Neděle, 27. květen 2018. Svátek má Valdemar

Cestovní doklady

Velikost textu

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území ČR.

Pokud občan neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Od 01.01.2016 může občan podat žádost o vydání cestovního pasu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností a tam ho i převezme. Pokud občan při podání žádostí sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu i převzetí vyhotoveného dokladu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) probíhá přes specializované technické pracoviště cestovních dokladů. Na pracovišti odboru správních činností, Brno, Opuštěná 9/2, lze využít objednávkového systému jak na podání žádosti, tak i na převzetí vyhotoveného dokladu, v záložce online, objednání na úřad,  viz http://objednavaniovv.slapanice.cz/

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Šlapanice přijímá žádosti o cestovní pasy na pracovištích:

 • .Brno, Opuštěná 9/2, přízemí, hala č. 119 – přepážky CD č. 4, 5, 6
 •  (tel. 533 304 271, 533 304 272, 533 304 257)
 • Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, I. patro, dveře č. 120 (tel. 533 304 320)

 

Na obou pracovištích ve dnech a hodinách:

Pondělí

8:00 - 17:00 hodin

Úterý

8:00 - 13:00 hodin

Středa

8:00 - 17:00 hodin

Čtvrtek

8:00 - 12:00 hodin

Pátek

přepážky pro veřejnost uzavřeny

 

Lhůty a doba platnosti CP:

 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas)  se vydá ve lhůtě 30 dnů s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let; je-li žádost podána na zastupitelském úřadu ve lhůtě 120 dnů.

 

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas s biometrickými údaji  ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. 

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu a hotový doklad je možné převzít pouze v místě podání žádosti. Cestovní pas v kratší lhůtě vydaný MěÚ Šlapanice je možné vyzvednout pouze na pracovišti MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2.

 

Cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování

a)     údajů o zobrazení obličeje,

b)     údajů o otiscích prstů rukou (u občanů starších 12 roků)

c)     údajů zpracovaných na datové stránce cestovního pasu

d)     dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právním  předpisy Evropských společenství

 

  

(V případě poškození nosiče dat v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření).

 

Žadatel, který žádá o vydání cestovního pasu ČR, se musí dostavit osobně.  Důvodem osobní účasti při vyřizování e-pasu je digitální zpracování fotografie a podpisu občana (pořízení technického snímku žadatele) a pořízení otisků prstů. Již nepředkládá vyplněnou žádost, tato je zpracována přímo se žadatelem po předložení příslušných dokladů. Žadatel nepředkládá fotografii, ale snímek obličeje je pořízen přímo na pracovišti cestovních dokladů (pokud žadatel nosí brýle, obroučky nesmí zakrývat oči a skla musí být čirá). Při podání žádosti se současně pořizují otisk prstů (na kvalitu otisků prstů rukou může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečištění pevnými částicemi).

 

Orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu se předkládají české matriční doklady v originále nebo úředně ověřené kopii (rodný list, oddací list, u dítěte rodné listy rodičů), vydané matričními úřady České republiky. Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit český matriční doklad, vydaný zvláštní matrikou Brno.

 

Při převzetí nového cestovního dokladu je občan povinen se prokázat platným dokladem totožnosti a vrátit dosavadní cestovní pas (pokud doklad neodevzdal již při podání žádosti). Při převzetí cestovního pasu pro dítě do 15 let se zákonný zástupce prokáže platným dokladem totožnosti a předloží originál rodného listu dítěte.

 

 

Občan nad 18 let

Žadatel se dostaví osobně a předloží

 • platný občanský průkaz
 • odevzdá neplatný cestovní pas
 • k převzetí se dostaví žadatel osobně
 • doporučujeme předložit originál rodného listu (pro případné odstranění rozporů při zpracování žádosti)

Cestovní doklad bude vydán s dobou platnosti na 10 let .

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti:

cestovní pas ve lhůtě 30 dnů                                            600,- Kč

cestovní pas ve lhůtě do 6 pracovních dnů                    4000,- Kč

 

 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem. Tyto osoby se dostaví společně s občanem, jemuž má být vyhotoven cestovní doklad, prokáží svoji totožnost a doloží ustanovení o zastupování.

 

Občan 15 – 18 let

Žadatel se dostaví osobně. Pro vydání cestovního dokladuje nutný souhlas zákonného zástupce, který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti. Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost. Popř. žadatel doloží písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

Byl-li nezletilý svěřen do pěstounské péče, je vyžadován souhlas rodiče.

Žadatel předloží

 • platný občanský průkaz / občan 15-18/
 • originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii / občan 15-18/
 • odevzdá neplatný cestovní pas
 • k převzetí cest. pasu se budoucí držitel dostaví osobně

Cestovní doklad bude vydán s dobou platnosti na 10 let .

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti:

cestovní pas ve lhůtě 30 dnů                                            600,- Kč

cestovní pas ve lhůtě do 6 pracovních dnů                  4000,- Kč

 

 

 

Občan 0 - 15 let

Žádá zákonný zástupce (jeden z rodičů). Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost.  Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba,  které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení   pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let..  Tyto osoby připojují  k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.  Zákonný zástupce se dostaví společně s občanem (dítětem),  kterému má být cestovní doklad vydán a předloží:

 • originál rodného listu dítěte (vydaný v ČR) nebo úředně ověřenou kopii
 • při vydání prvního cestovního pasu zákonný zástupce předkládá Osvědčení o státním občanství České republiky dítěte v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji (např. se dítě narodilo v cizině nebo rodič dítěte je nebo byl cizinec nebo pokud dítě dlouhodobě pobývalo v zahraničí ap.). Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu pro dítě ml. 15 let takový doklad, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu podklady pro ověření státního občanství. Zákonný zástupce se při podání žádosti o Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě prokáže platným občanským průkazem, předloží originál rodného listu dítěte, oddací list nebo rodné listy rodičů dítěte (při vyhotovení oddacího listu po 01.07.2001 se předkládají rodné listy rodičů dítěte). Pokud jsou prarodiče dítěte narozeni po 01.01.1954 ještě jejich rodné listy nebo oddací list (pokud nemohou doložit, bude probíhat šetření a prodlouží se lhůta vydání osvědčení). Správní poplatek se nevybirá. Žádost o osvědčení st. občanství pro dítě s trvalým pobytem ve správním obvodu Šlapanice může zákonný zástupce podat i přímo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno - hradí se správní poplatek 100,- Kč. 
 • (kvůli prokázání občanství doporučujeme předložit výše uvedené doklady vždy při podání žádosti o vydání 1. cestovního pasu pro dítě)

 

Cestovní doklad bude vydán s dobou platnosti na 5 let.

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti:

cestovní pas ve lhůtě 30 dnů                                            100,- Kč

cestovní pas ve lhůtě do 6 pracovních dnů                  2000,- Kč

 

 

 

Občan bez trvalého pobytu na území ČR

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá pobyt na území ČR, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Státní občanství České republiky se prokazuje:

 • občanským průkazem ČR
 • cestovním dokladem ČR
 • osvědčením., popřípadě potvrzením o státním občanství ČR
 • · vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.

 

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava u magistrátů těchto měst) nebo u matričního úřadu (tj. u obecního úřadu, městského úřadu, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu, určeného podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

 

Při podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky pro nezletilé dítě je nezbytné vyplnit předepsané tiskopisy včetně vlastní žádosti a předložit:

 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce
 • · rodný list dítěte, rodné listy rodičů dítěte nebo jejich oddací list (je-li oddací list vydaný po 1. 7. 2001, předkládají se rodné listy rodičů dítěte ) - tyto matriční doklady musejí být předloženy v originále
  • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství
  • předchozí doklady o státním občanství

 

Předepsaný tiskopis (dotazník k žádosti o zjištění státního občanství a vydání osvědčení), prohlášení o státním občanství. Oba formuláře žadatel obdrží u úřadu příslušného k podání žádosti.

Výše poplatku za vydání osvědčení o státním občanství České republiky činí 100,- Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při podání žádosti.

 

Platnost cestovního pasu skončí

a)    uplynutím doby v něm vyznačené

b)     ohlášením jeho ztráty nebo odcizení

c)     uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

d)     pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

 

Držitel cestovního pasu je povinen:

a)     Chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím.

b)     Odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cest. doklad nebo který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánům policie.

c)     Je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cest. dokladu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, příp. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie.

d)     V zahraničí je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cest. dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.

 

Kdo získá cestovní doklad jiného občana,  je povinen jej neprodleně odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání, popř. matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto povinnosti má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, a také ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže tento ztracený nebo odcizený cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více
2. červen 2018 od 08.30 h
BP Cup 2018 - pétanque turnaj dvojic mix více
2. červen 2018 od 09.00 h
Turnaj v minivolejbale více
2. červen 2018 od 18.30 h
14. farní den - sobota více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní