Rozcestník

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. prosince 2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Bude doplněn.

Zápis:

Bude doplněn.

Program:

1.  Zahájení

2.  Jmenování zapisovatele a sčitatele

3.  Určení ověřovatelů zápisu

4.  Schválení programu jednání

5.  Kontrola úkolů z minulého zasedání

6.  Informace ST, MS, TAJ

7.  Diskuze občanů

8.  Diskuze členů ZM

9.  Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice

10.  Principy rozvoje města Šlapanice

11.  Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2023

12.  Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026

13.  Informace o rozpočtovém opatření 7/2022

14.  Zřízení spořícího účtu u KB a.s.

15.  Zřízení opakovaných termínovaných vkladů

16.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní, ev. č. 0240/2019

17.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní, ev. č. 0242/2019

18.  Nabytí nemovitosti č. p. 1023 a pozemků p. č. 1878 a p. č. 1879, smlouvy ev. č. 0460/2022 a ev. č. 0462/2022

19.  Nabytí pozemků ul. Nerudova, p. č. 1416/11, 1417/17, 1417/20 a 1417/24, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0434/2022

20.  Prodej pozemku p. č. 403/2, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva ev. č. 0483/2022

21.  Žádost o prodej pozemků p. č. 3573, 3653/1 a 3653/6, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice

22.  Kupní smlouva ev. č. 0299/2022, prodej části pozemku p. č. 38, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bedřichovice, obec Šlapanice

23.  Smlouva o bezúplatném převodu pozemku ev. č. 0475/2022 (vl. číslo 1005992223)

24.  Informace z výborů zastupitelstva

25.  Závěr   

Podklady:

Pozvánka na 2. ZM dne 14.12.2022 (PDF 115.35 kB)

 

1. (ustavující) veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 19.10.2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 1. ZM dne 19.10.2022 (PDF 333.17 kB)

Program:

  1. Zahájení
  2. Složení slibu
  3. Vydání jednacího řádu Zastupitelstva města Šlapanice
  4. Jmenování zapisovatele a sčitatelů
  5. Určení ověřovatelů zápisu
  6. Schválení programu jednání
  7. Volba starosty, místostarosty
  8. Volba členů rady města
  9. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
  10. Určený člen zastupitelstva pro územně plánovací dokumentaci města Šlapanice
  11. KTS EKOLOGIE s.r.o. - odvolání zástupce města z dozorčí rady, navržení nového zástupce města do dozorčí rady, delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti
  12. Pověření k řízení Městské policie Šlapanice
  13. Stanovení místa pro uzavírání manželství a pověření oddávajících pro období 2022-2026
  14. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí
  15. Stanovení peněžitého plnění neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
  16. Poskytnutí peněžitých plnění pro uvolněné členy zastupitelstva
  17. Stanovení paušální částky náhrady výdělku
  18. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
  19. Informace o rozpočtových opatřeních 05,06/2022
  20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spořícím účtu ev. č. 0417/2022
  21. Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (lokalita Černý splav), směnná smlouva ev. č. 0396/2022
  22. Kupní smlouva ev. č. 0418/2022, prodej pozemku p. č. 2334/2, zahrada, k. ú. Šlapanice u Brna
  23. Vzor dodatku č. 1 ke smlouvě o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova
  24. Diskuze
  25. Závěr   

Podklady:

Pozvánka na 1. ZM 19.10.2022 (PDF 114.4 kB)

 

3. Vydání jednacího řádu Zastupitelstva města Šlapanice (PDF 69.26 kB)

3. příloha - Jednací řád (DOCX 20.26 kB)

3. příloha - Volební řád (DOCX 19.23 kB)

6. Program jednání (PDF 107.85 kB)

7. Volba starosty, místostarosty (PDF 73.12 kB)

8. Volba členů rady města (PDF 68.29 kB)

9. Zřizení výborů a určení počtu jejich členů (PDF 79.26 kB)

10. Určený člen zastupitelstva pro územně plánovací dokumentaci města Šlapanice (PDF 67.82 kB)

11. KTS EKOLOGIE s.r.o. - odvolání zástupce města z dozorčí rady, navržení nového zástupce města do dozorčí rady, delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti (PDF 76.43 kB)

12. Pověření k řízení Městské policie Šlapanice (PDF 67.44 kB)

13. Stanovení místa pro uzavírání manželství a pověření oddávajících pro období 2022 - 2026 (PDF 68 kB)

14. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí (PDF 76.28 kB)

15. Stanovení peněžitého plnění neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (PDF 74.26 kB)

16. Oprava - Poskytnutí peněžitých plnění pro uvolněné členy zastupitelstva (PDF 71.1 kB)

17. Stanovení paušální částky náhrady výdělku (PDF 69.47 kB)

18. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (PDF 74.34 kB)

19. Informace o rozpočtových opatřeních 05,06-2022 (PDF 74.58 kB)

19. příloha - komentář k RO č. 5-2022 (PDF 80.08 kB)

19. příloha - komentář k RO č. 6-2022 (PDF 78.78 kB)

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spořícím účtu ev. č. 0417-2022 (PDF 74.06 kB)

21. Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (lokalita Černý splav), směnná smlouva ev. č. 0396-2022 A (PDF 90.28 kB)

21. příloha - Geometrický plán č. 3481-60-2021 A (PDF 1.59 MB)

21. příloha - LV směňovaných pozemků A (PDF 259.28 kB)

21. příloha - Ortofoto (PDF 2.09 MB)

22. Kupní smlouva ev. č. 0418-2022, prodej pozemku p. č. 2334-2, zahrada, k. ú. Šlapanice u Brna A (PDF 83.12 kB)

22. příloha - Kupní smlouva ev. č. 0418-2022 A (PDF 101.13 kB)

22. příloha - LV 2334-2 (PDF 154.07 kB)

22. příloha - Ortofoto (PDF 2.45 MB)

22. příloha - Vyjádření Zastupitelstva města z 09.10.2001 A (PDF 112.7 kB)

23. Vzor dodatku č. 1 ke smlouvě o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova (PDF 75.3 kB)

23. příloha - vzor dodatku č. 1 ke smlouvě o územním rozvoji v likalitě ulice Seifertova (PDF 198.73 kB)

23. příloha - Ortofoto (PDF 728.74 kB)


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top