Rozcestník

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024

Základní informace o volbách do Evropského parlamentu (převzato z Ministverstva vnitra ČR)

Basic information in english language for voters - citizens from other Member States EU can be found: Basic information.

Informace pro občany jiných členských států EU:

Občan jiného členského státu EU, který bude chtít hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území ČR, musí být u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů. Žádost o zápis do seznamu voličů je nutné podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28.04.2024 do 16:00 hodin. Žádost se podává osobně nebo písemně. Bližší informace a vzor žádosti o zapsání do seznamu voličů (§ 29 odst. 1 a 2 zákona č. 62/2003 Sb.), jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra For foreigners. Na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 lze podat žádost o zápis do seznamu voličů v 1. patře, dveře č. 125 v úředních hodinách úřadu a v poslední den lhůty, tj. v neděli 28.04.2024 v době 08:00 – 16:00 hodin. Informace na tel.: 533304349.

Podrobnější informace pro voliče jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: Informace pro voliče

Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Přehled termínů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024: Přehled termínů.pdf

Přihláška k členství v okrskové volební komisi je zde: Přihláška.docx (soubor je nutné před vyplněním stáhnout do počítače a povolit úpravy dokumentu).

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

Informace pro politické strany o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. Českou republiku bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června 2024 (hlasování začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin) a sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin).

Volby do Evropského parlamentu jsou upraveny:

1) českými právními předpisy

 • zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) evropskými právními předpisy

 • Aktem o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ve znění Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt (2002/772/ES, Euratom),
 • Směrnicí 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, ve znění Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012,
 • Smlouvou o EU (čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 a 3),
 • Smlouvou o fungování EU (čl. 20 odst. 2 písm. b), čl. 22 odst. 2 a čl. 223),
 • Listina základních práv EU (čl. 39).

Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.

Volič, který žije v zahraničí, si může vybrat, zda bude hlasovat pro:

 • kandidáty, kteří budou zastupovat členský stát, jehož je státním občanem nebo
 • kandidáty členského státu, kde má tento volič trvalý nebo přechodný pobyt. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky. Občané České republiky žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě, u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky. Je zde také možnost hlasovat pro kandidáty jiného členského státu. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.

Naopak, na území České republiky mohou hlasovat i občané jiných členských států, pokud zde mají registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.

Základní informace pro voliče

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Kdo může volit?
Voličem je

 • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
 • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a
 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Zápis cizince do seznamu voličů
Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR pro české kandidáty, musí požádat (pokud tak již neučinil v minulosti) o zápis do seznamu voličů.

Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů EP nebo přenesení údajů do seznamu voličů EP a další informace naleznete zde Vzor žádosti.

Kde probíhá hlasování?
Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?
Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým. Pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.

Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

Pozor! V roce 2024 nelze okrskové volební komisi prokázat totožnost voliče digitálním stejnopisem občanského průkazu (tzv. eDokladem)!!!

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce vícero hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (viz níže).

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Změna pobytu

 • Změna trvalého pobytu v rámci území ČR

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po 40. dni přede dnem voleb musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Obecní úřad o tom vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před dnem 40. dnem přede dnem voleb, nemusí činit žádný úkon.

 • Návrat na území ČR ze zahraničí

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Hlasování voličů zdržujících se v zahraničí
Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti. Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci na území ČR, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz, o který požádejte Váš obecní úřad.
 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz. Hlasovat můžete v  kterékoliv volební místnosti na území ČR. O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.
 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit. Vaši jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B). Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top