Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
   
Pracovník :  
Tel.: 533 304 780
Číslo kanceláře: 428
E-mail:  
   
Pracovník : Ing. Zdeňka Sotonová - ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
Tel.: 533 304 763
Číslo kanceláře: 428
E-mail: sotonova@slapanice.cz

Činnost oddělení:

 • Státní správa na úseku odpadového hospodářství je prováděna podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů.

 • Agenda odpadového hospodářství je zaměřena na pravidla předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje, zpracování pro MŽP data o způsobu a nakládání s odpady na ORP Šlapanice, provádění kontrolní činnosti u původců odpadů a zařízení pro zpracování odpadů. Závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady se vydávají k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, vyjádření z hlediska nakládání s odpady se vydávají ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke zřízení zařízení určeného k nakládání s odpady (§ 146 odst. 3).

 • Upozorňujeme, že samosprávnou činnost - tj. poplatky za popelnice ve městě Šlapanice, svoz, přidělování kontejnerů, má na starosti odbor správy majetku.

 • Správní řízení na úseku autovraků, je řešeno podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění.

 • Agenda ochrany ovzduší je zaměřena na předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečištění tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy. 

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě doručením na podatelnu MěÚ Šlapanice
 • prostřednictvím datových schránek na adresu 2xfbbgj
 • elektronicky opatřené uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@slapanice.cz

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů a řídí se podle pořadí přijatých žádostí

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

 • Žádost o upuštění od odděleného soustřeďování odpadu (DOCX 27.11 kB)
  (Žádost slouží původci odpadu pro vydání rozhodnutí k upuštění od odděleného soustřeďování odpadu, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Poplatek za vydání souhlasu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadu je 1 000,- Kč).
 •  ikona Žádost z hlediska nakládání s odpady (DOCX 37.51 kB)
  (Žádost slouží pro vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona nebo vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke zřízení zařízení určeného k nakládání s odpady (§ 146 odst. 3).
 • ikonaŽádost o souhlas s provozem malého zařízení nebo zavedení či rozšíření výroby oxidu titaničitého (DOCX 30.89 kB)(Provozovatel zařízení smí provozovat malé zařízení pouze na základě a v souladu se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Součástí souhlasu s provozem malého zařízení je provozní řád. Pokud podmínky provozu malého zařízení vymezené v žádosti nejsou dostatečné pro ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí, obecní úřad obce s rozšířenou působností může stanovit v souhlasu podmínky, které dostatečnou ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí zajistí (§ 64 odst. 2).

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top