Informace k ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpřístupňuje město Šlapanice informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Městského úřadu Šlapanice. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
Datová schránka: 2xfbbgj
E-podatelna: posta@slapanice.cz 
Telefon ústředna: 533 304 315

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jarmila Staňková
město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70, Brno
E-mail: stankova.jarmila@slapanice.cz
Telefon: 533 304 221

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace naleznete například na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938 

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  

Sazebník úhrad (PDF 258.66 kB)

Práva subjektu údajů

 

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu
 • Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen
 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem
 • Datovou schránkou 

 

Právo na informace (podle článku 13 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce,
 • kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • účely a právní základ zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany.
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím,
 • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování
 • v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů - zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí a případné informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
   

Právo na přístup k osobním údajům (podle článku 15 Obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování,
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím,
 • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

Právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (podle článku 16 Obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut) (podle článku 17 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů (podle článku 18 Obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování do doby vyřešení podnětu subjektu údajů, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 

Právo na přenositelnost údajů (podle článku 20 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci nebo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci přímo.

Aby mohl subjekt údajů přenositelnost údajů požadovat, musí být zpracování osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a musí být prováděno automatizovaně.

 

Právo vznést námitku (podle článku 21 Obecného nařízení) 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou tyto zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (podle článku 77 Obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení tohoto Obecného nařízení.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle článku 7 Obecného nařízení) 

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů ke zpracování osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení, má subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů.

 

>> Zpět <<

Právní tituly zpracování osobních údajů

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

 

Plnění právní povinnosti

Právní předpis po správci požaduje, aby OÚ zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

 

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

 

Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

 

Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

 

Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

 

Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

>> Zpět <<

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top