Přijímaní žádostí o uzavření manželství

Matrika: Ivona Kupková, tel. 533 304 325, e-mail: kupkova@slapanice.cz 

Informace

Podrobné informace naleznete zde: Informace k uzavření manželství

Kdo a za jakých podmínek:

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

 

Co je důležité předložit:

 • dotazník k uzavření manželství 
 • níže uvedené doklady 

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, dále předloží:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • v případně ovdovění úmrtní list zemřelého manžela
 • rozvedení pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci
 • Cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením, nebo opatřené vícejazyčným standardním formulářem vydaném v některém státě Evropské unie. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

Cizí státní příslušníci navíc předloží:

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list.
 • Snoubenec předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské Unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Poplatky

Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 5.000 Kč: za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. 
 • 3.000 Kč: za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1.000 kč: přítomnost matrikáře v nematriční obci, není-li ani ani jeden ze snoubeců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce
 • 3.000 Kč: za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené)
 • 500 Kč: za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.
 • 100 Kč: vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu
 • 500 Kč: za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

Poplatky jsou splatné před provedením úkonu.

 

Další účastníci

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Další činnosti:

Po uzavření manželství matriční úřad:

 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu;
 • vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

 

Termíny svatebních obřadů:

Ve volebním období 2022 - 2026 byly stanoveny tyto termíny:

 • sudé týdny v pátek v časech: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 hodin,
 • liché týdny v sobotu v časech: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 hodin,

s výjimkou:

 • všech státních svátků;
 • dnů pátek a sobota bezprostředně navazujících na státní svátek;
 • období od 22. 12. do 1. 1.;
 • velikonočního období v rozsahu dnů Pá, So, Ne, Po;
 • dnů 7.- 8. 7. 2023, 29.-30. 9. 2023, 3.- 4. 5. 2024, 3. 5. 2025, 9. 5. 2025, 15. 11. 2025, 3. 1. 2026 

Sňatky mimo termín a mimo obřadní síň

Snoubenci musí nejprve kontaktovat matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň.

 

Související dokumenty:

Dotazník k uzavření manželství (PDF 91.39 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top