Rozcestník

Ochrana zemědělského půdního fondu

 

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení:

Ing. Jan Jež

Bc. Pavla Vejmělková

Číslo kanceláře: 426
Tel.: 533 304 771
533 304 781
E-mail:


jez@slapanice.cz

vejmelkova@slapanice.cz

Činnost oddělení:

 • Státní správa Státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu je prováděna podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a je zaměřena především na ukládání změny kultury zemědělské půdy do 1 ha, rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást ZPF, vydávání souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF do 1 ha, rozhodování o stanovení výše odvodů, udělování souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu, udělování souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na orné půdě nebo trvalém travním porostu.

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě doručením na podatelnu MěÚ Šlapanice
 • prostřednictvím datových schránek na adresu 2xfbbgj
 • elektronicky opatřené uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@slapanice.cz

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

 • ikona Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF (DOC 58 kB)
  K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (trvale nebo dočasně) pro nezemědělské účely (např. při stavbě RD, a jiné zábory zemědělské půdy trvající déle než 1 rok) je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Bez tohoto souhlasu nelze záměr povolit podle stavebních předpisů.
 • ikona 33_Žádost o souhlas s návrhem trasy nadzemních a podzemních vedení (DOC 50 kB)
  Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond.
 • ikona Zahájení realizace stavebního záměru - skrývka ornice [DOCX 19.25 kB]
  Stavebník (povinný k platbě odvodů) je povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. K žádosti je nutné přiložit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které byl souhlas podkladem s vyznačením právní moci/účinnosti (tj. převážně rozhodnutí stavebního úřadu). 
 • ikona Oznámení výsadby plantáží dřevin [DOCX 20.72 kB]
  Vlastník, nebo jiná osoba, je povinna oznámit výsadbu dřevin nebo počátek a ukončení způsobu využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin orgánu ochrany ZPF vždy do 15 dnů ode dne výsadby, počátku nového pěstebního cyklu nebo ukončení využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin.
 • ikona 40_Žádost o souhlas s použitím sedimentů (DOC 58 kB)
  Na základě podané žádosti o souhlas s použitím sedimentů, která musí obsahovat příslušné doklady dle ust. § 3a odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, proběhne správní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí.

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top