Rozcestník

Projednávaná ÚPD, ÚS

 

 NÁVRH ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU VINIČNÉ ŠUMICE  

 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče (ÚPPP) – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje 

 

Změnu č. 1 územního plánu Viničné Šumice (dále jen "změna").   

 

Návrh Změny č. I územního plánu Viniční Šumice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:

  • V tištěné podobě u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, dveře č. 346, zejména v úřední dny, jinak po telefonické domluvě.
  • V tištěné podobě u Obce Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, PSČ 664 06, zejména v úřední dny, jinak po telefonické domluvě.
  • Na internetových stránkách města Šlapanice www.slapanice.cz na adrese www.slapanice.cz/projednavana-upd-sumice
  • na internetových stránkách obce Viničné Šumice www.vinicne-sumice.cz/uzemni-plan

a to ve lhůtě od 21. 5. 2022 (sobota) do 4. 7. 2022 (pondělí včetně).

Návrh změny se v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 stavebního zákona zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

 

Obsah návrhu Změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice:

Návrh Změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice textová část: 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice výkresová část: 

 

Ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 4. 7. 2022 včetně) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Připomínky kromě náležitostí, uvedených výše musí dále obsahovat všechny náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu: 

  • z podání musí být patrno, kdo činí, které věci se týká a co navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, nebo jinou adresu pro doručování,
  • v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, nebo jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, nebo jinou adresu pro doručování,
  • podání musí obsahovat označení pořizovatele (Městského úřadu Šlapanice) a podpis osoby, která je činí

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top