Pondělí, 25. červen 2018. Svátek má Ivan

Dovoz silničního vozidla ze zahraničí

Velikost textu

Dovoz silničního vozidla ze zahraničí

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

1)  Vozidla dovezená z členského státu

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace. U vozidel dovezených z výše uvedených států se provádí přímá registrace do registru silničních vozidel (tj. neschvaluje se technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla).

Technická způsobilost  jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
 • silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 • silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3 zákona č, 56/2001 Sb., (tj. Pokud ministerstvo obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu kopii osvědčení o schválení typu silničního vozidla v malé sérii s platností na území tohoto státu a kopii schvalovací dokumentace, rozhodne o tom, zda uzná takto schválený typ silničního vozidla. Ministerstvo takto schválený typ silničního vozidla uzná, pokud z obdržené kopie osvědčení a schvalovací dokumentace vyplývá, že jsou splněny podmínky podle § 16 odst. 5. Kopii rozhodnutí ministerstvo zašle příslušnému orgánu jiného členského státu,
 • silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a zákona č. 56/2001 Sb.

 

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 • průkaz totožnosti
 • oklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
 1. technický průkaz silničního vozidla,
 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
 4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
 5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
 • dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla 
 • zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 • písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem
 

Přehled správních poplatků – zápis vozidla do registru vozidel

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Městského úřadu Šlapanice.

 • motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním, vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky – 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč  

 

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Formulář:
 
 

2)  Vozidla dovezená z jiného než z členského státu

Takovým vozidlem rozumíme vozidlo dovezené z jiného státu, než jsou státy Evropské unie, státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace.

U těchto vozidel je nutné nejdříve schválit technickou způsobilost a až následně, pokud je technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schválena, lze vozidlo v dalším kroku registrovat do registru silničních vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí  technickou způsobilost  jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud:

 • a)  splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
 • b)  od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
 1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
 2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
 • splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

 

Splnění výše definovaných podmínek se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 • průkaz totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní,
 • fdoklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu,
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí,
 • zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 • písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem

 

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Přehled správních poplatků – schválení technické způsobilosti

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Městského úřadu Šlapanice.

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla - 2.000 Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES (GLOBÁLNÍ HOMOLOGACE) - 1.500 Kč

Přehled správních poplatků – zápis vozidla do registru vozidel

 • motocykl do 50 cm3 – 300 Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky – 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně – 500 Kč  
 • přípojné vozidlo nad 750 kg – 700 Kč

 

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Formulář:

 

 

 

 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

vaše cesty k bezpečíkrizportpálení klestí

Odbor sociální

socialni-sluzby.jpg

SENIORBUS

ZDRAVÉ MĚSTO

Zdravé město

Farmářky logo1.jpg

STRÁNKY PRO SENIORY

Pro seniory

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Virtuální prohlídka města Šlapanice

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. červen 2018 od 22.00 h
Anděl Páně 2 více
26. červen 2018 od 22.00 h
Hurvínek a kouzelné muzeum více
27. červen 2018 od 22.00 h
Špunti na vodě více
28. červen 2018 od 22.00 h
Bezva ženská na krku více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.06.2018 000 11:18       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní