CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJI ŘEŠIT…

Našel jsem lístek za stěračem vozidla.

Chci s MP Šlapanice vyřešit výzvu, kterou mi za stěrač vozidla umístila Policie ČR nebo obecní policie jiné obce.

Uteklo mi zvíře / našel jsem zvíře.

Ztratil jsem věc / nalezl jsem věc.

Jak zaplatit pokutu na místě nezaplacenou?

Obdržel jsem poštou výzvu k úhradě pokuty.

Mám podezření z nerespektování tržního řádu.

Mám podezření, že určité vozidlo je vrak.

Mám problém v jiné obci.

 

Našel jsem lístek za stěračem vozidla:

Předmětné vozidlo stálo v rozporu s některým ustanovením platné legislativy. Bylo fotograficky zadokumentováno strážníkem pro případné budoucí oznámení přestupkového jednání k rukám příslušného správního orgánu, pakliže by se přestupce v uvedený čas a den nedostavil k projednání na Městskou policii Šlapanice.

Předvolání pro nepřítomného pachatele přestupku slouží řidiči daného vozidla jako možnost vyřešit přestupek ve zkráceném řízení uložením pokuty příkazem na místě. Výzva pro nepřítomného řidiče obsahuje datum a čas možnosti projednat věc s Městskou policií Šlapanice v jejím sídle, včetně telefonického spojení na hlídku.

Před uplynutím uvedeného data se může řidič dostavit v provozní dobu městské policie libovolného pracovního dne. Aby podezřelý z přestupku nečekal nepřiměřeně dlouhou dobu na příjezd hlídky, doporučuje se v předstihu cca 15 minut před plánovaným příchodem telefonicky kontaktovat MP Šlapanice a ověřit si, zda se nenachází na déletrvajícím výjezdu. Příchod řidiče mimo stanovený termín bez předešlého dohovoru může mít za následek, že MP Šlapanice nebude mít skrze jiné povinnosti časové a personální kapacity se přestupci věnovat. Z úkonů vyšší důležitosti se strážník neuvolňuje.

Po uplynutí uvedeného data je podezření z jednání majícího znaky přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu a není možné přestupek projednat na Městské policii Šlapanice. O přestupku rozhodne správní orgán bez participace městské policie.

Pokud uvedené datum nevyhovuje, lze telefonicky sjednat náhradní termín. Bude dohodnut oboustranně vyhovující termín. Nedostavení se v náhradní termín má za následek automatické oznámení přestupku příslušnému orgánu pro zahájení správního řízení. Žádostem o druhý náhradní termín se nevyhovuje.

Projednání přestupku vyžaduje ústní jednání. Projednání telefonickou cestou není možné. Podobné snahy jsou ignorovány s výzvou dostavit se osobně.

 

Chci s MP Šlapanice vyřešit výzvu, kterou mi za stěrač umístila Policie ČR nebo obecní policie jiné obce

V žádném z uvedených případů není možné řešit na Městské policii Šlapanice. Vždy se obracejte na konkrétní orgán uvedený na písemnosti.

 

Uteklo mi zvíře / našel jsem zvíře:

V případě NÁLEZU ZATOULANÉHO, OPUŠTĚNÉHO nebo ZRANĚNÉHO ZVÍŘETE:

MP Šlapanice zprostředkuje odchyt přes příslušné osoby:

Zvíře (pes, kočka, malé hospodářské zvíře)
Zdeněk Velan (776 043 459)

Velké hospodářské zvíře (kůň, skot…)
Zdeněk Velan (776 043 459);
Záchranná stanice Rajhrad (606 184 100) – po domluvě, není zde zákonná povinnost stanice obci vyhovět

Zvěř (zejm. jelen, daněk, bažant…)
Myslivecká společnost Šlapanice (606 100 511; 732 902 956)
Okresní myslivecký spolek (542 216 486)

Exotická zvířata (hadi, pavouci, papoušci…)
Záchranná stanice Rajhrad (606 184 100) – po domluvě, není zde zákonná povinnost

Volně žijící zvířata (pouze zraněné zvíře nebo opuštěné mládě ve volné přírodě)
Záchranná stanice Rajhrad (602 524 228) – není zde zákonná povinnost obce k odchytu

V případě ZTRÁTY ZVÍŘETE:

Kontaktujte MP Šlapanice, která zprostředkuje zjištění případného nálezu přes příslušné osoby.

Sledujte facebookové stránky Města Šlapanice, kde jsou informace o odchycených zvířatech zveřejňovány.

 

Ztratil jsem věc / nalezl jsem věc:

V případě NÁLEZU VĚCI:

MP Šlapanice předává předmětný obsah na Ztráty a nálezy při Odboru správních činností MěÚ Šlapanice (Masarykovo nám. 100/7 Šlapanice, 1. patro, kanc. č. 119; tel. 533 304 324). Můžete nález odevzdat přímo tam, nebo prostřednictvím MP Šlapanice, která obsah nálezu na MěÚ doručí. Městská policie Šlapanice neuskladňuje žádné nalezené věci ve svém sídle.

Je třeba počítat s časovou dotací cca 15–45 min trvání zaprotokolování dle objemu příslušného nálezu.

Doklady se odevzdávají orgánu, který je vydal (např. platební karta = bance; řidičský a občanský průkaz či cestovní pas = obci s rozšířenou působností na oddělení občanských / řidičských průkazů / cestovních dokladů, matričnímu úřadu nebo Policii ČR; zbrojní průkaz = Policii ČR; předplatní jízdenky MHD = příslušnému dopravnímu podniku apod.)

Nepřebírají se věci:
– u kterých je znám vlastník (neplatí pro osobní doklady a platební karty);
– které rychle podléhají zkáze = potraviny, krmivo apod.;
znečištěné, vlhké nebo plesnivé;
poškozené;
– odhozené u kontejneru.

V případě ZTRÁTY VĚCI:

Co nejdříve proveďte blokaci všech zneužitelných předmětů (platební karty, mobilní telefony, osobní doklady…) a ověřte, zda nedošlo k jejich odevzdání nálezcem na Ztráty a nálezy při Odboru správních činností MěÚ Šlapanice. Ověření může na žádost zprostředkovat MP Šlapanice.

V případě ODCIZENÍ VĚCI:

Co nejdříve proveďte blokaci všech zneužitelných předmětů (platební karty, mobilní telefony, osobní doklady…) a neprodleně kontaktujte nejbližší oddělení Policie ČR.

Krádeže věcí, které měl poškozený v době skutku na sobě (stržený řetízek, náramek, hodinky…) nebo při sobě (z kapsy, z batohu, z kabelky, z nákupního košíku…) nepřísluší k řešení městské policii bez ohledu na hodnotu. Obraťte se na PČR.

V případě ZNOVUNALEZENÍ ZTRACENÉHO DOKLADU:

Proveďte vyrozumění úřadu či PČR. Doklad, který je v databázi vedený jako odcizený nebo ztracený je neplatný a nesmíte se jím prokazovat.

 

Jak zaplatit pokutu na místě nezaplacenou:

Splatnost pokuty je 15 dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla pokuta uložena. Jinak následuje proces vymáhání nezaplacených pokut příslušnými orgány veřejné moci.

Uhradit lze třemi způsoby:
– na pokladně Městského úřadu Šlapanice (Masarykovo nám. 100/7 Šlapanice nebo Opuštěná 9/2 Brno);
– na libovolné pobočce České pošty (s poštovní poukázkou A, obdrženou spolu s částí B příkazového bloku);
– bezhotovostním převodem na účet uvedený na složence obdržené spolu s částí B příkazového bloku. Je nutné nezapomenout uvést přidělený variabilní symbol, dle kterého se spojí platba s konkrétním přestupkem. Platby ze zahraničních účtů (vč. Slovenské republiky) je třeba hradit prostřednictvím IBAN. S postupem poradí zaměstnanci bankovních ústavů a poskytovatelů poštovních služeb.

 

Obdržel jsem poštou výzvu k úhradě pokuty:

Městská policie Šlapanice nerozesílá poštou žádné výzvy k zaplacení pokuty. Tuto situaci řešte s odesílatelem uvedeným v záhlaví dopisu.

 

Mám podezření ze zakázaného druhu podomního prodeje a poskytování služeb

"S ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti obyvatel města se na celém území města Šlapanice zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb."

[Čl. 8 odst. 1 Nařízení Rady Města Šlapanice č. 1/2013]

Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí"taková nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží nebo služby."

[Čl. 8 odst. 2 Nařízení Rady Města Šlapanice č. 1/2013]

Kdy se nejedná o porušení tržního řádu:

Pokud občan obdrží telefonát od jakéhokoliv subjektu za libovolnou záminkou návštěvy, ve kterém striktně a výslovně neodmítne budoucí návštěvu, považuje se takový telefonický hovor za předchozí objednávku ve smyslu příslušného ustanovení tržního řádu. Občan nemusí explicitně souhlasit s návštěvou. Postačí, aby v telefonu nezaznělo jednoznačné "nemám zájem", "nepřeji si vaši návštěvu" a byl ponechán volajícímu prostor si vynucenou schůzku právně obhájitNásledná návštěva není porušením tržního řádu.

Výstup z obdobné schůzky (podpis smlouvy, převzetí "dárků zdarma", poskytnutí údajů z faktury či smlouvy, dohodnutí návštěvy na jiný den) je obchodněprávní závazkový vztah. Spadá do soukromoprávní roviny, v převážném případě nemá trestněprávní rovinu a nehrozí za ni správní sankceMěstská policie Šlapanice nemá žádné zákonné nástroje ani oprávnění, jak do daných vztahů vstupovat. (Pokud nedojde k porušení jiných právních předpisů.)

Na činnosti, na které se nevztahuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se nevztahuje zákaz podomního prodeje podle tržního řádu, např. pojišťovnictví, obchod s elektřinou a plynem aj. podnikatelské činnosti dle § 3 ŽZ.

[dle Rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR 9 As 174/2016 – 23]

Tržní řád je normativním právním aktem, vydaným obcí v přenesené působnosti v souladu s živnostenským zákonem, jehož obsah je povinen řád respektovat. Tržní řád je nižší právní síly než živnostenský zákon. Pokud živnostenský zákon nepovažuje některou z podnikatelských činností za podnikání ve smyslu svých ustanovení, nemůže ani tržní řád takovou činnost omezovat.

Jak rozpoznat neférové prodejce:

 • Snahy o vstup do vašeho obydlí pod falešnými záminkami.
  Mezi nejčastější patří údajné kontroly měřicích zařízení, úprava současných smluv, tazatelé anket, zápis do energetických aukcí, nabídka produktů "zdarma na vyzkoušení"...
 • Vydávání se za obchodního zástupce renomovaných obchodních společností.
  Většina vašich stávajících dodavatelů podomní prodej nepraktikuje.
 • Obcházení tržního řádu telefonickou domluvou obchodní schůzky.
  Následná schůzka je z pohledu tržního řádu legální. Vaši dodavatelé vesměs řeší veškeré věci s vámi písemně.
 • Zájem o informace z vaší současné smlouvy nebo snaha nahlédnout do faktury.
  Vaši dodavatelé služeb tyto údaje znají a nepotřebují je vidět.
 • Naléhání na podpis a neochota poskytnout čas na rozmyšlenou.
  Údajné časové omezení nabídky apod. má za cíl přivést zákazníka do rozhodovací tísně a vede k přehlédnutí skrytých podmínek a poplatků.
 • Odmítnutí ponechání písemného stejnopisu nabídky k budoucímu prostudování.
  Občanu není poskytnut prostor odhalit nekalé praktiky, navazující poplatky a nezůstává mu důkazní materiál pro další právní kroky.
 • Nabídka podezřele vysoké úspory.
 • Záruky signifikantně nižší ceny.
 • Nabídka zboží zdarma vázaného na podpis smlouvy.

Jak se bránit:

 • Již v telefonickém hovoru zakázat volajícímu, aby vás osobně navštívil.
 • Pokud zástupce volajícího přes výslovný zákaz dorazí, volejte MP Šlapanice. Jedná se o podezření z nerespektování tržního řádu.
 • Nevpouštějte cizí osoby do svého obydlí, pokud jste nebyli v telefonu dostatečně důrazní a dotyční vás navštíví. O porušení tržního řádu se nejedná.
 • Neukazujte žádné své písemnosti k nahlédnutí (smlouvy, faktury...).
 • Nic nepodepisujte.
 • Nepřebírejte žádné předměty zdarma.

Podrobný návod pro obranu před podomní nabídkou energetických dodávek poskytuje Energetický regulační úřad. Uvedená pravidla platí obdobně i pro jiné druhy nabídek.

Jak postupovat, pokud již došlo k podpisu smlouvy:

"Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů." Rozhoduje datum odeslání zásilky. Odstoupení je třeba zaslat písemně.

[§ 1829 z. 89/2012 Sb.]

"V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou."

[§ 11a odst. 3 cit. zák.]

Vše výše uvedené je předmětem občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, do kterých MP Šlapanice nemá oprávnění vstupovat. Poradenství výše nese charakter preventivního doporučení a na věcnou správnost není právní nárok. Je na zodpovědnosti každého projevit svobodnou vůli a rozhodnout, o které nabídky má občan zájem. Případný nezájem je nutné nebát se protistraně asertivně a dostatečně důrazně vyjádřit. Orgány veřejné moci neslouží k zastupování v soukromoprávní sféře.

 

Mám podezření, že určité vozidlo je vrak:

Vrakem se rozumí: „silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“

[§ 19 odst. 2 písm. g) z. 13/1997 Sb.]

Zákonná definice značně komplikuje označení konkrétního vozidla za vrak. Závady musí být zjevné, na první pohled viditelné. Například tedy auto vyhořelé, zcela zdemolované nebo takové, ze kterého zbývá jen torzo bez motoru apod. Fakt, že auto nemá registrační značku, má propadlou technickou prohlídku, podhuštěné pneumatiky, vysklená okna nebo je plné odpadků, není samo o sobě legálním důvodem pro vynucení jeho likvidace orgány veřejné moci.

V případě, že předmětné vozidlo je vrakem dle zákonné definice, silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstranit.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost vrak odstranit, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku k likvidaci na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Strážník obecní policie o případných zjištěních informuje vlastníka pozemní komunikace (tj. obec, kraj, či stát). Strážník pro vlastníka pozemní komunikace provede fotodokumentaci vraku, sepíše úřední záznam, ve kterém uvede konkrétní místo na pozemní komunikaci, kde vrak stojí. Pokud by byl vrak opatřen registrační značkou, strážník zjistí jeho provozovatele. V případě, že provozovatel bydlí nebo má sídlo v rámci působnosti obce, strážník jej vyzve k podání vysvětlení se zaměřením na vrak stojící na pozemní komunikaci a provozovateli vraku uloží, aby vrak z pozemní komunikace neprodleně odstranil (stanoví přiměřenou lhůtu). V případě, že provozovatel vrak z pozemní komunikace odstraní, nemusí strážník činit další kroky. V opačném případě vyrozumí vlastníka pozemní komunikace s doložením všech zjištěných skutečností.

Veškerá oznámení na podezření určitého vozidla z vraku Městská policie Šlapanice beze zbytku přijímá a řeší v rozsahu svých kompetencí. Realizaci odstranění však vždy provádí výhradně vlastník pozemní komunikace (skrze orgány obce, kraje či státu dle druhu komunikace). Městská policie není oprávněna provádět odtah těchto silničních vozidel.

Jelikož z výše uvedených důvodů městské policii nepřísluší fyzicky likvidovat domnělé vraky, stížnosti na zdlouhavý proces nebo nečinnost MP Šlapanice jsou odkládány jako neodůvodněné, pakliže byly řádně splněny veškeré ostatní své povinnosti vozidlo prověřit, učinit zákonem požadované kroky a předat věc k vyřešení vyjmenovaným orgánům. Dále je vozidlo plně v gesci orgánů, k jejichž rukám byla věc předána.

 

Mám problém v jiné obci:

Pokud má vaše obec uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městem Šlapanice, na jejímž základě je MP Šlapanice oprávněna vykonávat úkoly na území vaší obce (lze ověřit ZDE), oznamte své podezření Městské policii Šlapanice prostřednictvím kontaktů ZDE. V opačném případě volejte k vaší obci příslušnou obecní policii, popřípadě tísňovou linku 158, resp. 112.  


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top