CO SI PŘEDSTAVIT, KDYŽ SE ŘEKNE…

Základní rozdíly mezi Policií ČR a městskou policií

Přestupek a trestný čin

Úřední osoba

Asistence prevence kriminality

Noční klid

Veřejné prostranství

Dopravní obsluha a zásobování

Bodovaný přestupek

 

Základní rozdíly mezi Policií ČR a městskou policií

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, zřízený státem, v podřízenosti ministerstvu vnitra, s celostátní působností. Příslušník se nazývá policista.
Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo konkrétní obce obecně závaznou vyhláškou, je podřízena starostovi nebo konkrétnímu zastupiteli, s kompetencemi výhradně na katastrálním území obce či smluvních obcí. Zaměstnanec se nazývá strážník.

Policista je ve služebním poměru k České republice. Pracovněprávní vztahy se řídí zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Strážník je v běžném pracovním poměru vůči obci a řídí se v pracovněprávních aspektech zákoníkem práce.

Z hlediska pravomocí je výčet jednání, které je strážník oprávněn řešit, oproti pravomocem policisty omezený. Zjištěné delikty však strážník postupuje kompetentním orgánům. Věcná nepříslušnost strážníka tedy není na překážku realizaci správního trestání. Pouze nebude provedena přímo osobou strážníka ve zkráceném řízení uložením pokuty příkazem na místě, nýbrž před jiným orgánem veřejné moci na základě strážníkova oznámení.

Policista – na rozdíl od strážníka – má za úkol předcházet a odhalovat trestnou činnost nad rámec dohledu na veřejný pořádek, zatímco úkony v souvislosti s trestnými činy strážníkům zjednodušeně řečeno nepřísluší.

Kladené nároky na penzum znalostí relevantní legislativy jsou obdobné u obou institucí.

V zájmu efektivního řešení vzniklé životní situace se doporučuje adresovat již prvotní oznámení k rukám věcně příslušného orgánu. Není to však podmínkou a v případě nejasností se neváhejte obrátit na MP Šlapanice.

 

Přestupek a trestný čin

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“

[§ 13 z. 40/2009 Sb.]

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“

[§ 5 z. 250/2016 Sb.]

V teoretické rovině je hlavním rozdílem míra společenské škodlivosti. Např. distinkci mezi přestupkem a trestným činem proti majetku lze odvodit z výše škody (limitní částkou 5.000,– Kč), nicméně s řadou výjimek. (Kapesní krádeže nebo krádeže vloupáním jsou trestným činem vždy – nehledě na hodnotu odcizené věci.)

Zda je dané protiprávní jednání přestupkem nebo trestným činem, v praktické rovině určuje, ve kterém zákoně je skutková podstata k nalezení.

 

Úřední osoba

(1) Úřední osobou je
– a) soudce,
– b) státní zástupce,
– c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci,
– d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,
– e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie,
– f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,
– g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař,
– h) finanční arbitr a jeho zástupce,
– i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.

[§ 127 z. 40/2009 Sb.]

 

Asistence prevence kriminality

Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.

Univerzální činnost asistentů je obtížné popsat vzhledem k tomu, že asistenti plní úkoly na základě aktuálních požadavků a potřeb. Zejména se jedná o preventivní činnost a úkoly v součinnosti se strážníky a čekateli MP.

Základní úkoly:
dohled u základních škol nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce);
preventivní působení na mládež při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí;
dohled nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami městské policie i samostatně;
vyhledávání výskytů odkládání objemného odpadu, znečišťování veřejného prostranství apod.;
– přispívání k boji proti sociopatologickým jevům (nálezy injekčních stříkaček…)
informování strážníků o zjištěných a řešených skutečnostech;
v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informování MP a společný postup při řešení.

Zvláštní zaměření na děti a mládež:
– upozorňování dětí na nevhodné chování jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby), kouření

Předpokladem je nadprůměrná osobní a místní znalost místa působení.

 

Noční klid

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 h. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

[§ 5 odst. 6 z. 251/2016 Sb.]

 

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

[§ 34 z. 128/2000 Sb.]

 

Dopravní obsluha a zásobování

„Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem ‚dopravní obsluha‘, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“

[Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.]

„Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem ‚zásobování‘, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.“

[tamtéž]

Jednání mimo uvedený taxativní výčet není dopravní obsluhou ani zásobováním.

 

Bodovaný přestupek

„Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla, nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští. Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.“

[§ 123a z. 361/2000 Sb.]

– Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel.
– Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona.
– Body se přičítají vždy od 2 do 7 bodů.
– Body se zaznamenávají maximálně do počtu 12 bodů.
Po uplynutí 12 kalendářních měsíců se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů.
– Písemnou žádostí o odečtení bodů, doloženou potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu, lze odečíst 3 body, pokud řidič nemá více jak 10 bodů celkem a pokud nemá jednorázové přestupky za 6 či 7 bodů.
– Podmínkou zaznamenání bodů je pravomocný postih sledovaného protiprávního jednání.
Při více přestupcích projednaných ve společném řízení se zaznamená počet bodů za nejzávažnější z nich.
Po dosažení 12 bodů řidič dostane oznámení od správního orgánu a výzvu k odevzdání řidičského průkazu.
– Řidič smí požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po jednom roce od jeho pozbytí. Předtím musí absolvovat přezkoušení v autoškole.

Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní policie pouze oznámí příslušnému obecnímu úřadu, že byla uložena pokuta příkazem na místě za protiprávní jednání zařazené do bodového hodnocení.

Zaznamenání bodů je vázáno na příslušná přestupková jednání. Nelze z pozice obecní policie ovlivnit jejich uložení ani bodovou výši.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top