Pondělí, 25. červen 2018. Svátek má Ivan

Vodní hospodářství

Velikost textu

Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu

(kolaudace vodního díla)

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • doklady jsou uvedeny ve vodoprávním povolení

Formulář:

 Poplatek:

 • bez poplatku, při žádosti podané po termínu dokončení - 100 Kč/hod. míst. šetření

Vyřízení:

 • do 60 dnů

Rozhodnutí o vydání souhlasu vodoprávního úřadu

(ke stavbám nebo zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, ke skladům, skládkám popř. nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod; ke stavbám k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů)

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • mapové podklady ve zvoleném měřítku (1:2000 až 1:50 000) se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti; údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), pokud by mohly být požadovanou stavbou, zařízením nebo činností dotčeny; popis staveb, zařízení nebo činností a jejich účinků na okolí; stanovisko obce; vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlas; stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p.); stanovisko drobného správce vodního toku, jde-li o stavbu související s tímto vodním tokem

Formulář:

Poplatek:

 • není

Vyřízení:

 • do 60 dnů

Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla

(vodní nádrže, hráze, jezy, zdrže; stavby upravující koryta vodních toků; stavby vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok, čistíren odpadních vod; stavby na ochranu před povodněmi; stavby k vodohospodářským melioracím; stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu; studny k podnikatelským účelům; stavby k hrazení bystřin a stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod)

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních, není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních (ověřené autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby včetně dokladu o autorizaci ) v rozsahu (požadovaný případně povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu žádaného nakládání s vodami na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě stavby, tak v širším okolí; údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), pokud by mohly být požadovanou stavbou a nakládání s vodami dotčeny; údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q 355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku; údaje o jakosti vody při Q 355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku; výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody); katastrální mapa se zákresem stavby; výpis z listu vlastnictví na pozemky dotčené stavby; souhlasy vlastníků dotčených stavbou v případě kdy nejsou současně žadatelé; územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem; souhlas příslušného stavebního úřadu dle ust. § 120 stavebního zákona,jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, popřípadě se sdělením připomínek; vyjádření správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, případně prohlášení projektanta o neexistenci inž. sítí a zařízení; stanovisko obce; povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení; vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;rozhodnutí, stanovisky, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy; stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p.) s výjimkou případů, kdy se žádost týká přeložky vodovodů nebo kanalizací; stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku; stanovisko provozovatelů vodovodu příp. kanalizace nebo čistírny odpadních vod, jehož se povolovaná stavba týká; další údaje potřebné pro evidenci rozhodnutí (vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci)

Poplatek:

 • domovní ČOV 300 Kč, studny k podnikatelským účelům 2 500 Kč, ostatní stavby 3000 Kč

Formulář:

 • na odboru ŽP MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno
 • na informacích MěÚ  Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice
 • na webových stránkách města Šlapanice v sekci Formuláře odborů

Vyřízení:

 • do 60 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 3 měsíců

Vodoprávní povolení studny

(stavby a odběru vody)

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • především územní rozhodnutí, souhlas dle § 120, hydrogeologické posouzení, doklad o vlastnictví, snímek pozemkové mapy, projektová dokumentace (2x)

Poplatek:

 • 300 Kč (pro fyzické osoby)

Formulář:

Vyřízení:

 • nejdéle do 60 dnů

Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

(odběr, vzdouvání, akumulace, čerpání za účelem snižování hladiny, vypouštění odpadních vod)

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Co musíte předložit:

 • doklady o jednání s případnými účastníky řízení, pokud byla o věci vedena předem; rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci; kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká; projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla; stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p.); stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku; údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat, a to v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštním právním předpise (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) pokud se žádost týká povolení odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo užívání povrchových vod za účelem podnikání; seznam adres účastníků vodoprávního řízení, které jsou žadateli známi; další údaje potřebné pro evidenci rozhodnutí (vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci)

Poplatek:

 • není

Formulář:

Vyřízení:

 • do 60 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 3 měsíců

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. červen 2018 od 22.00 h
Anděl Páně 2 více
26. červen 2018 od 22.00 h
Hurvínek a kouzelné muzeum více
27. červen 2018 od 22.00 h
Špunti na vodě více
28. červen 2018 od 22.00 h
Bezva ženská na krku více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.06.2018 000 11:18       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní