Myslivost a rybářství

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: Ing. Luděk Šmerda
Číslo kanceláře: 422
Tel.: 533 304 791
E-mail: smerda@slapanice.cz

Činnost oddělení:

Státní správa na úseku myslivosti a rybářství je prováděna podle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti a zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Je zaměřena především na dozor na dodržování právních předpisů na úseku myslivosti a rybářství. Odbor životního prostředí vydává rozhodnutí o uznání honitby, o registraci honebního společenstva, o ustanovení mysliveckých a rybářských stráží a mysliveckých hospodářů, o mimořádném odstřelu zvěře a o lovu zvěře na nehonebních pozemcích. Dále vydává lovecké a rybářské lístky a vede evidenci o ulovené a uhynulé zvěři, o vydaných plombách k označení ulovené zvěře a o plánu lovu pro určené druhy spárkaté a drobné zvěře.

Vydání rybářského lístku

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte přímo v kanceláři č. 422. Přílohou žádosti je doklad o získání kvalifikace (osvědčení o kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek) u cizinců pak platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem a doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích.

Poplatky:

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 

cena
 • 30 dní
200 Kč
 • 1 rok
100 Kč
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  
50 Kč
 • 3 roky
200 Kč
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                            
100 Kč
 • 10 let
500 Kč
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                            
250 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
1.000 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                  
500 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby mladší 15 let                      
1000 Kč

   b)   Povolení výkonu rybářského práva                                                                                            2 000 Kč

Doplňující informace k poplatkům za rybářský lístek:

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Vydání loveckého lístku

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte přímo v kanceláři č. 422. Přílohou žádosti je doklad o složení zkoušky z myslivosti, u cizinců pak platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, dále doklad o pojištění a doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích.

Poplatky:

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle cena
 • na 1 den
30 Kč
 • na 5 dní
50 Kč
 • na 30 dní
70 Kč
 • na 6 měsíců
100 Kč
 • na 12 měsíců
150 Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce       
75 Kč
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou                                1.000 Kč
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev                   500 Kč
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev                             200 Kč
 • Předmětem poplatku není Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu. 

Doplňující informace k poplatkům za lovecký lístek:

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Související dokumenty:

Žádost o vydání rybářského lístku 
(Žádost slouží pro vydání rybářského lístku pro české občany i pro cizince, dospělé i děti. Rybářský lístek se vydává na počkání).  

Žádost o vydání loveckého lístku [PDF 239.79 kB]
(Žádost slouží pro vydání loveckého lístku pro české občany i pro cizince a pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem. Lovecký lístek se vydává na počkání).

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top