Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Ochrana zemědělského půdního fondu

Velikost textu

Změna louky nebo pastviny - trvalý travní porost na ornou půdu

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, pracoviště Brno, OŽP, Opuštěná 9/2, podatelna, osobní jednání - OŽP, III. patro, dveře č. 426
 • MěÚ  Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, podatelna

Co musíte předložit:

 • žádost a další doklady:
    • výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí (vydá katastrální úřad), kopie katastrální mapy (vydá katastrální úřad) se zákresem záměru, důvod změny druhu pozemku

Poplatek:

 • není

Formulář:

 • není

Vyřízení:

 • do 30 dnů

Předepsání odvodů za odnětí zem. půdy ze zemědělského půdního fondu

v návaznosti na vydaný souhlas s odnětím

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, OŽP, Opuštěná 9/2, podatelna, osobní jednání - OŽP, III. patro, dveře č. 426
 • MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, podatelna

Co musíte předložit:

 • žádost a další doklady:
 • kopii rozhodnutí stavebního úřadu, báňského úřadu apod. s doložkou o nabytí právní moci

Poplatek:

 • není

Formulář:

 

Vyřízení:

 • do 30 dnů

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, OŽP, Opuštěná 9/2, podatelna, osobní jednání - OŽP, III. patro, dveře č. 426
 • MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, podatelna

Co musíte předložit:

 • žádost a další doklady:
 1. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavebním záměrem
 2. Zákres navrhovaného odnětí v situaci stavby (v kopii katastrální mapy) – jasné vyznačení odnětí
 3. Vyjádření všech vlastníků příp. nájemců dotčených pozemků (nejedná-li se o žadatele vynětí)
 4. Výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu a vstupních údajů pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvod nestanoví
 5. Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
 6. Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF zpracované podle přílohy č. 5  vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 7. Zákres hranice BPEJ v případě výskytu více BPEJ na pozemku
 8. Průvodní zpráva, ev. souhrnná technická zpráva
 9. Výsledky pedologického průzkumu
 10. Údaje o odvodnění a závlahách a protierozních opatřeních v dotčeném území
 11. Plán rekultivace dle příl. č. 7 vyhlášky č. 13/1994 Sb., má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo  rekultivována zalesněním  (osázením dřevinami  nebo keři)  či zřízením  vodní plochy
 12. Stavba mimo zastavitelné území – navrhnout technicky řešitelné územní alternativy jejího umístění, vyhodnotit důsledky jednotlivých územních alternativ na ZPF podle § 7 odst. 1 a 2 zákona
 13. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 14. Plná moc k zastupování
 15. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem

 

Formulář:

Poplatek:

 • není

Vyřízení:

 • do 30 dnů

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 18.07.2018 000 11:20       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní