Czech POINT

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník odboru: Olga Zedníčková
Číslo kanceláře: 134
Tel.: 533 304 730
E-mail: zednickova@slapanice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 13.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00

 

 

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Ivona Kupková
Číslo kanceláře: 124
Tel.: 533 304 325
E-mail: kupkova@slapanice.cz 

Úřední hodiny

 

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý po telefonické domluvě
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek po telefonické domluvě
Pátek přepážka pro veřejnost uzavřena

 

Činnost:

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy, autorizovanou konverzi a zřízení datových schránek.

Vyřízení jednotlivých druhů vydávaných ověřených výstupů

Další služby:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

 • O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
 • Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo musí znát číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Poplatek:

vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-

 

2. Výpis z Veřejného rejstříku

 • Veřejným rejstříkem se rozumí obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.
 • O výpis z Veřejného rejstříku může požádat anonymní žadatel.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-

 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

 • O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Lze žádat o výpis z registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu a o výpis z registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-


4. Výpis z Rejstříku trestů

 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.
 • Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.
 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze vydat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.
 • Lze zažádat o výpis z Rejstříku trestů právnických osob. Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-

 

5. Výpis z Registru řidičů

 • Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-


6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČO dodavatele a IČ žadatele o výpis.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč 50,-


7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČO.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-

 

8. Autorizovaná konverze dokumentů

Konverze je:

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
 • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Více informací na : https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/

Poplatek:

Každá započatá stránka je zpoplatněna částkou Kč 30,- 

9. Datové schránky

Žádost se podává na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná.
Fyzické osoby předkládají platný doklad totožnosti
Podnikajicí fyzické osoby – kromě platného dokladu totožnosti sdělí svoje IČO

Více informací na: https://www.datoveschranky.info/obcan

Poplatek:

Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.  


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top