Ohlášení živnosti, žádost o koncesi

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovníci odboru:

Bc. Radka Křižanová
Bc. Markéta Nakládalová, DiS.
Petra Naimanová
Bc. Michael Rýdl

Číslo kanceláře: přepážková hala – dv. č. 431
Tel.: 533 304 801 - 804
E-mail:

zu@slapanice.cz

krizanova@slapanice.cz
nakladalova@slapanice.cz
naimanova@slapanice.cz
rydl@slapanice.cz

Datová schránka:

2xfbbgj

Žádáme, aby dotazy na OŽÚ byly směrovány pouze na e-mail zu@slapanice.cz.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00 hod.
Úterý ZAVŘENO
Středa 8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek pouze objednaní
Pátek ZAVŘENO

Důležité informace:

 • Živnost může provozovat každá fyzická či právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
 • Živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné, živnosti vázané a živnosti koncesované.
 • Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi můžete na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
 • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Pointu), v tomto případě však lhůta pro vyřízení podání začíná běžet až doručením podání včetně požadovaných dokladů obecnímu živnostenskému úřadu.
 • Podání lze učinit i prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci.

Vyřízení:

- má-li ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi zákonem stanovené náležitosti a jsou splněny požadované podmínky provozování živnosti, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. U koncesovaných živností živnostenský úřad vydá rozhodnutí o udělení koncese zpravidla do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů (převážně při vazbě na stanovisko orgánu státní správy) a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Poplatek:

 • 1.000,- Kč – při vstupu do podnikání
 • 500,- Kč - při každém dalším ohlášení živnosti/přijaté žádosti o koncesi

Co je důležité předložit:

Ohlášení živnosti/ žádost o koncesi - lze učinit pouze na základním formuláři JRF pro fyzickou nebo právnickou osobu (při osobním podání vyplňuje pracovník odd. registrace)

 • doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost podnikatele fyzické osoby a odpovědného zástupce (je-li ustanovován)
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanovován), že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li prohlášení podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím své datové schránky.
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem (pouze cizinci bez povoleného trvalého pobytu, zahraniční právnické osoby, odpovědný zástupce – cizinec bez povoleného trvalého pobytu), tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad prokazující udělení víza k pobytu na území ČR nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (jen cizinci mimo EU)
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil sídlo (je-li podle živnostenského zákona vyžadován)
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud je zákon vyžaduje
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Související dokumenty (externí odkazy):


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top