Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 


1. Název

Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice


2. Důvod a způsob založení

Právní úprava:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů

Město Šlapanice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Šlapanice má 17 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada obce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Šlapanice má 5 členů. Město Šlapanice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 ( 24.11.1990 ). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Šlapanice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Šlapanice je město s rozšířenou působností a vykonává státní správu pro obce: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice.

^ Zpět nahoru ^


3. Organizační struktura

Organizační řád (PDF 1.8 MB)


4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
Ústředna: 533 304 315
Fax: 544 228 096

Na této adrese sídlí:

 • vedení města
 • oddělení kanceláře starostky
 • odbor finanční
 • odbor investic a rozvoje města
 • odbor správy majetku
 • odbor sociální
 • odbor správních činností


Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Ústředna: 533 304 214
Fax: 533 304 814

Na této adrese sídlí:

 • tajemník úřadu
 • kancelář tajemníka
 • oddělení informačních technologií
 • odbor dopravy
 • odbor sociální
 • odbor správních činností
 • odbor životního prostředí
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor výstavby

 

4.3 Úřední hodiny

Městský úřad - kontakty

 

4.4 Telefonní čísla

+420 533 304 214

4.5 Adresa internetové stránky

www.slapanice.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

a

Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

 e-mail: posta@slapanice.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: 2xfbbgj

^ Zpět nahoru ^


5. Případné platby lze poukázat

na číslo účtu: 19-23122641/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
 
Jiné způsoby platby:
- hotově a platební kartou na pokladně MěÚ ve Šlapanicích a na pokladně MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno,
- hotově a platební kartou prostřednictvím platebního automatu na MěÚ ve Šlapanicích a na pokladně MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno. 

6. IČ

00282651


7. DIČ

CZ 00282651

^ Zpět nahoru ^


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Zprávy o výsledku přezkoumání
 
8.1.2 Ostatní dokumenty

 

8.2 Rozpočet

8.2.1 Rozpočty
 
8.2.2 Rozpočtová opatření
 
8.2.3 Závěrečné účty
 
8.2.4 Rozpočtový výhled a střednědobý výhled rozpočtu

8.3 Dokumenty příspěvkových organizací

^ Zpět nahoru ^


9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Městský úřad Šlapanice je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně na příslušném odboru městského úřadu
 2. telefonicky (spojovatelka: 533 304 214)

písemně:

 1. na formuláři, žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici na oficiálních stránkách MěÚ Šlapanice v sekci e-podatelna - formuláře
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem (544 228 096)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické adresy podatelny (posta@slapanice.cz
 5. přímo na podatelnách městského úřadu, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, které se nacházejí v přízemí těchto budov a jsou otevřeny pro veřejnost:
  v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a pátek 8:00 – 13:00
 6. prostřednictvím datové schránky: 2xfbbgj

^ Zpět nahoru ^


10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracoviště či pracovníka Městského úřadu Šlapanice, měl by na tuto skutečnost upozornit.

MěÚ Šlapanice přijímá stížnosti a jiná podání občanů podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů

Odbory městského úřadu přijímají podání od stěžovatele a následně je zaevidují u administrativního referenta kanceláře tajemníka, který pak prostřednictvím vedoucího kanceláře tajemníka přidělí stížnost příslušnému odboru kompetentnímu k jejímu vyřízení.

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:

 • osobně na příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 1. přímo na příslušném odboru
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem (544 228 096)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny ( posta@slapanice.cz
 5. přímo na podatelnách městského úřadu, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, které se nacházejí v přízemí těchto budov a jsou otevřeny pro veřejnost:
  v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a pátek 8:00 – 13:00
 6. prostřednictvím datové schránky: 2xfbbgj

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

^ Zpět nahoru ^


11. Předpisy

11.1 

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři starostky v úředních hodinách.

Nejdůležitější právní předpisy

 

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce v rubrice Vyhlášky a nařízení.

^ Zpět nahoru ^


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je přílohou č. 1 směrnice Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Rok 2024 - Příloha č. 1 ke Směrnici č. 15 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování ínformací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná podle paragrafu 16a odstavec 7 InfZ nebyla za poslední dva roky přijata.

^ Zpět nahoru ^


13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva_vzor (DOC 169.5 kB)

13.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023 je zveřejněna v Centrálním registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací, který naleznete zde:
 
Výroční zpráva za rok 2022 Zveřejněno 14.2.2023
 
 

^ Zpět nahoru ^


15. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v článku Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.


16. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres

^ Zpět nahoru ^


17. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

^ Zpět nahoru ^


18. Seznam organizací - příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace Základní škola Šlapanice
  Mateřská škola Hvězdička
  Mateřská škola Zahrádka
   
Organizační složky Městská knihovna
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice
  Městská policie Šlapanice

^ Zpět nahoru ^ 


19. Informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Tabulka - kontroly - 2019 (PDF 149.88 kB)

Tabulka - kontroly - 2020 (PDF 112.93 kB)

Tabulka - kontroly - 2021 (PDF 110.12 kB)

Tabulka - kontroly - 2022. Zveřejněno 26.01.2023

Tabulka - kontroly - 2023. Zveřejněno 23.01.2024

^ Zpět nahoru ^