Rozcestník

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 se konají 2. a 3. října 2020 současně s volbami do Senátu. Budou se volit krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH VOLEB:

Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256, 724 185 242, hanakova@slapanice.cz
Lenka Juchová,            tel.: 533 304 250, juchova@slapanice.cz

Informační leták - Jak volit?  

DNY VOLEB:

02.10.2020 - proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb - v sobotu 03.10.2020 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin

KDO MŮŽE VOLIT:

Do zastupitelstev krajů má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Volič si může v úředních hodinách na městském úřadu ve Šlapanicích ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:

Změna v okrsku č. 3 - volební místnost Vzdělávacího střediska Masarykovy univerzity bude přesunuta do bývalého objektu společnosti Elite na ulici Husova 25, Šlapanice.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz - MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 7, pí Bartušková, 1. patro, dveře č. 119.

  • Volič může požádat o voličský průkaz osobně, nejpozději do 30.09.2020 do 16.00 hodin.
  • Volič může podat žádost v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25.09.2020 do 16.00 hodin. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby (tzn. občan Šlapanice, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Jihomoravském kraji).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy.

Informace pro členy okrskové volební komise (PDF 366.2 kB)

Přihláška členství v OVK (DOCX 18.15 kB)

Jmenování zapisovatelů OVK (PDF 195.47 kB)

Vzor delegace do OVK_pro zaregistrované subjekty (RTF 97.11 kB)

zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (PDF 759.17 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb (PDF 221.09 kB)

Informační leták pro voliče (PDF 300.25 kB)

Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji

Telefonní čísla pro nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky

 

 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top