Rozcestník

Přijímaní žádostí o uzavření manželství

Matrika: Ivona Kupková, tel. 533 304 325, e-mail: kupkova@slapanice.cz 

Informace

Manželství lze uzavřít:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR;
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt (v obvodu matričního úřadu Šlapanice se jedná o obecní úřady: viz matriční obvod
 • před orgánem státem registrované církve;
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti;
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen;
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen;
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině;
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Kdo a za jakých podmínek:

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Způsobilost k uzavření manželství

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou, registrovaným partnerem;
 • mezi předky, potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením;
 • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem;
 • nezletilým, který není plně svéprávný
  (Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody);
 • manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.

Manželství nevznikne, jestliže:

 • muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím;
 • bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let;
 • nebylo uzavřeno před příslušným orgánem církve nebo náboženské společnosti;
 • při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem;
 • nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

Uzavření manželství v zastoupení

 • Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec.
 • Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení o příjmení. Musí v ní být rovněž uvedeno, že snoubencům nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Plná moc vyžaduje písemnou formu a podpis na ní musí být úředně ověřen.
 • Odvolání plné moci je účinné jen tehdy, dozví-li se o něm druhý snoubenec dříve, než učiní svůj sňatečný projev vůle.

 

Co je důležité předložit:

Snoubenci před sňatkem vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží jej s níže uvedenými doklady matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, dále předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost;
 • rodný list;
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem);
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
 • případně úmrtní list zemřelého manžela;
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu);
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci;
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci;
 • Cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením, nebo opatřené vícejazyčným standardním formulářem vydaném v některém státě Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/1191). To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

Cizí státní příslušníci dále předloží:

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list.
 • Snoubenec předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské Unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele;
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce;
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru;
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství; pokud žádá cizí státní příslušník o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

 • písemnou plnou moc;
 • povolení krajského úřadu uzavřít manželství zástupcem;
 • průkaz totožnosti zástupce.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si vyřídit osvědčení k církevnímu sňatku o splnění všech podmínek občanského zákoníku pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

 

Poplatky

Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 3.000 Kč: za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
 • 2.000 Kč: za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1.000 Kč: za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se nesčítá - vybírá se pouze jednou).
 • 500 Kč: za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou a jsou splatné před provedením úkonu.

 

Další účastníci

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Další činnosti:

Po uzavření manželství matriční úřad:

 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu;
 • vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

 

Termíny svatebních obřadů:

Ve volebním období 2022 - 2026 byly stanoveny tyto termíny:

 • sudé týdny v pátek v časech: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 hodin,
 • liché týdny v sobotu v časech: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 hodin,

s výjimkou:

 • všech státních svátků;
 • dnů pátek a sobota bezprostředně navazujících na státní svátek;
 • období od 22. 12. do 1. 1.;
 • velikonočního období v rozsahu dnů Pá, So, Ne, Po;
 • dnů 7.- 8. 7. 2023, 29.-30. 9. 2023, 3.- 4. 5. 2024, 3. 5. 2025, 9. 5. 2025, 15. 11. 2025, 3. 1. 2026 

Sňatky mimo termín a mimo obřadní síň

Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň.

 

Související dokumenty:

ikona Dotazník - uzavření manželství (PDF 2.1 MB)

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top