Informace o zpracovávaných osobních údajích podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

Výběrové řízení na pracovní pozici

Účel zpracování: evidence žadatelů pro výběrová řízení podle

Právní titul: zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje;  citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Personální a platová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Právní titul: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a navazující zákony (zejména daně,  sociální a zdravotní pojištění)

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – zdravotní stav

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: až 50 let podle spisového řádu

 

Střet zájmů - registr oznámení

Účel zpracování: vedení registru oznámení

Právní titul: § 14 odst. 1 písm. g zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a majetkové údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce, osoby bez vztahu ke správci

Doba uchování: 5 let

 

Krizové a obranné plánování

Účel zpracování: dokumentace sloužící k ochraně obyvatelstva při vyhlášení krizových stavů

Právní titul: zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce, osoby s jiným vztahem ke správci, osoby bez vztahu ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 5 let

 

Přístup k utajovaným informacím

Účel zpracování: doložení splnění podmínek k přístupu k utajované informaci

Právní titul: zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Přísedící soudu

Účel zpracování: volba přísedících soudu,

Právní titul: § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 5 let

 

Petice

Účel zpracování: příjem a vyřizování petic

Právní titul: § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů

Právní titul: zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

CzechPOINT

Účel zpracování: vydávání výpisů

Právní titul: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 6 nebo 10 let podle druhu výpisu

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě jejich žádosti

Právní titul: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

Stížnosti občanů

Účel zpracování: příjem a vyřizování stížností

Právní titul: § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Čestné občanství

Účel zpracování: evidence návrhů na udělení ocenění

Právní titul: § 84 odst. 2 písm. t)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Cena města

Účel zpracování: evidence návrhů na udělení ocenění, evidence návrhů na udělení ocenění

Právní titul: § 84 odst. 2 písm. t)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Přestupkové řízení

Účel zpracování: vedení přestupkového řízení

Právní titul: zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 5 let

 

Zprávy o pověsti

Účel zpracování: zprávy o pověsti pro účely trestního řízení a prověrky fyzické osoby a držitele zbrojního průkazu

Právní titul: zákon č.141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, všechny ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 5 let

 

Místní referendum

Účel zpracování: provádění místního referenda

Právní titul: zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků

Právní titul: zákon č. 280/2009Sb. daňový řád, zákon č. 565/1990 412/2005Sb., o místních poplatcích, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 20 let

 

Veřejné zakázky

Účel zpracování: realizace zakázky, uzavírání smluv a objednávek

Právní titul: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Vydávání občanských průkazů

Účel zpracování: vydávání občanských průkazů

Právní titul: zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 20 let

 

Cestovní doklady

Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů

Právní titul: zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 15 let po skončení platnosti cestovního dokladu

Řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče

Účel zpracování: vydávání řidičských a profesních průkazů řidiče

Právní titul: zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: po dobu života řidiče plus 1 rok po jeho úmrtí

 

Evidence motorových vozidel

Účel zpracování: evidence motorových vozidel

Právní titul: zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 5 let po vyřazení vozidla

 

Postup podle zákona o ochraně ovzduší

Účel zpracování: postup podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Právní titul: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona o vodách

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 254/2001   Sb., o vodách

Právní titul: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 50 let po uzavření spisu

 

Vodoprávní evidence

Účel zpracování: zpracování údajů podle zákona č.  254/2001 Sb. o vodách

Právní titul: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů:  správce

Doba uchování: 5 až 50 let po uzavření spisu

 

Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací

Účel zpracování: postup podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Právní titul: zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Právní titul: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona o odpadech

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Právní titul: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

 

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí

Právní titul: zákon č. 123/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Postup podle  zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 334/1992 Sb., o  ochraně zemědělského půdního fondu

Právní titul: zákon č. 334/1992 Sb., o  ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 15 let po uzavření spisu

Postup podle zákona na ochranu zvířat proti týrání

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Právní titul: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Právní titul: zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Postup podle zákona o rybářství

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Právní titul: zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona o lesích

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Právní titul: zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 149/2006 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Právní titul: zákon č. 149/2006 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona o myslivosti

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Právní titul: zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu

 

Řízení vedená podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Účel zpracování: regulace stavební činnosti - vedení správních řízení s fyzickými i právnickými osobami

Právní titul: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby

 

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Účel zpracování: označování staveb

Právní titul: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby

 

Obecní živnostenský úřad 

Účel zpracování: postupy ve věcech dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Právní titul: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Evidence zemědělských podnikatelů

Účel zpracování: vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Právní titul: zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

Kuratela pro dospělé

Účel zpracování:  péče o osoby v nepříznivé sociální situaci (návrat z výkonu vazby a trestu odnětí svobody

Právní titul: zákon č. 108/2006S b., o sociálních službách a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, oba ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (citlivé údaje: trestná činnost), jiné osobní údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické osoby v ČR)

Doba uchování: 5  let

 

Sociálně-právní ochrana dětí

Účel zpracování: agenda vedená podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Právní titul: zákon č. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje,  jiné osobní údaje

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli, osoby bez vztahu k oznamovateli

Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel,  jiní příjemci (právnické i fyzické osoby v ČR)

Doba uchování: 15 let

 

Sociální práce

Účel zpracování:  agenda vedená podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní titul: zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

Kategorie subjektů údajů:  zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů:  správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické osoby i fyzické osoby v ČR)

Doba uchování: 5 let

 

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

Účel zpracování: agenda vedená podle zákona č. 582/1991 Sb.,  o sociálním zabezpečení

Právní titul: zákon č. 582/1991 Sb.,  o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: identifikační a adresné údaje

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli

Kategorie příjemců údajů: oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby v ČR)

Doba uchování: 5 let

 

Parkovací průkazy

Účel zpracování: vystavení parkovacího průkazu

Právní titul: zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel

Doba uchování: 5 let

 

Veřejné opatrovnictví

Účel zpracování: agenda veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti,

Právní titul: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, jiné osobní údaje

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli

Kategorie příjemců údajů:  správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby v ČR)

Doba uchování: 15 let

 

Zástup při uzavírání smluv o poskytování sociální služby

Účel zpracování: agenda vedená podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní titul: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby ČR)

Doba uchování: 10 let

 

Sociální pohřby

Účel zpracování: agenda vedená na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Právní titul: zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů:  osoby s jiným vztahem k oznamovateli

Kategorie příjemců údajů: správce, jiní příjemci (právnické osoby ČR, fyzické osoby ČR)

Doba uchování: 5 let

 

Stanovení úhrady za stravu a péči

Účel zpracování: agenda vedená na základě  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní titul: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, členové oznamovatele

Kategorie příjemců údajů: správce, klienti správce, právnické nebo fyzické osoby v ČR

Doba uchování: 10 let

 

Nálezy věcí a zvířat

Účel zpracování: evidence a přihlášení nálezu věci nebo zvířete

Právní titul: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

Zpracování případů protiprávního jednání

Účel zpracování: řešení přestupků a zpracování podkladů pro příslušné orgány

Právní titul: zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, oba ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje;  citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, právnické osoby v ČR

Doba uchování: 5 let

 

Pořizování obrazových a zvukových záznamů z veřejných prostranství a zákroků

Účel zpracování: dokladování protiprávního jednání, prevence, identifikace osob

Právní titul: § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje;  citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 1 rok

 

Oznámení od občanů (veřejnosti)

Účel zpracování: evidence oznámení (podnětů) od občanů

Právní titul: zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, právnické a fyzické osoby v ČR

Doba uchování: 3 roky

 

Zjišťování totožnosti osoby při právním zájmu jiného občana

Účel zpracování: poskytnutí totožnosti osoby při právním zájmu další osoby

Právní titul: §12 odst. 2 písm. e), f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, fyzická osoba v ČR i v zahraničí

Doba uchování: 3 roky

 

Žádosti o podání vysvětlení od občana

Účel zpracování: využití oprávnění požadovat vysvětlení

Právní titul: §12 odst. 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje;  citlivé údaje – trestná činnost

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, právnické osoby v ČR

Doba uchování: 3 roky

 

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: evidence, přihlášení, změny a zrušení trvalého pobytu

Právní titul: zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce, + jiní příjemci – právnické a fyzické osoby v ČR

Doba uchování: 75 let, u poskytnutí údajů z informačního systému EO 5 let

 

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení

Právní titul: zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: narození – 100 let, manželství, úmrtí – 75 let, změna jména a příjmení 20 let

 

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Právní titul: zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

 

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb

Právní titul: zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, všechny ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem k oznamovateli

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů

Právní titul: zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, všechny ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

Postup podle zákona o silniční dopravě

Účel zpracování: postup podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Právní titul: zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 15 let po uzavření spisu

 

Centrální registr dopravců (CRD)

Účel zpracování: zpracování údajů podle zákona č.  111/1994 Sb., o silniční dopravě

Právní titul: zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: po dobu platnosti oprávnění k podnikání

 

Postup podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Právní titul: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 až 20 let po uzavření spisu

 

Soudní řízení

Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy, návrhy, žaloby,  exekuce, odvolání

Právní titul: zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR

Doba uchování: 10 let

 

Smlouvy o kulturním vystoupení, o spolupráci, o dílo, o vytvoření díla

Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření díla a jeho dalším užití

Právní titul: zákon č., 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Smlouva darovací, o pronájmu, o výpůjčce

Účel zpracování: žádosti, administrace, darovací smlouvy, smlouvy o pronájmu, smlouvy o výpůjčce

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 5 let

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Účel zpracování: poskytování dotace spolkům z rozpočtu města

Právní titul: zákon č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§§ 159-170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (spolky) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let

 

Veřejnosprávní kontrola

Účel zpracování: veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem je využití prostředků poskytnutých s rozpočtu města

Právní titul: zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zákazníci (spolky) správce

Kategorie příjemců údajů: správce

Doba uchování: 10 let


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top