Taxislužba

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovnk oddělení: Bc. Leona Neubauerová, DiS.
Číslo kanceláře: 221
Tel.: 533 304 430
E-mail: neubauerova@slapanice.cz

Úřední hodiny:    

Pondělí 08:00 - 17:00 hod
Úterý
08.00 - 13:00 hod
Středa 08:00 - 17:00 hod
Čtvrtek
08:00 - 12:00 hod
Pátek
pouze pozvaní klienti

Činnost:

Vydává oprávnění a průkazy řidiče taxislužby:

 • k vyřízení je důležité dostavit se na úřad k vyplnění žádosti (vyplní se na místě) v případě, že není v registru podnikatelů v silniční dopravě fotografie žadatele, bude pořízena fotografie na přepážce řidičských průkazů, správní poplatek za vydání průkazu řidiče taxislužby činí 500,- Kč.Vyřízení je většinou prováděno od 10 do 30 dnů. 

  Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel

a) starší 21 let,

b) spolehlivý podle § 9 odst. 2  zákona č. 111/1994 Sb., za spolehlivého se pro účely tohoto zákona  nepovažuje ten,

-   komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v

 1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
 2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu s   cenovými předpisy,
 3. nepořízení záznamu o přepravě,
 4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,
 5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
 6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,

komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v

 1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
 2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
 3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin: vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, od 04.10.2017 také kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

 • komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

- Oprávnění řidiče taxislužby odejme 
a) kterýkoli dopravní úřad na žádost jeho držitele, nebo
b) dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby, pokud jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.
 
- Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby nebo změnu údajů v něm zaznamenaných je jeho držitel povinen neprodleně oznámit       kterémukoli dopravnímu úřadu.
Na žádost řidiče taxislužby vydá tento dopravní úřad namísto průkazu řidiče taxislužby, jehož se oznámení podle věty první týká,   nový průkaz řidiče taxislužby, je-li žadatel držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
 
- Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti 
a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení nebo odcizení,
d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby, oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu úřadu jeho poškození nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.
 
- Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby 
a) do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti podle odstavce 7 písm. a) kterémukoli dopravnímu úřadu,
b) do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti podle odstavce 7 písm. b) dopravnímu úřadu, který rozhodl o odnětí oprávnění řidiče taxislužby v prvním stupni, nebo c) nejpozději při vydání nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle odstavce 7 písm. d) dopravnímu úřadu vydávajícímu nový průkaz řidiče taxislužby.
 
- Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie je oprávněn odebrat neplatný průkaz řidiče taxislužby.

 • Podle ust. § 87 zákona č. 361/2000 Sb.,   Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, a řidič u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (Živnostenský zákon). Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená shora povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené výše, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. 

 

Zařazení vozidla do evidence taxislužby, vydání evidenční nálepky pro vozidlo taxislužby, vyřazení vozidla z RPSD

příslušný dopravní úřad pro agendu vozidel taxislužby - podle sídla podnikání

 • nové vozidlo  - k vyřízení je důležité doložit žádost (možno vyplnit na místě), TP (vozidlo musí být v registru vozidel zapsáno na IČ podnikatele), knihu taxametru pokud je jím vozidlo vybaveno  -  správní poplatek 500 Kč.
 • vozidla již evidovaná musí být opatřeny evidenční nálepkou k výřízení  je potřeba vyplnit žádost - správní poplatek 500 Kč.

Související dokumenty a odkazy:

ikona Žádost o zařazeni vozidla do evidence taxi (DOC 33.5 kB)

ikona Žádost o vydání evidenční nálepky (DOC 32 kB)

ikona Žádost o vyřazení vozidla z evidence taxi (DOC 27.5 kB)

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top