Jak si podat žádost o poskytování pečovatelské služby

Adresa a kontakty pro jednání se zájemcem o službu:

Název organizace:                    Město Šlapanice, Pečovatelská služba

Sídlo:                                          Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Vedoucí sociálního odboru:    Mgr. Soňa Střechovská, tel. 533 304 601

Sociální pracovník:                   Bc. Zuzana Sovová, tel. 533 304 334,

                                                                                       mobil 725 919 387

Pečovatelská služba:               tel. 533 304 332

                                                   mobil pečovatelky: Iveta Divácká 725 996 967

                                                                                    Markéta Kotolová 724 130 529

                                                                                    Hana Králová 720 968 340

                                                                                    Květoslava Kučerová Formánková 720 828 468

                                                                                    Marie Nedomová 607 208 143

                                                                                    Andrea Valná 607 208 143                                                                                     

V souvislosti s vizí a požadavky Jihomoravského kraje v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby je od začátku roku 2019 realizován projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“ Cílem projektu je zajistit lepší efektivitu péče včetně její dostupnosti a také podporu individuální práce s klientem. V rámci projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV." byly zavedeny Regionální karty sociálních služeb do praxe poskytovatelů, tj. vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb. Elektronický katalog sociálních služeb obsahuje aktuální informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na území Jihomoravského kraje. Každá služba je stručně charakterizována, je přiložena její adresa a odkaz na vlastní webové stránky.  

Elektronický katalog sociálních služeb je umístěn na webových stránkách Jihomoravského kraje:  http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/    

Úřední hodiny pečovatelské služby: 

Pondělí:  8:00 - 17:00 hodin

Středa:    8:00 - 17:00 hodin

Pátek:     8:00 - 13:00 hodin

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu a ve vymezeném čase:

Pondělí až neděle:     7:00 – 20:00 hodin

Jak Vám může terénní pečovatelská služba Šlapanice pomoci
Město Šlapanice je zřizovatelem terénní pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kterou v současné době poskytuje v těchto obcích:
Blažovice, Březina, Hostěnice,  Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Ochoz, Podolí, Ponětovice, Prace, Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Velatice.
Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (viz úhradový sazebník).  
Nabízíme a zajišťuje pomoc a podporu pečovatelské služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi podle jejich potřeb. V rámci osobního jednání dohodneme rozsah a četnost služeb. Zajistíme pomoc a podporu v takové míře, aby naši klienti zůstali co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Naše nabídka je široká a její obsah dokážeme přizpůsobit Vašim každodenním potřebám. Pomůžeme Vám s přípravou a podáním stravy na celý den, se základní hygienou, převlékáním, s nákupem, s vyzvednutím léků. Doprovodíme Vás na nákup, poštu, k lékaři, na úřad nebo někam, kam už to sami nezvládnete, když je rodina v zaměstnání. Dále Vám může pomoci např. s vypráním a žehlením ložního i osobního prádla, převléci lůžkoviny.

Příklady potřeb, které svou činností dokážeme u uživatele podpořit nebo zabezpečit:

Pomůžeme s osobní hygienou – denní i „velkou“ koupelí, také s výkony fyziologické potřeby, s výměnou inkontinenčních pomůcek. Pomůžeme vám s oblékáním i celkovou úpravou vzhledu.

Pomůžeme vám s přesuny v rámci domácnosti – z lůžka i na lůžko, se změnou polohy,  i s pohybem mimo domov apod.

Pomůžeme vám připravit nebo obstarat stravu – nákupem, přípravou, dovozem.

Pomůžeme vám pečovat o domácnost – o prádlo, o běžný úklid, s obsluhou běžných spotřebičů, nakládání s odpadky apod.

Pomůžeme s kontaktem s okolím – s rodinou, s přáteli, lékaři, veřejnými institucemi.

Pomůžeme Vám s vaší oblíbenou činností, nebo pomůžeme zpět získat dovednosti, které jste např. kvůli zdravotnímu stavu pozbyli.

Vyzvedneme recept i léky, v případě potřeby zajistíme přivolání pomoci.

Poradíme, pomůžeme s hospodařením s finančními prostředky nebo s řešením sociálních dávek.

Zprostředkujeme poradenství v jiných oblastech práv a osobních záležitostí.

Pomůžeme zprostředkovat péčí o děti – např. u trojčat a vícerčat.  

Příklad výpočtu:  podání snídaně                   20 minut – 43 Kč                             
                            pomoc s osobní hygienou   30 minut – 65 Kč
                            podání oběda a pití             30 minut – 65 Kč
                            Celkem denně                     80 minut – 173 Kč       

Úkony pečovatelské služby můžete hradit z příspěvku na péči, který vyplácí Úřad práce Brno-venkov, Křenová 25. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Finanční prostředky z příspěvku na péči slouží k zajištění pomoci fyzickým osobám při zvládání základních životních potřeb. Pečovatelská služba nemůže provádět zdravotnické úkony. Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spadají pod zdravotnické služby a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš obvodní lékař vám pomůže, takové služby předepsat.  

Bližší informace Vám podá: sociální pracovnice:  
Bc. Zuzana Sovová na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 1. patro, kancelář č. 118. tel.: 533 304 334, 725 919 387,  
e-mail: pecovatelska.sluzba@slapanice.cz
web: www.slapanice.cz  

Další informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Veřejný závazek

Pečovatelská služba usiluje o to, aby osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři a rodiny s dětmi mohli setrvávat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí, kde si mohou své potřeby zajišťovat sami, popř. s podporou rodiny nebo pracovníků sociálních služeb, a dále aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky. Pomáhá uživatelům žít důstojně, s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a při zajišťování chodu a údržby domácnosti, snaží se o jejich nezávislost a samostatnost. Osoby, které tuto službu využívají, si jejím prostřednictvím mohou udržet vysokou kvalitu života v domácím prostředí (podpora v běžném způsobu života).
Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají. Uživatel je rovnocenným partnerem poskytovatele sociální služby. Je zachováno bezpečí uživatele.

Pečovatelská služba je určena:
osobám od 0 do + 99 s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi na území města Šlapanice, místní části Bedřichovice, na území obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí.

Bližší informace:
obdrží zájemce o poskytování pečovatelské služby (případně jeho zástupce) na Městském úřadě ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 100/7, v kanceláři č. 118, u sociálního pracovníka, a to
v pondělí a středu v době od 8:00 do17:00 hodin
v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.
Město Šlapanice má zpracovaný Informační leták, který je k dispozici na MěÚ Šlapanice – sociální odbor, v DPS Šlapanice a DPS Podolí a také na OÚ Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí, informace jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města Šlapanice (https://www.slapanice.cz/pecovatelska-sluzba).

Schůzku ve věci poskytování sociálních služeb je možné domluvit telefonicky předem. Během schůzky je zájemce seznámen s podmínkami poskytované sociální služby (k dispozici jsou např. informace pro zájemce o pečovatelskou službu, úhradový sazebník). V případě zájmu obdrží osoba Žádost o poskytování pečovatelské služby (dále jen Žádost) s dalšími náležitostmi, případně jí bude nabídnuta pomoc s vyplněním žádosti.
Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost přinese zájemce nebo jiná osoba na Městský úřad Šlapanice, sociální odbor, kancelář č. 118.
Po obdržení kompletní Žádosti provede (po sjednaném termínu) sociální pracovník a pečovatelka sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele a společně vyplní kartu potřeb. Po vyhodnocení Žádosti je rozhodnuto o vyhovění či zamítnutí Žádosti. Žadatel je o zamítnutí písemně vyrozuměn. V kladném případě vyřízení Žádosti je s žadatelem sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top