Statut Výboru pro informace a média Zastupitelstva města Šlapanice

Článek 1

Postavení a složení výboru

 1. Výbor pro informace a média (dále jen VIM) byl zřízen Zastupitelstvem města Šlapanice usnesením č. 18 ze dne 6. září 2019 jako sedmičlenný.
 2. VIM a je iniciativním, poradním a kontrolním orgánem zastupitelstva města Šlapanice.
 3. Členy VIM s ohledem na hrozící střet zájmů nejsou členové Rady města Šlapanice, o výjimce rozhodne Zastupitelstvo města Šlapanice.
 4. VIM plní roli redakční rady Šlapanického zpravodaje (dále ŠZ), vyjadřuje se k využití dalších komunikačních nástrojů města Šlapanice a předkládá zastupitelstvu své náměty, stanoviska a doporučení týkající se způsobu, obsahu a formy komunikace Úřadu města Šlapanice a jeho zástupců.
 5. Každé politické uskupení v Zastupitelstvu má právo na zastoupení ve VIM.
 6. VIM úzce komunikuje a spolupracuje s pracovníky oddělení komunikace s veřejností.
 7. Jednání VIM v roli redakční rady ŠZ se vždy účastní redaktor ŠZ, VIM zve příslušné pracovníky kanceláře starostky na jednání týkající se jejich činnosti, VIM může body týkající se hodnocení jejich činnosti projednat i bez jejich přítomnosti.

Článek 2

Náplň činnosti výboru

 1. VIM ve smyslu článku 1, bodu 4, zejména:
  a. v postavení redakční rady stanovuje základní parametry ŠZ, především z hlediska plnění povinností podle tiskového zákona a z hlediska obsahového a formálního zaměření, hodnotí jejich plnění, předkládá redakci obsahové i formální náměty; podrobnosti stanoví Pravidla pro vydávání Šlapanického zpravodaje
  b. vyjadřuje se k obsahové stránce radničních webových stránek, předkládá k nim doporučení zastupitelstvu, RM a odborům
  c. vyjadřuje se k základním parametrům informačních kampaní Města Šlapanice, předkládá k nim doporučení ZM, RM a odborům MěÚ
  d. projednává komunikaci města Šlapanice na sociálních a jiných elektronických sítích
  e. obecně projednává všechny formy a způsoby komunikace Města Šlapanice, kde je obsah vytvářen jako sdělení názoru, postoje či informace a tedy nevzniká jako důsledek běžné agendy úřadu.
 2. Iniciuje a projednává návrhy do rozpočtu Města Šlapanice v kapitolách odpovídajících činnosti výboru.
 3. Dohlíží na plnění pravidel komunikačních nástrojů Města Šlapanice.
 4. Výbor se vyjadřuje k výběrovým řízením, která se týkají jeho činnosti.

Článek 3

Zprávy pro zastupitelstvo

Výbor předkládá alespoň jednou za rok Zastupitelstvu zprávu o své činnosti.

 

(Statut schválen usnesením ZM č. 18 dne 6. září 2019)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top