Rozcestník

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší

Název:

MěÚ Šlapanice

Pracoviště:

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Pracovník :

Ing. Jitka Sikorová - odpadové hospodářství

Tel.:

533 304 780

Číslo kanceláře:

428

E-mail:

sikorova@slapanice.cz

Pracovník :

Ing. Zdeňka Sotonová - ochrana ovzduší

Tel.:

533 304 763

Číslo kanceláře:

428

E-mail:

sotonova@slapanice.cz

Činnost oddělení:

 • Státní správa na úseku odpadového hospodářství je prováděna podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů.

 • Agenda odpadového hospodářství je zaměřena na pravidla předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje, zpracování pro MŽP data o způsobu a nakládání s odpady na ORP Šlapanice, provádění kontrolní činnosti u původců odpadů a zařízení pro zpracování odpadů. Závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady se vydávají k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, vyjádření z hlediska nakládání s odpady se vydávají ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke zřízení zařízení určeného k nakládání s odpady (§ 146 odst. 3).

 • Upozorňujeme, že samosprávnou činnost tj. poplatky za popelnice ve městě Šlapanice, svoz, přidělování kontejnerů má na starosti odbor investic a správy majetku.

 • Správní řízení na úseku autovraků, je řešeno podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění.

 • Agenda ochrany ovzduší je zaměřena na předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečištění tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy. Závazná stanoviska na úseku ochrany ovzduší se vydávají od roku 2012 k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle stavebního zákona. Odbor životního prostředí vykonává pouze státní správu.

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě doručením na podatelnu MěÚ Šlapanice
 • prostřednictvím datových schránek na adresu 2xfbbgj
 • elektronicky opatřené uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@slapanice.cz

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů a řídí se podle pořadí přijatých žádostí

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

 • ikona Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady [DOC 34 kB] DOC 34 kB
  (Žádost slouží pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby pro vydání rozhodnutí k nakládání s nebezpečnými odpady, v případě, že nebezpečné odpady skladují tzn. nejsou předány oprávněné osobě do 1 roku od jejich vzniku. V případě, že již k danému zařízení byl vydán souhlas dle § 14 se souhlas nevydává).
 • Žádost o upuštění od odděleného soustřeďování odpadu (DOCX 27.11 kB)
  (Žádost slouží původci odpadu pro vydání rozhodnutí k upuštění od odděleného soustřeďování odpadu, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Poplatek za vydání souhlasu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadu je 1 000,- Kč).
 •  ikona Žádost z hlediska nakládání s odpady (DOCX 37.51 kB)
  (Žádost slouží pro vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona nebo vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke zřízení zařízení určeného k nakládání s odpady (§ 146 odst. 3).
 • ikona Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší (DOCX 15.16 kB)
  (Žádost slouží pro vydání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečištění ovzduší, např. kotle na tuhá paliva a plyn, krbu, krbových https://www.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=12496kamen, k povolení technologií a zdrojů znečišťování ovzduší, které nesplňují limity v příl. č. 2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). 
 • Žádost o souhlas s provozem malého zařízení nebo zavedení či rozšíření výroby oxidu titaničitého (DOCX 30.89 kB)(Provozovatel zařízení smí provozovat malé zařízení pouze na základě a v souladu se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Součástí souhlasu s provozem malého zařízení je provozní řád. Pokud podmínky provozu malého zařízení vymezené v žádosti nejsou dostatečné pro ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí, obecní úřad obce s rozšířenou působností může stanovit v souhlasu podmínky, které dostatečnou ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí zajistí (§ 64 odst. 2).

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top