Rozcestník

Czech POINT

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník odboru: Olga Zedníčková
Číslo kanceláře: 134
Tel.: 533 304 730
E-mail: zednickova@slapanice.cz

 

Úřední hodiny pracoviště:

Pondělí 08:00 - 17:00 hod.
Úterý
08:00 - 13:00 hod.
Středa 08:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
08:00 - 12:00 hod.
Pátek
pracoviště uzavřeno

 

 

 

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Lenka Tichá, DiS.
Číslo kanceláře: 124
Tel.: 533 304 325
E-mail: ticha@slapanice.cz

Úřední hodiny pracoviště:

Pondělí 08:00 - 17:00 hod.
Úterý
po telefonické domluvě
Středa 08:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
po telefonické domluvě
Pátek
po telefonické domluvě

 

Činnost:

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy, autorizovanou konverzi a zřízení datových schránek.

Vyřízení jednotlivých druhů vydávaných ověřených výstupů

Další služby:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

 • O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
 • Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo musí znát číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Poplatek:

vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-

 

2. Výpis z Veřejného rejstříku

 • Veřejným rejstříkem se rozumí obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.
 • O výpis z Veřejného rejstříku může požádat anonymní žadatel.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-

 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

 • O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Lze žádat o výpis z registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu a o výpis z registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-


4. Výpis z Rejstříku trestů

 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.
 • Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.
 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze vydat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.
 • Lze zažádat o výpis z Rejstříku trestů právnických osob. Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-

 

5. Výpis z Registru řidičů

 • Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-


6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČO dodavatele a IČ žadatele o výpis.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč 50,-


7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČO.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou Kč   50,-

 

8. Autorizovaná konverze dokumentů

Konverze je:

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
 • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Více informací na : https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/

Poplatek:

Každá započatá stránka je zpoplatněna částkou Kč 30,- 

9. Datové schránky

Žádost se podává na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná.
Fyzické osoby předkládají platný doklad totožnosti
Podnikajicí fyzické osoby – kromě platného dokladu totožnosti sdělí svoje IČO

Více informací na: https://www.datoveschranky.info/obcan

Poplatek:

Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné Znovuvygenerování přístupových údajů do datové schránky je zpoplatněno částkou 200 Kč  


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top