2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. prosince 2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com)

Zápis:

Zápis z 2. ZM z 14.12.2022 (PDF 1.66 MB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice
 10. Principy rozvoje města Šlapanice
 11. Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2023
 12. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026
 13. Informace o rozpočtovém opatření 7/2022
 14. Zřízení spořícího účtu u KB a.s.
 15. Zřízení opakovaných termínovaných vkladů
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní, ev. č. 0240/2019
 17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní, ev. č. 0242/2019
 18. Nabytí nemovitosti č. p. 1023 a pozemků p. č. 1878 a p. č. 1879, smlouvy ev. č. 0460/2022 a ev. č. 0462/2022
 19. Nabytí pozemků ul. Nerudova, p. č. 1416/11, 1417/17, 1417/20 a 1417/24, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0434/2022
 20. Prodej pozemku p. č. 403/2, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva ev. č. 0483/2022
 21. Žádost o prodej pozemků p. č. 3573, 3653/1 a 3653/6, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice
 22. Kupní smlouva ev. č. 0299/2022, prodej části pozemku p. č. 38, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bedřichovice, obec Šlapanice
 23. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku ev. č. 0475/2022 (vl. číslo 1005992223)
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Závěr   

Podklady:

Pozvánka na 2. ZM dne 14.12.2022 (PDF 115.35 kB)

4. Program (PDF 97.3 kB)

9. Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice - kopie (PDF 81.66 kB)

10. Principy rozvoje města Šlapanice (PDF 84.53 kB)

10. příloha - PRM 1 01-Struktura (PDF 6.73 MB)

10. příloha - PRM 1 02-Infrastruktura (PDF 6.32 MB)

10. příloha - PRM 1 03-Nástroje (PDF 3.45 MB)

10. příloha - PRM 1 Základní koncepce rozvoje (PDF 89.68 MB)

10. příloha - PRM 2 Generely lokalit schéma (PDF 11.45 MB)

10. příloha - PRM 2 Generely lokalit (PDF 23.84 MB)

10. příloha - PRM 3 Veřejná prostranství schéma (PDF 18.37 MB)

10. příloha - PRM 3 Veřejná prostranství (PDF 49.76 MB)

11. Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2023 (PDF 118.64 kB)

11. příloha - důvodová zpráva 2023 příjmy (PDF 34.99 kB)

11. příloha - důvodová zpráva 2023 výdaje (PDF 54.62 kB)

11. příloha - rozpočet 2023 - návrh (PDF 247.53 kB)

12. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 (PDF 77.07 kB)

12. příloha - střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 (PDF 69.16 kB)

12. příloha - komentář - návrh - střednědobý výhled 2024 - 2026 (DOCX 16.88 kB)

13. Informace o rozpočtovém opatření 7-2022 (PDF 76.18 kB)

13. příloha - komentář k rozpočtu č. 7-2022 (PDF 54 kB)

14. Zřízení spořícího účtu u Komerční banky, a.s. (PDF 82.62 kB)

15. Zřízení opakovaných termínovaných vkladů (PDF 88.62 kB)

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a Smlouvě o budoucí smlouvě kupní, ev. č. 0240-2019 (PDF 87.11 kB)

16. příloha - Dodatek č. 1 ke smlouvě ev č. 0240-2019 (PDF 86.24 kB)

16. příloha - Ortofoto p.č. 2304 a 2303 (PDF 4.79 MB)

16. příloha - Příloha k dodatku č. 1 (PDF 902.07 kB)

16. příloha - Smlouva ev. č. 0240-2019 (PDF 3.56 MB)

16. příloha - Výpis z KN, p.č. 2304 a 2303 (PDF 1.21 MB)

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní, ev. č. 0242-2019 (PDF 86.39 kB)

17. příloha - Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 0242-2019 (PDF 87.49 kB)

17. příloha - Ortofoto p.č. 2791-1 (PDF 4.77 MB)

17. příloha - Příloha k dodatku č. 1 (PDF 889.17 kB)

17. příloha - smlouva ev. č. 0242-2019 (PDF 3.8 MB)

17. příloha - Výpis z KN p.č. 2791-1 (PDF 609.94 kB)

18. Nabytí nemovitosti č. p. 1023 a pozemků p. č. 1878 a p. č. 1879, smlouvy ev. č. 0460-2022 a ev. č. 0462-2022 (PDF 93.59 kB)

18. příloha - Cenové porovnání prodejů RD Šlapanice (PDF 7.23 MB)

18. příloha - Kupní smlouva ev.č. 0460-2022 (PDF 656.43 kB)

18. příloha - LV č. 866 (PDF 161.56 kB)

18. příloha - Ortofoto (PDF 2.73 MB)

18. příloha - smlouva o advokátní úschově ev.č. 0462-2022 (PDF 708.44 kB)

19. Nabytí pozemků ul. Nerudova, smlouva ev. č. 0434-2022 (PDF 90.6 kB)

19. příloha - Ortofoto (PDF 1.99 MB)

20. Prodej pozemku p. č. 403-2, kupní smlouva ev. č. 0483-2022 (PDF 87.91 kB)

20. příloha - fotodokumentace pozemku 403-2 (PDF 630.99 kB)

20. příloha - LV pozemek p.č. 403-2 (PDF 155.24 kB)

20. příloha - Ortofoto (PDF 1.09 MB)

21. Žádost o prodej pozemků p. č. 3573, 3653-1 a 3653-6 (PDF 86.97 kB)

21. příloha - Ortofoto (PDF 3.56 MB)

22. Kupní smlouva ev. č. 0299-2022 (PDF 88.23 kB)

22. příloha - Kupní smlouva, ev.č. 0299-2022 (PDF 144.19 kB)

22. příloha - LV č. 104 (PDF 208.35 kB)

22. příloha - Ortofoto (PDF 3.44 MB)

22. příloha - Příloha č. 1 Geometrický plán (PDF 1.38 MB)

23. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku ev.č. 0475-2022 (PDF 86.79 kB)

23. příloha - Geometrický plán (PDF 1.56 MB)

23. příloha - Ortofoto (PDF 1.1 MB)

23. příloha - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku ev. č. 0475-2022 (PDF 334.58 kB)

23. příloha - Souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku (PDF 123.47 kB)

23. příloha - Výzva k předložení geometrického plánu (PDF 1.29 MB)

1. (ustavující) veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 19.10.2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 1. ZM dne 19.10.2022 (PDF 333.17 kB)

Program:

  1. Zahájení
  2. Složení slibu
  3. Vydání jednacího řádu Zastupitelstva města Šlapanice
  4. Jmenování zapisovatele a sčitatelů
  5. Určení ověřovatelů zápisu
  6. Schválení programu jednání
  7. Volba starosty, místostarosty
  8. Volba členů rady města
  9. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
  10. Určený člen zastupitelstva pro územně plánovací dokumentaci města Šlapanice
  11. KTS EKOLOGIE s.r.o. - odvolání zástupce města z dozorčí rady, navržení nového zástupce města do dozorčí rady, delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti
  12. Pověření k řízení Městské policie Šlapanice
  13. Stanovení místa pro uzavírání manželství a pověření oddávajících pro období 2022-2026
  14. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí
  15. Stanovení peněžitého plnění neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
  16. Poskytnutí peněžitých plnění pro uvolněné členy zastupitelstva
  17. Stanovení paušální částky náhrady výdělku
  18. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
  19. Informace o rozpočtových opatřeních 05,06/2022
  20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spořícím účtu ev. č. 0417/2022
  21. Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (lokalita Černý splav), směnná smlouva ev. č. 0396/2022
  22. Kupní smlouva ev. č. 0418/2022, prodej pozemku p. č. 2334/2, zahrada, k. ú. Šlapanice u Brna
  23. Vzor dodatku č. 1 ke smlouvě o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova
  24. Diskuze
  25. Závěr   

Podklady:

Pozvánka na 1. ZM 19.10.2022 (PDF 114.4 kB)

 

3. Vydání jednacího řádu Zastupitelstva města Šlapanice (PDF 69.26 kB)

3. příloha - Jednací řád (DOCX 20.26 kB)

3. příloha - Volební řád (DOCX 19.23 kB)

6. Program jednání (PDF 107.85 kB)

7. Volba starosty, místostarosty (PDF 73.12 kB)

8. Volba členů rady města (PDF 68.29 kB)

9. Zřizení výborů a určení počtu jejich členů (PDF 79.26 kB)

10. Určený člen zastupitelstva pro územně plánovací dokumentaci města Šlapanice (PDF 67.82 kB)

11. KTS EKOLOGIE s.r.o. - odvolání zástupce města z dozorčí rady, navržení nového zástupce města do dozorčí rady, delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti (PDF 76.43 kB)

12. Pověření k řízení Městské policie Šlapanice (PDF 67.44 kB)

13. Stanovení místa pro uzavírání manželství a pověření oddávajících pro období 2022 - 2026 (PDF 68 kB)

14. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí (PDF 76.28 kB)

15. Stanovení peněžitého plnění neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (PDF 74.26 kB)

16. Oprava - Poskytnutí peněžitých plnění pro uvolněné členy zastupitelstva (PDF 71.1 kB)

17. Stanovení paušální částky náhrady výdělku (PDF 69.47 kB)

18. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (PDF 74.34 kB)

19. Informace o rozpočtových opatřeních 05,06-2022 (PDF 74.58 kB)

19. příloha - komentář k RO č. 5-2022 (PDF 80.08 kB)

19. příloha - komentář k RO č. 6-2022 (PDF 78.78 kB)

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spořícím účtu ev. č. 0417-2022 (PDF 74.06 kB)

21. Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (lokalita Černý splav), směnná smlouva ev. č. 0396-2022 A (PDF 90.28 kB)

21. příloha - Geometrický plán č. 3481-60-2021 A (PDF 1.59 MB)

21. příloha - LV směňovaných pozemků A (PDF 259.28 kB)

21. příloha - Ortofoto (PDF 2.09 MB)

22. Kupní smlouva ev. č. 0418-2022, prodej pozemku p. č. 2334-2, zahrada, k. ú. Šlapanice u Brna A (PDF 83.12 kB)

22. příloha - Kupní smlouva ev. č. 0418-2022 A (PDF 101.13 kB)

22. příloha - LV 2334-2 (PDF 154.07 kB)

22. příloha - Ortofoto (PDF 2.45 MB)

22. příloha - Vyjádření Zastupitelstva města z 09.10.2001 A (PDF 112.7 kB)

23. Vzor dodatku č. 1 ke smlouvě o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova (PDF 75.3 kB)

23. příloha - vzor dodatku č. 1 ke smlouvě o územním rozvoji v likalitě ulice Seifertova (PDF 198.73 kB)

23. příloha - Ortofoto (PDF 728.74 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top