Rozcestník

Dovoz silničního vozidla ze zahraničí

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Přepážková hala registru vozidel: Radek Andrlík
Andrea Gavelková
Číslo kanceláře: Přepážková hala registru vozidel
Tel.: 533 304 421
533 304 413
Fax: 533 304 812
E-mail: andrlik@slapanice.cz
gavelkova@slapanice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 13:00 hod. pouze zvaní klienti
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 12:00 hod. pouze zvaní klienti
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

Vyřízení:

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

1)  Vozidla dovezená z členského státu

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace. U vozidel dovezených z výše uvedených států se provádí přímá registrace do registru silničních vozidel (tj. neschvaluje se technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla).

Technická způsobilost  jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
 • silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 • silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3 zákona č, 56/2001 Sb., (tj. Pokud ministerstvo obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu kopii osvědčení o schválení typu silničního vozidla v malé sérii s platností na území tohoto státu a kopii schvalovací dokumentace, rozhodne o tom, zda uzná takto schválený typ silničního vozidla. Ministerstvo takto schválený typ silničního vozidla uzná, pokud z obdržené kopie osvědčení a schvalovací dokumentace vyplývá, že jsou splněny podmínky podle § 16 odst. 5. Kopii rozhodnutí ministerstvo zašle příslušnému orgánu jiného členského státu,
 • silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a zákona č. 56/2001 Sb.

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 • průkaz totožnosti
 • oklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je:
 1. technický průkaz silničního vozidla,
 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
 4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
 5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
 • dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla 
 • zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 • písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem
 • doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno (doložený úředním překladem s výjimkou Slovenského dokladu), nebo
 • protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, nebo
 • protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo

Přehled správních poplatků – zápis vozidla do registru vozidel

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Městského úřadu Šlapanice.

 • motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním, vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky – 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč  

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Související dokumenty:

2)  Vozidla dovezená z jiného než z členského státu

Takovým vozidlem rozumíme vozidlo dovezené z jiného státu, než jsou státy Evropské unie, státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace.

U těchto vozidel je nutné nejdříve schválit technickou způsobilost a až následně, pokud je technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schválena, lze vozidlo v dalším kroku registrovat do registru silničních vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí  technickou způsobilost  jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud:

 • a)  splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
 • b)  od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
 1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
 2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

Splnění výše definovaných podmínek se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 • průkaz totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní,
 • fdoklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu,
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí,
 • zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 • písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Přehled správních poplatků – schválení technické způsobilosti

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Městského úřadu Šlapanice.

 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla - 2.000 Kč
 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES (GLOBÁLNÍ HOMOLOGACE) - 1.500 Kč

Přehled správních poplatků – zápis vozidla do registru vozidel

 • motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky – 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč  
 • přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Související dokumenty:

 

 

 

 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top