OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKŮ

Oprávnění požadovat vysvětlení

Oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

Oprávnění požadovat věcnou a osobní pomoc

Oprávnění předvést osobu

Oprávnění odebrat zbraň

Oprávnění zakázat vstup na určená místa

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

Oprávnění odejmout věc

Oprávnění užít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

Oprávnění zabezpečovat dopravu do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

Oprávnění ke vstupu do provozoven a živnostenských prostor

Oprávnění použít donucovací prostředky

Oprávnění přiložit pouta

 

Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11 ZOP)

(1) Strážník je oprávněn
– a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,
– b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,
– c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a).

(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět. (S výjimkou dle odst. 4 a 5.)

(9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě podle odstavce 1, může být předvedena.

 

Oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (§ 11a ZOP)

(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů:
– a) policie;
– b) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností;
– c) obecních úřadů;
– d) ministerstva;
– f) rejstříku trestů, a to z evidence přestupků;

(2) některé údaje ze základního registru obyvatel;

(3) některé údaje z informačního systému evidence obyvatel;

(4) některé údaje z informačního systému cizinců.

 

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12 ZOP)

(1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby.

(2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
– a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
– b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
– c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
– d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
– e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
– f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
– g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.

(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět.

Nevyhovění opravňuje strážníka osobu dle odst. 2 předvést na Policii ČR ke ztotožnění, a to i za použití donucovacích prostředků.

 

Oprávnění požadovat věcnou a osobní pomoc (§ 12a ZOP)

Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

 

Oprávnění předvést osobu (§ 13 ZOP)

(1) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 2 nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.

(2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobou pohřešovanou.

(3) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit.

(4) Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.

 

Oprávnění odebrat zbraň (§ 14 ZOP)

(1) Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat.

(2) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím.

(3) Zbraní podle odstavců 1 a 2 se rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.

 

Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15 ZOP)

(1) Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života.

Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu tohoto ustanovení.

 

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16 ZOP)

(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen "byt"), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí. (Ochranu práva na domovní svobodu zajišťují podmínky a omezení vyplývající z násl. odst. cit. zák.)

 

Oprávnění odejmout věc (§ 17 ZOP)

(1) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. (Ochranu vlastnického práva zajišťují podmínky a omezení vyplývající z násl. odst. cit. zák.)

 

Oprávnění užít TPZOV (§ 17a ZOP)

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
– a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
– b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
– c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
– d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
– a jeho řidič není na místě přítomen.

 

Oprávnění zabezpečovat dopravu do PZS (§ 17b ZOP)

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice podle jiného právního předpisu i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravy této osoby a jejího umístění do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice.

 

Oprávnění ke vstupu (§ 17c ZOP)

(1) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry, v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

(2) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby v zákonem stanovených případech.

(4) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.

(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu obecní policie, je strážník oprávněn za účelem vstupu do míst podle odstavců 2 a 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

 

Oprávnění použít donucovací prostředky (§ 18 ZOP)

(1) Donucovacími prostředky jsou
– a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
– b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
– c) obušek a jiný úderný prostředek,
– d) pouta,
– e) úder služební zbraní,
– f) hrozba namířenou služební zbraní,
– g) varovný výstřel ze služební zbraně,
– h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

(2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

(3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g); to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.

(4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.

(5) Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

 

Oprávnění přiložit pouta (§ 18a ZOP)

(1) Strážník je oprávněn použít pouta
– a) při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu,
– b) při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, která klade odpor, nebo
– c) proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka.

(2) V případě podle odstavce 1 písm. c) může strážník omezit možnost volného pohybu osoby připoutáním ke vhodnému předmětu za použití pout. Omezení volného pohybu může trvat nejdéle do doby, kdy je zřejmé, že osoba nebude protiprávní jednání opakovat nebo než bude předána policii, nejdéle však 2 hodiny.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top