Neděle, 27. květen 2018. Svátek má Valdemar

Občanské průkazy

Velikost textu

Vydávání občanských průkazů

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozd. předpisů se občanovi od 01.01.2012 vydává:

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (správní poplatek 500,- Kč)

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,nebo

c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ BLESK)

 

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Požádat o OP může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zde si ho také převezme. V případě,  že občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít OP se strojově čitelnými údaji nebo OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem  na jiném úřadu, bude převzetí OP u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč.

 

Ve správním obvodu města Šlapanice lze žádost  o OP se strojově čitelnými údaji a o OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podat na:

- MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, přízemí, přepážková hala dveře č.119 (tel. 533 304 261)

- MěÚ Šlapanice, pracoviště Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, I. poschodí, dveře č. 120 (tel. 533 304 320).

Na obou pracovištích ve dnech a hodinách:

Pondělí          8.00 – 17:00 hodin

Úterý              8.00 – 13:00 hodin

Středa            8:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek           8:00 – 12:00 hodin

Pátek              přepážky pro veřejnost uzavřeny.

 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popř. osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

Občan již nepředkládá vyplněnou žádost, tato je zpracována přímo se žadatelem po předložení příslušných dokladů.  Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoruční podpis (pokud občan nosí brýle, obroučky nesmí zakrývat oči a skla musejí být čirá). Podobu občana, popřípadě jeho podpis se nepořizuje, pokud jsou vedeny v digitalizované podobě v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů a od vydání dokladu neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá.

Pro účely vyřízení žádosti občanů o vydání e-OP lze použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání e OP.

K přeposílání digitálních fotografií občana je určen formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz  (úvodní strana-služby pro veřejnost – formuláře – občanské průkazy- „Formulář pro zasílání fotografii pro OP“, kde je současně zveřejněn i „Návod na vyplnění formuláře“, který je nutný při vyplňování formuláře bezpodmínečně dodržovat.

Pokud je vyplněný formulář doručen jinému úřadu nebo Ministerstvu vnitra a nikoliv úřadu, který žádost o vydání občanského průkazu vyřizuje, nelze jej zpracovat a fotografie nebude úřadu doručena.

 

Žádost a doklady potřebné pro vydání OP může za občana předložit i jiná osoba, která prokáže svoji totožnost (nemusí se prokazovat plnou mocí). Údaje této osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání OP podle písm. a) a b), může jiná osoba předložit žádost s doklady, jen pokud se nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu.

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas  a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.  U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Matriční doklad se předkládá v českém jazyce, vydaný matrikou České republiky.

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu matriční doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, zvláštní matrika, pokud mezinárodní smlouva, se kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství.

 

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

 

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

 

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do OP nezapíše.

 

 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů – typu BLESK

(na žádost občana při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo bezprostředně po nabytí státního občanství ČR)

K tiskopisu žádosti občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm (technické požadavky na fotografii - viz „Požadavky na technické provedení fotografie"). Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být OP vydán.

Žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji.

Ve správním obvodu města Šlapanice lze žádost o OP typu BLESK podat a převzít pouze na pracovišti Brno, Opuštěná 9/2 .

 

Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání OP bez strojově čitelných údajů

(vyhl. 400/2011 Sb.)

Občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem.

Fotografie musí mít hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy. Zobrazuje hlavu a horní část ramen. Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled před rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené, nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Pozadí je bílé až světlemodré barvy, popřípadě světlešedé barvy. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy.

 

1. Vydání OP při skončení platnosti

Občan předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz

(v případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz vydaný  bezprostředně     po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list)

 • žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v OP, je povinen předložit doklad o jejich získání
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů při zpracování údajů (doporučujeme předložit originál rodného listu)

 

2. Vydání prvního OP (občan mladší 15 let nebo při dovršení 15 let)

Žádost o vydání prvního OP podaná při dovršení 15 let je osvobozena od správního poplatku. Pokud bude žádost podána před dovršením 15 let,  bude tato žádost posuzována jako žádost o vydání OP pro občana mladšího 15 let        a to za správní poplatek 50,- Kč.

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území ČR a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Z uvedeného vyplývá, že občan, kterýnebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

Zákonný zástupce prokáže svoji totožnost a předkládá:

a) originál rodného listu občana, jemuž má být OP vydán (RL musí být vydaný v ČR) nebo ověřenou kopii RL

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů

c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první OP, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (občan narozen v cizině, rodič je nebo byl cizinec, občan pobýval dlouhodobě v cizině). Dokladem o státním občanství je občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení nebo potvrzení občanství ČR. Nemá-li žadatel o vydání prvního OP takový doklad, ověří obecní úřad s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního OP, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

Zákonný zástupce se prokáže platným občanským průkazem a předloží: originál rodného listu žadatele (dítěte), oddací list nebo rodné listy rodičů dítěte (při vyhotovení oddacího listu po 01.07.2001 se předkládají rodné listy rodičů dítěte), pokud se prarodiče dítěte narodili po 01.01.1954 ještě jejich rodné nebo oddací listy (pokud není možné předložit, bude probíhat šetření a prodlouží se lhůta vydání osvědčení). Pokud neměl občan mladší 15 let nebo při dovršení 15 let nikdy vydán cestovní pas, doporučujeme kvůli prokázání občanství tyto doklady doložit.

 

3. Vydání prvního OP po ukončení trvalého pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt

Občan předkládá:

a) originál rodného listu nebo jeho úředně ověřenou kopii (to neplatí, pokud občan žádá o vydání prvního OP bezprostředně po nabytí státního občanství - v tomto případě se vydává OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání a občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm /technické požadavky na fotografii - viz „Požadavky na technické provedení fotografie"/)

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů

c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán OP 

d) žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, je povinen předložit doklad o jejich získání

 

4. Vydání prvního OP občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP

Opatrovník nebo jiný zákonný zástupce předkládá:

a) originál rodného listu  občana,  jemuž má být OP vydán nebo úředně ověřenou kopii RL

b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana

c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů

d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu. 

 

5. Vydání OP při změně

Občan předkládá:

a) dosavadní občanský průkaz

b) doklad o změně:

 • při změně stavu sňatkem: oddací list, potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
 • při změně stavu po rozvodu: rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (bylo-li vystaveno)
 • při úmrtí manžela/manželky: úmrtní list, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (bylo-li vystaveno)
 • při změně trvalého pobytu - potvrzení o změně trvalého pobytu (byl-li vystaveno)

Pokud dojde u občana ke změně rodinného stavu, který má uveden v OP, musí si vyřídit nový OP, ale může se rozhodnout, zda chce mít rodinný stav v novém OP uveden.

c) žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v OP, je povinen předložit doklad o jejich získání

d) doporučujeme předložit originál rodného listu (pro případné odstranění rozporů při zpracování žádosti)

 

7. Vydání OP při ztrátě nebo odcizení, poškození nebo zničení

Oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození OP přijímá každý obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, při odcizení  nebo nálezu OP také Policie České republiky. Ztrátu nebo odcizení je občan povinen nahlásit neprodleně. Občanovi je vydáno potvrzení o občanském průkazu, které má platnost 2 měsíce - není veřejnou listinou. V zahraničí je občan povinen prohlásit  neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení OP nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. O skončení platnosti občanského průkazu z důvodu poškození, zničení nebo podstatné změny podoby občana rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání OP. Do 15 pracovních dnů od vydání potvrzení o OP je občan povinen zažádat o nový OP.

Občan je povinen prokázat svoji totožnost a předložit:

a) vydané potvrzení o odcizení, ztrátě nebo zadržení OP

b) další doklady osvědčující skutečnosti k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů (rodný list, oddací list)

c) žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v OP, je povinen předložit doklad o jejich získání

 

Převzetí občanského průkazu

Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně (musí prokázat svoji totožnost). Za občana mladšího 15 let přebírá OP zákonný zástupce, který se prokáže platným dokladem totožnosti a rodným listem dítěte, jehož OP přebírá.  Místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem.

OP převezme občan o obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání OP. OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a OP se strojově čitelnými údaji je možné nejpozději od 01.03.2016 převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – správní poplatek činí 100,- Kč.

Při převzetí OP si občan zvolí bezpečnostní osobní kód (BOK) – 4 až 10místné číslo.

Bezpečnostní osobní kód (BOK)

 1. Bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s inform. systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo při převzetí OP se strojově čitelnými údaji.
 2. Po dobu platnosti OP může držitel bezpečnostní osobní kód změnit (na kterémkoliv obecním úřadě obce      s rozšířenou působností nebo s využitím zvláštní elektronické  aplikace umožňující dálkový přístup.
 3. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické autentizace zablokuje.
 4. Odblokování elektronické autentizace OP provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti (poplatek činí Kč 100,-).
 5. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat   o vydání OP, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

 

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typu BLESK) převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána.

 

Poplatky

 • Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem                                                                            Kč 500,-
 • Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1měsíc                                                                          Kč 100,-
 • Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

     (po nabytí st. občanství)                                                Kč 100,-

 • Vydání OP občanu mladšímu 15 let                                                                                  Kč   50,-
 • Vydání OP občanu staršímu15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR                    Kč 100,-
 • Vydání OP se strojově čitelnými údaji za průkaz

      poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo
      za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy                                                                                Kč 100,-

 • Odblokování elektronické identifikace OP                                                                                Kč 100,-
 • Vydání OP se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké

     hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delšínež půl roku
     před uplynutím platnosti  dosavadního OP                                                                                      Kč 200,-
    (správní poplatek se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány
    do vydávaného OP spolu se změnami již zapsaných údajů)

 • Převzetí OP se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou
  působností, který občan uvedl v žádosti                                                                           Kč 100,-
 • Vydání OP se strojově čitelnými údaji při skončení platnosti nebo
  změně údajů uvedených v OP                                                                                          bez poplatku

 

 

Lhůty a doba platnosti OP:

- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji

se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Doba platnosti OP:

a) 10 let

b) 5 let, je-li OP vydáván občanu mladšímu 15let, nebo

c) 35 let, je-li OP vydáván občanu staršímu 70 let - v případě změny některého údaje zapsaného v takovém OP       (např. údaj o místě trvalého pobytu, rodinném stavu) je však přesto nutné OP vyměnit

 

- občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Doba platnosti OP:

a) 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo   v souvislosti s výkonem volebního práva

b) 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství

c) 6 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události

 

Občan je povinen:

a)     chránit OP před poškozením, zničením ztrátou, odcizením nebo zneužitím

b)     ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písm. a); v případě odcizení OP je možno ohlásit též policii

c)     v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení OP nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu

d)     požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů

 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením ztráty, odcizení nebo zničení, nebo pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání OP rozhodne o skončení platnosti OP
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu          o tom, že partnerství nevzniklo
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popř. jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

e)     požádat o vydání OP po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území ČR a nemá obč. průkaz

f)      odevzdat do 15 pracovních dnů OP obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území ČR, pozbyl st. občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl OP vydán neoprávněně, anebo OP pozbyl platnosti

g)     při převzetí nového OP odevzdat dosavadní OP, potvrzení o OP, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, pokud mu byly vydány

h)     dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním OP

Občan je povinen požádat o vydání nového OP z důvodu změny rodinného stavu, jen pokud je v jeho dosavadním OP údaj o rodinném stavu nebo partnerství zapsán.

 

Každý, kdo nalezne cizí OP, potvrzení o OP, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnosti má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého OP, jestliže dosavadní OP nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Každý, kdo má v držení OP zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nebližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více
2. červen 2018 od 08.30 h
BP Cup 2018 - pétanque turnaj dvojic mix více
2. červen 2018 od 09.00 h
Turnaj v minivolejbale více
2. červen 2018 od 18.30 h
14. farní den - sobota více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní