plánuje zařazení další služby ),
 • úkoluje strážníky pro plnění výkonu služby,
 • shromažďuje požadavky, podněty a informace a tyto zapracovává do plánu služeb ( i s požadavky PČR ),
 • provádí instruktáž nastupujícím hlídkám strážníků,
 • vyhodnocuje denní činnost strážníků, případně součinnost s ostatními složkami IZS,
 • navrhuje starostovi další činnost MP, případná opatření ,
 • řeší problémy, předvolání, stížnosti apod.,které jsou spojeny s činností MP,
 • zpracovává zprávy pro informaci Rady a Zastupitelstva města, informaci na veřejná zasedání apod.,
 • provádí kontrolní činnost ve vztahu k podřízeným strážníkům,
 • zajišťuje preventivní činnost (vlastní MP nebo součinnostní s ostatními složkami IZS),
 • v případech použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla ( botiček),
 • zajistí v pracovní době i po pracovní době jejich sejmutí (odemknutí a vyřízení přestupku ) strážníkem v dosažitelnosti.
 • sleduje a schvaluje čerpání limitu na ošatné a výstroj u jednotlivých strážníků

§ 7
Činnost strážníků

Strážníci MP jsou přímo podřízeni vedoucímu MP. Vedoucí strážníků pak starostovi města.

Strážníci MP se ve své každodenní činnosti řídí:

 • schválenými směrnicemi pro činnost vlastní MP,
 • zákonnými normami, předpisy a nařízeními, vydanými k činnosti MP,
 • instrukcemi vedoucího jak ústními, tak uvedenými v knize služeb a rozpisu služeb,
 • při skončení výkonu služby provádějí zpracování plnění úkolů, to značí zpracovávají potřebné záznamy,výkazy činnosti a vlastnoruční záznam do "Knihy služby ",
 • vedou si "Hlídkové knížky ", jako doklad o jejich každodenní činnosti.

§ 8
Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku je stanovena zákoníkem práce. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hod. týdně. Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. ( denní výkon služby je 8,0 hod. + 30 min. přestávka ). Při plánování služeb je vedoucí strážník povinen:

 1. Zachovávat ustanovení zákoníku práce, které mimo jiné uvádí, že po čtyřech a půl hodinách nepřetržitého výkonu služby musí naplánovat třicetiminutovou přestávku (jídlo, odpočinek). Tato přestávka nesmí být plánována na začátek a na konec pracovní směny.
 2. Rozvrhnout pracovní dobu tak, aby strážník měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hod. po sobě jdoucích během 24. hodin.
 3. V případech nepřetržitého výkonu služby nebo při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby se řídit příslušnými ustanoveními zákoníku práce.
 4. Vést přehledy o případné služební pohotovosti, práci přesčas a noční práci.
 5. Vést veškerou evidenci pracovní doby a umožnit nahlédnutí strážníkovi do evidence jeho pracovní doby.

§ 9
Závěrečná ustanovení

V případě novelizace zákonných norem, týkajících se činnosti městské - obecní policie, budou tyto schválené směrnice o nová zákonná ustanovení upraveny.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 20.07.2018 000 13:26       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní