10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 17. července 2024, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Bude doplněn.

Zápis:

Bude doplněn.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. MŠ Hvězdička
 6. Závěr

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 5. června 2024, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (YouTube.com)

Zápis:

Zápis z 9. ZM z 05.06.2024 (PDF 4.12 MB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2023
 10. Závěrečný účet města Šlapanice za rok 2023
 11. Provozní úvěr - prolongování smlouvy
 12. Informace o rozpočtovém opatření č. 05, 06, 08-11/2024
 13. Změna závazných ukazatelů rozpočtu - MŠ Zahrádka
 14. Zadání Změny č. 2 územního plánu Šlapanice
 15. Stanovy - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko
 16. Stanovy - Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
 17. Rezignace člena Finančního výboru
 18. Smlouva o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí a jednostranné prohlášení o vzdání se práv, ev. č. 0197/2024
 19. Smlouva o převodu nemovitých věcí a stavebního objektu ev. č. 0140/2024
 20. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu ev. č. 0214/2024, 0215/2024 a 0216/2024
 21. Bezúplatné nabytí pozemků, darovací smlouva ev. č. 0223/2024 "Obytný soubor Brněnská pole, segment IV."
 22. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2980/19, k. ú. Šlapanice u Brna
 23. Informace z výborů zastupitelstva
 24. Závěr

Podklady:

9. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2023 (PDF 190.68 kB)

9. Příloha - Zpráva z přezkumu hospodaření A (PDF 1.42 MB)

9. Příloha - Rozvaha A (PDF 2.26 MB)

9. Příloha - Výkaz zisku a ztráty A (PDF 1.46 MB)

9. Příloha - Příloha A (PDF 2.87 MB)

9. Příloha - Přehled o změnách vlastního kapitálu A (PDF 898.95 kB)

9. Příloha - Přehled o finančních tocích A (PDF 0.94 MB)

9. Příloha - Inventarizační zpráva za rok 2023 A (PDF 1.48 MB)

10. Závěrečný účet města Šlapanice za rok 2023 (PDF 194.4 kB)

10. Příloha - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 A (PDF 16.26 MB)

10. Příloha - Plnění nápravných opatření A (PDF 821.85 kB)

11. Provozní úvěr - prolongování smlouvy (PDF 203.6 kB)

11. Příloha - Smlouva o úvěru č. 596-20-D ze dne 12.6.2020 A (PDF 1.34 MB)

11. Příloha - Dodatek č. 1 - snížení úvěrové linky A (PDF 1.06 MB)

11. Příloha - Dodatek č. 2 - prolongování úvěru 2022 A (PDF 1.09 MB)

11. Příloha - Dodatek č. 3 - prolongování úvěru A (PDF 855.89 kB)

11. Příloha - Dodatek č. 4 - prolongování úvěru A (PDF 594.46 kB)

12. Informace o rozpočtovém opatření č. 05, 06, 08-11-2024 (PDF 528.36 kB)

12. Příloha - RO č. 05-2024 (PDF 437.08 kB)

12. Příloha - RO č. 06-2024 (PDF 433.25 kB)

12. Příloha - RO č. 08-2024 (PDF 423.4 kB)

12. Příloha - RO č. 09-2024 (PDF 441.63 kB)

12. Příloha - RO č. 10-2024 (PDF 442 kB)

12. Příloha - RO č. 11-2024 (PDF 446.44 kB)

13. Změna závazných ukazatelů rozpočtu - MŠ Zahrádka (PDF 148.16 kB)

13. Příloha - MŠ Zahrádka - žádost o odpuštění odvodu odpisů A (PDF 389.77 kB)

14. Zadání Změny č. 2 územního plánu Šlapanice (PDF 490.61 kB)

14. Příloha - Zadání Změny č. 2 ÚP Šlapanice (PDF 323.69 kB)

14. Příloha - Zápis z jednání pořizovatele s určeným zastupitelem pro územní plánování (PDF 155.49 kB)

15. Stanovy - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanice (PDF 494.22 kB)

15. Příloha - Stanovy 2024 (PDF 0.94 MB)

15. Příloha - Stanovy původní z r. 2018 A (PDF 2.15 MB)

15. Příloha - Zakladatelská smlouva A (PDF 2.23 MB)

15. Příloha - Připojení - studie proveditelnosti A (PDF 54.64 MB)

15. Příloha - Připojení - studie vlivů (PDF 432.81 kB)

16. Stanovy - Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (PDF 139.38 kB)

16. Příloha - Stanovy DSO Šlapanicko (PDF 226.14 kB)

17. Rezignace člena finančního výboru (PDF 101.51 kB)

17. Příloha - Rezignace na člena finančního výboru A (PDF 217.39 kB)

18. Smlouva o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí a jednostranné prohlášení o vzádní se práv, ev. č. 0197-2024 (PDF 192.71 kB)

19. Smlouva o převodu nemovitých věcí a stavebního objektu ev. č. 0140-2024 (PDF 290.86 kB)

19. Příloha - Smlouva o převodu komunikace (PDF 150.63 kB)

19. Příloha - Jana Dvořáka pozemky k převodu (PDF 1.3 MB)

20. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu ev. č. 0214-2024, 0215-2024 a 0216-2024 (PDF 301.94 kB)

21. Bezúplatné nabytí pozemků, darovací smlouva ev. č. 0223-2024 Obytný soubor Brněnská pole, segment IV. (PDF 162.6 kB)

21. Příloha - Darovací smlouva IV. (PDF 258.62 kB)

21. Příloha - Mapka - darování pozemků (PDF 1.85 MB)

21. Příloha - Příloha 1 Rozdělení sektorů (PDF 1.44 MB)

21. Příloha - vyznačení darovaných pozemků (PDF 2.35 MB)

21. Příloha - předávací protokol IV. etapa připomínky A (PDF 630.19 kB)

22. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2980-19, k.ú. Šlapanice u Brna A (PDF 141.26 kB)

22. Příloha - mapa pozemku (PDF 644.08 kB)

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 27.03.2024, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com)

Zápis:

Zápis z 8. ZM 27.03.2024 (PDF 1.17 MB)

Plnění úkolů z 8. ZM (PDF 95.88 kB)

Plnění úkolů z 8. ZM - pokračování (PDF 89.66 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Dotace z rozpočtu města na rok 2024
 10. Rozpočtové opatření č. 07/2024
 11. Informace o rozpočtovém opatření č. 05/2023 a 01-03/2024
 12. Určení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí od 01.04.2024
 13. Oznámení o vkladu majetku do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
 14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ev. č. 0053/2024
 15. Koupě budovy na ul. Dlouhá a technologického vybavení na ul. Zemědělská, kupní smlouva ev. č. 0023/2024 a 0091/2024
 16. Nabytí pozemku k. ú. Bedřichovice - náves, kupní smlouva ev. č. 0120/2024
 17. Smlouva o finančním příspěvku podle Zásad pro výstavbu - Šlapanice invest, s.r.o., ev. č. 0018/2024
 18. Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města - p. č. 2206/94, 2206/95, 2206/96, 2206/97
 19. Prodej části pozemku p. č. 2919/116, k. ú. Šlapanice, obec Šlapanice - kupní smlouva ev. č. 0130/2024
 20. Bytové domy na Zahrádkách - dohody o narovnání
 21. Informace z výborů zastupitelstva
 22. Závěr

Podklady:

9. Dotace z rozpočtu města na rok 2024 (PDF 232.98 kB)

9. Příloha - VPS 0055 TJ Sokol Šlapanice A (PDF 146.03 kB)

9. Příloha - VPS 0058 Orel jednota Šlapanice A (PDF 147.48 kB)

10. Rozpočtové opatření č. 07-2024 (PDF 154.87 kB)

10. Příloha - Rozpočtové opatření č. 07 (PDF 432.36 kB)

11. Informace o rozpočtovém opatření č. 05-2023 a 01-03-2024 (PDF 334.06 kB)

11. Příloha - RO č. 01-2024 (PDF 430.68 kB)

11. Příloha - RO č. 02-2024 (PDF 433.45 kB)

11. Příloha - RO č. 03-2024 (PDF 437.53 kB)

11. Příloha - RO č. 05-2023 (PDF 437.19 kB)

12. Určení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí od 01.04.2024 (PDF 288.99 kB)

13. Oznámení o vkladu majetku do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (PDF 86.93 kB)

13. Příloha - Oznámení o vkladu majetku (PDF 396.06 kB)

13. Příloha - Kolaudační souhlas A (PDF 1.73 MB)

13. Příloha - Situace kanalizace S1 A (PDF 3.48 MB)

13. Příloha - Situace vodovod V1 A (PDF 5.16 MB)

13. Příloha - Soupis předávaného majetku (PDF 467.08 kB)

14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ev. č. 0053-2024 (PDF 217.9 kB)

14. Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům (PDF 1.28 MB)

14. Příloha - Ortofoto (PDF 886.06 kB)

15. Koupě budovy na ul. Dlouhá a technologického vybavení na ul. Zemědělská, kupní smlouva ev. č. 0023-2024 a 0091-2024 (PDF 84.2 kB)

15. Příloha - Kupní smlouva ČOV (PDF 158.77 kB)

15. Příloha - Kupní smlouva Dlouhá (PDF 160.44 kB)

16. Nabytí pozemku k. ú. Bedřichovice - náves, kupní smlouva ev. č. 0120-2024 A (PDF 89.23 kB)

16. Příloha - Kupní smlouva A (PDF 0.98 MB)

16. Příloha - GP 00189 (PDF 225.85 kB)

16. Příloha - Ortofoto (PDF 89.52 kB)

17. Smlouva o finančním příspěvku podle Zásad pro výstavbu - Šlapanice invest, s.r.o., ev. č. 0018-2024 (PDF 81.64 kB)

17. Příloha - Smlouva o finančním příspěvku (PDF 156.54 kB)

17. Příloha - Situace část VD (PDF 0.93 MB)

18. Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města - p. č. 2206-94, 2206-95, 2206-96, 2206-97 A (PDF 81.99 kB)

18. Příloha - Žádost A (PDF 888.4 kB)

19. Prodej části pozemku p. č. 2919-116, k. ú. Šlapanice, obec Šlapanice - kupní smlouva ev. č. 0130-2024 (PDF 85.38 kB)

19. Příloha - Kupní smlouva (PDF 146.13 kB)

19. Příloha - GP 3583-98 2023 A (PDF 1.66 MB)

19. Příloha - Ortofoto (PDF 498.51 kB)

20. Bytové domy na Zahrádkách - dohody o narovnání A (PDF 2.09 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A1 A (PDF 506.17 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A2 A (PDF 1.2 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A3 A (PDF 509 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A4 A (PDF 691.19 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A5 A (PDF 1.16 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A6 A (PDF 637.68 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B1 A (PDF 506.21 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B2 A (PDF 508.77 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B3 A (PDF 692.36 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B4 A (PDF 1.2 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B5 A (PDF 506.41 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B6 A (PDF 506.32 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C1 A (PDF 506 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C2 A (PDF 772.59 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C3 A (PDF 736.52 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C4 A (PDF 620.93 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C5 A (PDF 1.14 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C6 A (PDF 776.61 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D1 A (PDF 506.85 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D2 A (PDF 548.01 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D3 A (PDF 506.72 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D4 A (PDF 533.24 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D5 A (PDF 625.89 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D6 A (PDF 694.66 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání Město Šlapanice (PDF 414.12 kB)

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 13. března 2024, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 7. ZM (PDF 789.83 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce – Mateřská škola Hvězdička
 10. Závěr

Podklady:

Pozvánka (PDF 111.44 kB)

Program [7_ZM_13.3.2024] (PDF 115.57 kB)

9. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce - Mateřská škola Hvězdička (PDF 199.01 kB)

9. Příloha - Dodatek č. 1 - zřizovací listina MŠ Hvězdička (PDF 109.94 kB)

9. Příloha - Geometrický plán stavby MŠ Hvězdička (PDF 342.61 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top