Změna jména a příjmení

Matrika: Ivona Kupková, tel. 533 304 325, e-mail: kupkova@slapanice.cz 

Informace

Vyřízení:

 • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 • Pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

Kdo může žádat a za jakých podmínek:

 • Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Jak a kam se obrátit:

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

 • v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu;
 • u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR;
 • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích:

viz matriční obvod . Žádost o povolení změny jména nebo příjmení občanů s trvalým pobytem, nebo posledním trvalým pobytem v matričním obvodu Šlapanice se podává na Městském úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/ 7, Šlapanice, matrika

Co je důležité předložit:

Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti (viz popis níže nebo vzory přiložené v souvisejících dokumentech).

- žádosti o změnu jména nebo příjmení je možné podat:

 • pro osobu mladší 18 let
 • pro osobu starší 18 let
 • pro celou rodinu

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele;
 • rodné číslo;
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte;
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil;
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby;
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • odůvodnění (to je velmi důležité!).

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list;
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu);
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu);
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení;
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Poplatky:

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení)
 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. při podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.

Poznámka:

 • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden správní poplatek.
 • Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden správní poplatek.

Od poplatku je osvobozena:

 • Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
 • Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Související činnosti:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Související dokumenty:

ikona Žádost o změnu jména a příjmení nezletilé osoby [PDF 60.13 kB]

ikona Žádost o změnu jména a příjmení zletilé osoby [PDF 177.37 kB]


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top