Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 


1. Oficiální název

Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice


2. Důvod a způsob založení

Právní úprava:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů

Město Šlapanice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Šlapanice má 21 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada obce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Šlapanice má 5 členů. Město Šlapanice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 ( 24.11.1990 ). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Šlapanice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Šlapanice je město s rozšířenou působností a vykonává státní správu pro obce: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice.

^ Zpět nahoru ^


3. Organizační struktura

Organizační řád (PDF 1.42 MB)


4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
Ústředna: 533 304 315
Fax: 544 228 096

Na této adrese sídlí:

 • vedení města, kancelář starosty,
 • oddělení pro komunikaci s veřejností
 • odbor finanční
 • odbor investic a správy majetku
 • odbor sociální
 • odbor správních činností


Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Ústředna: 533 304 214
Fax: 533 304 814

Na této adrese sídlí:

 • tajemník úřadu
 • kancelář tajemníka
 • odbor dopravy
 • odbor sociální
 • odbor správních činností
 • odbor životního prostředí
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor výstavby

 

4.3 Úřední hodiny

Městský úřad - kontakty

 

4.4 Telefonní čísla

533 304 214

4.5 Číslo faxu

533 304 818

4.6 Adresa internetové stránky

www.slapanice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: posta@slapanice.cz

4.8 Další elektronické adresy

e-mail: sekretariat.brno@slapanice.cz

Datová schránka: 2xfbbgj

^ Zpět nahoru ^


5. Případné platby lze poukázat

19-23122641/0100

6. IČ

00282651


7. DIČ

CZ 00282651

^ Zpět nahoru ^


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Zprávy o výsledku přezkoumání
 
8.1.2 Ostatní dokumenty

 

8.2 Rozpočet

8.2.1 Rozpočty
 
8.2.2 Rozpočtová opatření
 
8.2.3 Závěrečné účty
 
8.2.4 Rozpočtový výhled a střednědobý výhled rozpočtu

8.3 Dokumenty příspěvkových organizací

^ Zpět nahoru ^


9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Městský úřad Šlapanice je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně na příslušném odboru městského úřadu
 2. telefonicky (spojovatelka: 533 304 214)

písemně:

 1. na formuláři, žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici na oficiálních stránkách MěÚ Šlapanice v sekci e-podatelna - formuláře
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem (544 228 096)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické adresy podatelny (posta@slapanice.cz
 5. přímo na podatelnách městského úřadu, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, které se nacházejí v přízemí těchto budov a jsou otevřeny pro veřejnost:
  v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a pátek 8:00 – 13:00
 6. prostřednictvím datové schránky: 2xfbbgj

^ Zpět nahoru ^


10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracoviště či pracovníka Městského úřadu Šlapanice, měl by na tuto skutečnost upozornit.

MěÚ Šlapanice přijímá stížnosti a jiná podání občanů podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů

Odbory městského úřadu přijímají podání od stěžovatele a následně je zaevidují u administrativního referenta kanceláře tajemníka, který pak prostřednictvím vedoucího kanceláře tajemníka přidělí stížnost příslušnému odboru kompetentnímu k jejímu vyřízení.

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:

 • osobně na příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 1. přímo na příslušném odboru
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem (544 228 096)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny ( posta@slapanice.cz) nebo na jakoukoliv elektronickou adresu úřadu
 5. přímo na podatelnách městského úřadu, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, které se nacházejí v přízemí těchto budov a jsou otevřeny pro veřejnost:
  v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a pátek 8:00 – 13:00
 6. prostřednictvím datové schránky: 2xfbbgj

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

^ Zpět nahoru ^


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na podatelně městského úřadu
 • poštou na adresu městského úřadu

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

^ Zpět nahoru ^


12. Formuláře

Formuláře MěÚ jsou v elektronické podobě na oficiálních stránkách jednotlivých odborů MěÚ a v tištěné podobě na podatelnách nebo na příslušných odborech MěÚ .

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Doporučujeme odkaz na stránky města Šlapanice, sekce "Potřebuji vyřídit". Dále je pak tato problematika podrobně rozebírána na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

^ Zpět nahoru ^


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři starostky v úředních hodinách.

Nejdůležitější právní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce v rubrice Vyhlášky a nařízení.

^ Zpět nahoru ^


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je přílohou č. 1 směrnice Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Sazebník úhrad (PDF 292.39 kB)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpis.

Poskytování ínformací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (PDF 455.07 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná podle paragrafu 16a odstavec 7 InfZ nebyla za poslední dva roky přijata.

^ Zpět nahoru ^


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva_vzor (DOC 169.5 kB)

16.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

^ Zpět nahoru ^


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v článku Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.


19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres

^ Zpět nahoru ^


20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

^ Zpět nahoru ^


21. Seznam organizací - příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace Základní škola Šlapanice
  Mateřská škola Hvězdička
  Mateřská škola Zahrádka
   
Organizační složky Městská knihovna
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice
  Městská policie Šlapanice

^ Zpět nahoru ^ 


22. Informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Tabulka - kontroly -2016 (PDF 146.63 kB)

Tabulka - kontroly - 2017 [PDF 144.28 kB]

Tabulka - kontroly - 2018 [PDF 292.08 kB]

Tabulka - kontroly - 2019 (PDF 149.88 kB)

Tabulka - kontroly - 2020 (PDF 112.93 kB)

^ Zpět nahoru ^