Ochrana zemědělského půdního fondu

 

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Referent:

Katastrální území:


Referentka:

Katastrální území:

 

Ing. Jan Jež

Bedřichovice, Blažovice, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kobylnice u Brna, Kovalovice, Mokrá u Brna, Horákov, Podolí u Brna, Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice, Sokolnice, Šlapanice u Brna, Telnice u Brna, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice

Ing. Soňa Dubová

Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina u Křtin, Proseč u Březiny, Kanice, Modřice, Moravany u Brna, Nebovidy u Brna, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky u Brna, Prštice, Radostice u Brna, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Střelice u Brna, Troubsko, Vranov u Brna, Želešice  

Číslo kanceláře: 426
Tel.:

533 304 771 (Jež Jan, Ing.)

533 304 781 (Dubová Soňa, Ing.)

E-mail:

jez@slapanice.cz

dubova@slapanice.cz

 

 

Činnost oddělení:

 • Státní správa Státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu je prováděna podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a je zaměřena především na ukládání změny kultury zemědělské půdy do 1 ha, rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást ZPF, vydávání souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF do 1 ha, rozhodování o stanovení výše odvodů, udělování souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu, udělování souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na orné půdě nebo trvalém travním porostu.

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě doručením na podatelnu MěÚ Šlapanice
 • prostřednictvím datových schránek na adresu 2xfbbgj
 • elektronicky opatřené uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@slapanice.cz

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

 • ikona 32_Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského fondu (DOC 60 kB)
  K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (trvale nebo dočasně) pro nezemědělské účely (např. při stavbě RD, a jiné zábory zemědělské půdy trvající déle než 1 rok) je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Bez tohoto souhlasu nelze záměr povolit podle stavebních předpisů.
 • ikona 41_Zahájení realizace stavebního záměru - skrývka ornice (DOCX 17.69 kB) 
  Stavebník (povinný k platbě odvodů) je povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. K žádosti je nutné přiložit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které byl souhlas podkladem s vyznačením právní moci/účinnosti (tj. převážně rozhodnutí stavebního úřadu). 
 • ikona Oznámení výsadby plantáží dřevin [DOCX 20.72 kB]
  Vlastník, nebo jiná osoba, je povinna oznámit výsadbu dřevin nebo počátek a ukončení způsobu využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin orgánu ochrany ZPF vždy do 15 dnů ode dne výsadby, počátku nového pěstebního cyklu nebo ukončení využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin.
 • ikona 40_Žádost o souhlas s použitím sedimentů (DOC 58 kB)
  Na základě podané žádosti o souhlas s použitím sedimentů, která musí obsahovat příslušné doklady dle ust. § 3a odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, proběhne správní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí.

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top