Ochrana přírody a krajiny

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: Ing. Magdaléna Kovářová
Číslo kanceláře: 426
Tel.: 533 304 770
E-mail:

kovarovam@slapanice.cz

Činnost oddělení:

 • Státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny je prováděna podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 • Mimo území CHKO Moravský kras státní správa na tomto úseku provádí tyto činnosti: vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona, vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování ploch nad 0,5 ha, vydává závazná stanoviska k umísťování a povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, uplatňuje stanoviska k územním a regulačním plánům, přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení (jedná se především o tyto případy: drážní doprava, údržby břehových porostů při správě toků, ochranná pásma zařízení plynárenské a elektrizační soustavy, dřeviny ve špatném zdravotním stavu).

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě doručením na podatelnu MěÚ Šlapanice
 • prostřednictvím datových schránek na adresu 2xfbbgj
 • elektronicky opatřené uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@slapanice.cz

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů a řídí se podle pořadí přijatých žádostí

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

 • ikona Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby ovlivňující krajinný ráz [DOC 26 kB]
  (Zásahem do krajinného rázu se rozumí zejména umisťování a povolování staveb v extravilánu obcí. Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání staveb).
 • ikona Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku [DOC 25.5 kB]
  Zásahem do významného krajinného prvku (VKP) se rozumí především umísťování staveb, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků, odvodňování mokřadů, kácení dřevin apod.
  • VKP ze zákona jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
  • VKP registrované jsou části krajiny zaregistrované orgánem ochrany přírody a krajiny: např. mokřady, významné stromy, aleje a parky, bývalé lomy.  

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top