MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

„Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.“ 
[§ 1 odst. 5 z. 553/1991 Sb.]

„Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže kraji, která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.“
[§ 3a odst. 1 z. 553/1991 Sb.]

Městská policie Šlapanice působí v následujících obcích:

Město Šlapanice + k. ú. Bedřichovice; Obec Blažovice; Obec Hostěnice; Obec Jiříkovice; Obec Mokrá-Horákov; Obec Podolí u Brna; Obec Ponětovice; Obec Pozořice; Obec Telnice.

Mapa rozdělení strážníků do okrsků města Šlapanice (PDF 369.55 kB)

[stav k 1. 9. 2021]

Mimo vyjmenované obce nelze požadovat výkon pravomocí MP Šlapanice, přestože by se nacházely ve správním obvodu Města Šlapanice coby obce s rozšířenou působností.

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

„Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce
a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon.“
[§ 1 odst. 2 z. 553/1991 Sb.]

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

[§ 2 písm. a) až i) z. 553/1991 Sb.]

 

Přehled přestupků, které je MP Šlapanice oprávněna řešit:

[právní stav k 1. 10. 2018]

Přestupky proti pořádku ve státní správě, jejichž projednání je v působnosti obce

 • přestupky dle vybraných ustanovení zákona o pozemních komunikacích
 • přestupky spáchané porušením nařízení obce, které může vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (neuhrazení parkovného)

Přestupky proti pořádku v územní samosprávě

 • přestupky spáchané porušením obecně závazných vyhlášek obce nebo kraje

Přestupky proti veřejnému pořádku

 • přestupky podle § 5 odst. 1 písm. a) až j) zákona o některých přestupcích
 • přestupky podle § 5 odst. 2 písm. a) až e) zákona o některých přestupcích

Přestupky proti občanskému soužití

 • přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o některých přestupcích
 • přestupky podle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o některých přestupcích
 • přestupky podle § 7 odst. 3 písm. a), b) zákona o některých přestupcích

Přestupky proti majetku

 • přestupky podle § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona o některých přestupcích
 • přestupky podle § 8 odst. 2 písm. a) až d) zákona o některých přestupcích

Přestupky podle zákona o silničním provozu

 • přestupky podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3–6, 8, 9, 11
 • přestupky podle § 125c odst. 1 písm. k) spáchaný
  • porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích;
  • nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci;
  • nebo porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.

Přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p)

Přestupky podle zákona o spotřebních daních

 • přestupek proti jednotkovému balení

Přestupky podle zákona o specifických zdravotních službách

 • nepodrobení se vyšetření, pobytu nebo nezbytné péči v záchytné stanici v rozporu s § 89b odst. 1 cit. zák.

Přestupky podle zákona o silniční dopravě

 • přestupky podle § 34e odst. 2 písm. a) až k)

 

Co řešit prostřednictvím MP Šlapanice nelze:

Přestupky mimo působnost – Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Činí se tak u přestupků, které buď nejsou strážníci oprávněni projednat uložením pokuty příkazem na místě, nebo nebyly splněny podmínky k projednání (nesouhlas obviněného se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku). Oznámení musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá, nelze oznamovat domnělá a nepodložená podezření.

Trestné činyObecní policie nejsou orgánem činným v trestním řízení. Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Policii České republiky důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob. Oznámení musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá, nelze oznamovat domnělá a nepodložená podezření. Jiné úkony však MP nepřísluší provádět a věc bez dalšího postoupí PČR.

Občanskoprávní problematika – Obecní policie koná v případě, že z konkrétního oznámení vyplývá podezření o ohrožení nebo porušení zákonem chráněných zájmů, které byly svěřeny do kompetence obecní policie. Obecní policie nemá oprávnění zasahovat do podstaty občanskoprávního sporu. Konkrétní postup se odvíjí od okolností každého jednotlivého oznámení. Kompetentní institucí k řešení občanskoprávních sporů je civilní soudnictví, které má v dané problematice rozhodovací pravomoc.

Pracovněprávní spory – Podobně jako v případě občanskoprávních sporů jsou způsobilé k řešení pracovněprávních záležitostí civilní soudy, které mají v dané problematice rozhodovací pravomoc.

Řízení zahájená jinými správními orgányObecní policie nezasahuje do řízení, která jsou vedena před jinými správními orgány. A to včetně podezření ze spáchání jednání majících znaky přestupku, která MP Šlapanice zjistila a postoupila k projednání. Od okamžiku oznámení podezření příslušnému orgánu je vedené správní řízení plně v jeho kompetenci.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top