Rozcestník

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Pozořice - veřejné projednání

Vyhláška (PDF 405.53 kB)

Textová část: 
Výrok návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice (PDF 742.12 kB)
Výrok návrhu změny č. 2 ÚP Pozořice srovnávací text (PDF 1.75 MB)
Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP Pozořice (PDF 580.06 kB)
Zadání regulačního plánu lokality S2 (PDF 125.9 kB)

Výkresová část: 
N 1. Výkres základního členění území (PDF 1.45 MB)
N 2. Hlavní výkres list A (PDF 1.93 MB)
N 3. Hlavní výkres list B (PDF 483.32 kB)
N 4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1.26 MB)
N 5. Schéma hlavního výkresu - hodnoty území (PDF 1.09 MB)
O 1. Koordinační výkres list A (PDF 2.88 MB)
O 2. Koordinační výkres list B (PDF 611.45 kB)
O 3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1.09 MB)
S 1. Detail hlavního výkresu - výřez - energetika a spoje (PDF 577.27 kB)
S 2. Detail hlavního výkresu - výřez - Vodní hospodářství (PDF 1.06 MB)

Důležitá upozornění:
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Pozořice, určený pro veřejné projednání je zveřejněn od 19. 6. 2022 včetně do 27. 6. 2022 včetně, a bude zpřístupněn způsobem umožňující dálkový způsob nahlížení. V tištěné podobě je možné do něj nahlédnout v úředních hodinách na Úřadu Městyse Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice 664 07 a dále na Městském úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Pozořice se uskuteční v pondělí 20. 6. 2022 od 18.00 hodin v obřadní síni Městyse Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice 664 07.  

Do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání, tedy do 27. června 2022 včetně, může každý uplatnit k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Pozořice připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky lze podat pouze k částem, které byly změněny nebo upraveny. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

formulář pro podání námitky (DOC 39.5 kB)
formulář pro podání připomínky (DOC 34 kB)


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top