Ceník služebnosti

Adresa: MěÚ Šlapanice - pracoviště Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Pracovník: Markéta Pejřilová kancelář č.: 112, tel.: 533 304 370, e-mail: pejrilova@slapanice.cz 

Postup při zřizování služebností na nemovitostech v majetku města Šlapanice :

Před stavbou:

  1. Žádost oprávněného (žadatele) doložená příslušnými přílohami bude předána odboru správy majetku (dále jen „OSM“), který zajistí potřebná projednání, žádost zpracuje a předloží Radě města Šlapanice (dále jen „RM“).

  2. Po schválení v RM bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ (dále jen „smlouva budoucí“).
   !!! Žadatel je povinen před záhozem výkopu (přípojky inženýrských sítí) zajistit na vlastní náklady geometrické zaměření sítě (přípojky, prodloužení hlavního řadu) a v případě vodovodu či kanalizace přizvat zástupce Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko ke kontrole.

Po dokončení stavby:

  1. Výzva oprávněného (žadatele) k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, doložená geometrickým plánem provedené stavby v požadovaném počtu vyhotovení (stanoveno ve smlouvě budoucí) bude předána OSM, který žádost zpracuje a předloží RM. Geometrické plány musí být potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. Pokud byly ve smlouvě budoucí stanoveny i jiné přílohy, tyto musí být rovněž dodány.

  2. Po schválení v RM bude s oprávněným uzavřena „Smlouva o zřízení služebnosti“ a proveden vklad do katastru nemovitostí.

  3. Cena za zřízení služebnosti bude žadatelem uhrazena v hotovosti na pokladně MěÚ ve Šlapanicích v den podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.

  4. Oprávněný (žadatel) ve smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti zplnomocní povinného (město Šlapanice) k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a uhradí poplatky s tím spojené.

  5. Žadatel podléhající zákonu č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, uhradí cenu za zřízení služebnosti nejpozději do 60 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (doručení změnového listu vlastnictví).

  6. Veškeré výdaje spojené s uzavřením smlouvy budou hrazeny oprávněným (žadatelem).

   Pozn.: Formuláře k uvedeným žádostem jsou k dispozici na OSM. Není povinností tyto formuláře použít, žádosti ale musí obsahovat potřebné údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, optimálně i e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci apod.)

Související dokumenty:

Źádost o smlouvu o SMLOUVĚ BUDOUCÍ o zřízení služebnosti [DOCX 23.05 kB]]

Žádost o smlouvu o zřízení služebnosti [DOCX 22.75 kB]

Ceník jednorázových úhrad (PDF 468.25 kB)

          


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top