Rozcestník

Jak si podat žádost o poskytování pečovatelské služby

Adresa a kontakty pro jednání se zájemcem o službu:

Název organizace:                    Město Šlapanice, Pečovatelská služba

Sídlo:                                          Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Vedoucí sociálního odboru:    Mgr. Soňa Střechovská, tel. 533 304 601

Sociální pracovník:                   Bc. Zuzana Sovová, tel. 533 304 334,

                                                                                       mobil 725 919 387

Pečovatelská služba:               tel. 533 304 332

                                                   mobil pečovatelky: Iveta Divácká 725 996 967

                                                                                    Hana Králová 720 968 340

                                                                                    Andrea Valná 607 208 143 

                                                                                    Nedomová Marie 607 208 143

V souvislosti s vizí a požadavky Jihomoravského kraje v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby je od začátku roku 2019 realizován projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“ Cílem projektu je zajistit lepší efektivitu péče včetně její dostupnosti a také podporu individuální práce s klientem. V rámci projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV." byly zavedeny Regionální karty sociálních služeb do praxe poskytovatelů, tj. vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb. Elektronický katalog sociálních služeb obsahuje aktuální informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na území Jihomoravského kraje. Každá služba je stručně charakterizována, je přiložena její adresa a odkaz na vlastní webové stránky.  

Elektronický katalog sociálních služeb je umístěn na webových stránkách Jihomoravského kraje:  http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/    

Úřední hodiny pečovatelské služby: 

Pondělí:  8:00 - 17:00 hodin

Středa:    8:00 - 17:00 hodin

Pátek:     8:00 - 13:00 hodin

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu a ve vymezeném čase:

Pondělí až neděle:     7:00 – 20:00 hodin

Jak Vám může terénní pečovatelská služba Šlapanice pomoci
Město Šlapanice je zřizovatelem terénní pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kterou v současné době poskytuje ve Šlapanicích, Bedřichovicích, Blažovicích, Jiříkovicích, Kobylnicích, Mokré-Horákově, v Podolí u Brna. Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (viz úhradový sazebník).  
Nabízíme a zajišťuje pomoc a podporu pečovatelské služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi podle jejich potřeb. V rámci osobního jednání dohodneme rozsah a četnost služeb. Zajistíme pomoc a podporu v takové míře, aby naši klienti zůstali co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Naše nabídka je široká a její obsah dokážeme přizpůsobit Vašim každodenním potřebám. Pomůžeme Vám s přípravou a podáním stravy na celý den, se základní hygienou, převlékáním, s nákupem, s vyzvednutím léků. Doprovodíme Vás na nákup, poštu, k lékaři, na úřad nebo někam, kam už to sami nezvládnete, když je rodina v zaměstnání. Dále Vám může pomoci např. s vypráním a žehlením ložního i osobního prádla, převléci lůžkoviny.

Příklady potřeb, které svou činností dokážeme u uživatele podpořit nebo zabezpečit:

Pomůžeme s osobní hygienou – denní i „velkou“ koupelí, také s výkony fyziologické potřeby, s výměnou inkontinenčních pomůcek. Pomůžeme vám s oblékáním i celkovou úpravou vzhledu.

Pomůžeme vám s přesuny v rámci domácnosti – z lůžka i na lůžko, se změnou polohy,  i s pohybem mimo domov apod.

Pomůžeme vám připravit nebo obstarat stravu – nákupem, přípravou, dovozem.

Pomůžeme vám pečovat o domácnost – o prádlo, o běžný úklid, s obsluhou běžných spotřebičů, nakládání s odpadky apod.

Pomůžeme s kontaktem s okolím – s rodinou, s přáteli, lékaři, veřejnými institucemi.

Pomůžeme Vám s vaší oblíbenou činností, nebo pomůžeme zpět získat dovednosti, které jste např. kvůli zdravotnímu stavu pozbyli.

Vyzvedneme recept i léky, v případě potřeby zajistíme přivolání pomoci.

Poradíme, pomůžeme s hospodařením s finančními prostředky nebo s řešením sociálních dávek.

Zprostředkujeme poradenství v jiných oblastech práv a osobních záležitostí.

Pomůžeme zprostředkovat péčí o děti – např. u trojčat a vícerčat.  

Příklad výpočtu:  podání snídaně                   20 minut – 43 Kč                             
                            pomoc s osobní hygienou   30 minut – 65 Kč
                            podání oběda a pití             30 minut – 65 Kč
                            Celkem denně                     80 minut – 173 Kč       

Úkony pečovatelské služby můžete hradit z příspěvku na péči, který vyplácí Úřad práce Brno-venkov, Křenová 25. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Finanční prostředky z příspěvku na péči slouží k zajištění pomoci fyzickým osobám při zvládání základních životních potřeb. Pečovatelská služba nemůže provádět zdravotnické úkony. Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spadají pod zdravotnické služby a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš obvodní lékař vám pomůže, takové služby předepsat.  

Bližší informace Vám podá: sociální pracovnice:  
Bc. Zuzana Sovová na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 1. patro, kancelář č. 118. tel.: 533 304 334, 725 919 387,  
e-mail: pecovatelska.sluzba@slapanice.cz
web: www.slapanice.cz  

Další informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Veřejný závazek

Pečovatelská služba usiluje o to, aby osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři a rodiny s dětmi mohli setrvávat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí, kde si mohou své potřeby zajišťovat sami, popř. s podporou rodiny nebo pracovníků sociálních služeb, a dále aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky. Pomáhá uživatelům žít důstojně, s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a při zajišťování chodu a údržby domácnosti, snaží se o jejich nezávislost a samostatnost. Osoby, které tuto službu využívají, si jejím prostřednictvím mohou udržet vysokou kvalitu života v domácím prostředí (podpora v běžném způsobu života).
Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají. Uživatel je rovnocenným partnerem poskytovatele sociální služby. Je zachováno bezpečí uživatele.

Pečovatelská služba je určena:
osobám od 0 do + 99 s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi na území města Šlapanice, místní části Bedřichovice, na území obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí.

Bližší informace:
obdrží zájemce o poskytování pečovatelské služby (případně jeho zástupce) na Městském úřadě ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 100/7, v kanceláři č. 118, u sociálního pracovníka, a to
v pondělí a středu v době od 8:00 do17:00 hodin
v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.
Město Šlapanice má zpracovaný Informační leták, který je k dispozici na MěÚ Šlapanice – sociální odbor, v DPS Šlapanice a DPS Podolí a také na OÚ Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí, informace jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města Šlapanice (https://www.slapanice.cz/pecovatelska-sluzba).

Schůzku ve věci poskytování sociálních služeb je možné domluvit telefonicky předem. Během schůzky je zájemce seznámen s podmínkami poskytované sociální služby (k dispozici jsou např. informace pro zájemce o pečovatelskou službu, úhradový sazebník). V případě zájmu obdrží osoba Žádost o poskytování pečovatelské služby (dále jen Žádost) s dalšími náležitostmi, případně jí bude nabídnuta pomoc s vyplněním žádosti.
Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost přinese zájemce nebo jiná osoba na Městský úřad Šlapanice, sociální odbor, kancelář č. 118.
Po obdržení kompletní Žádosti provede (po sjednaném termínu) sociální pracovník a pečovatelka sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele a společně vyplní kartu potřeb. Po vyhodnocení Žádosti je rozhodnuto o vyhovění či zamítnutí Žádosti. Žadatel je o zamítnutí písemně vyrozuměn. V kladném případě vyřízení Žádosti je s žadatelem sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top