Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Evidence obyvatel na MěÚ

Velikost textu

Evidence obyvatel na Městském úřadu Šlapanice

(zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

 • Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen informační systém), jehož správcem je ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce  rozšířenou působností a ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) se poskytují pouze údaje: datum, místo a okres úmrtí, den prohlášení soudem za nezvěstného, den prohlášení soudem za mrtvého. Údaje o osvojenci poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. Poskytnutí údajů podléhá správnímu poplatku 50 Kč.
 • Informační systém je veden na Městském úřadu Šlapanice na pracovišti Brno, Opuštěná 2, přízemí, přepážková hala.
 • Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (občané, kteří se hlásí do Šlapanic, ohlásí změnu a ohlašovně ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 100/7).

 

Přihlašování občanů k trvalého pobytu do Šlapanic a místní části Bedřichovic

Jak a kam se obrátit:
Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, odbor správních činností - ohlašovna, I. poschodí, kanc. č. 119 (v ostatních obcích příslušný obecní úřad)

 • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
 • Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
 • Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt nebo není-li občankou ČR, je místem trvalého pobytu dítěte místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele.

 

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

 • Čitelně vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (přihlašovací tiskopis).
 • Prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz (např. z důvodu skončení platnosti, ztráty, odcizení), jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz). Pokud se přihlašuje dítě do 15 let věku, originál jeho rodného listu.
 • Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.
 • Doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt, obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není k jednání způsobilý, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (nelze přihlásit na základě generální plné moci - plná moc musí být k požadovánému úkonu).
 • Po nabytí státního občanství ČR nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž obvodu na území ČR měl poslední místo trvalého pobytu. Neměl-li občan pobyt na území ČR nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině. 

 

Poplatek:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč (za občana do 15 roků se správní poplatek nevybírá).

 

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

 

 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR:

 

Správní poplatek při podání:

na ohlašovně v místě TP                                  100,- Kč

na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí      300,- Kč

 

 • Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
 • Za občana může sdělit ukončení trvalého pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (ne na základě generální plné moci - plná moc musí být k požadovanému úkonu).
 • Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR (ukončení trvalého pobyt lze zaznamenat po uhrazení správního poplatku a změnu nelze provést zpětně).

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Správní poplatek při podání:

za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu                               100,- Kč

 

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

a)     byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b)     byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení

 

 nebo na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněného osoby:

c)     zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat (zaniknutí užívacího práva občana k objektu a neužívání objektu tímto občanem).

 • Je-li údaj o místě trvalého pobytu dle § 12 zákona o evidenci obyvatel úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
 • Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se zaznamená v informačním systému.


Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30/60 dnů od zahájení řízení (od podání návrhu a zaplacení správního poplatku, ve složitých případech rozhoduje o prodloužení lhůty odvolací orgán.

Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen si do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu (na žádost občana lze požádat současně s žádostí o OP se strojově čitelnými údaji i OP bez strojově čitelných údajů v kratší lhůtě - typ BLESK (bližší informace jsou uvedeny v sekci občanské průkazy).

Pokud má občan evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, jsou mu od 01.01.2016 ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě má hlášen trvalý pobyt. Po uplynutí lhůty deseti dnů jsou splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Doručovací adresa

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

 

 

 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 18.07.2018 000 11:20       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní